Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-ADL.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W01

FP1_W03

FP1_U03

FP1_U04

FP1_U07

FP1_U08

FP1_U09

FP1_K02

Literatura:

Literatura:

Artykuły:

1.M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik

terminów literackich, Wrocław 1972 lub wyd. następne.

2. H. Markiewicz, Interpretacja semantyczna dzieł literackich, w tomie: Wymiary dzieła

literackiego, Kraków 1984 (i wyd. nast.).

3. M. P. Markowski, Interpretacja i literatura, "Teksty Drugie" 2001, nr 5.

4.J. Sławiński, Miejsce interpretacji, Gdańsk 2006

5. R. Nycz, Teoria interpretacji. Problem pluralizmu, w: Tekstowy świat, Kraków 1993.

6. M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru, [w:] Style odbioru. Szkice o

komunikacji literackiej, Kraków 1975

Teksty do interpretacji:

U. Eco, Imię Róży, przeł. Adam Szymanowski, Kraków 2012 (lub inne wydania)

S.I. Witkiewicz, Nienasycenie w: tegoż, Dzieła zebrane, Warszawa 1992

Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2001.

Świetlicki M., Zimne kraje, 1992

Świetlicki M., Zimne kraje 2

W. Wencel, Oda na dzień św. Cecylii, 1995

Z. Herbert, Pan Cogito (różne wydania - cały tom)

A. Mickiewicz, Sonety Krymskie (różne wydania - cały cykl)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W01. Student ma podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont.

FP1_W03. Student zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa.

FP1_U03. Student umie, kierując się wskazówkami naukowego opiekuna, w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe i rozwijać kompetencje badawcze.

FP1_U04. Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

FP1_U07. Student posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków.

FP1_U08 Student umie przygotować typowe prace pisemne w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

FP1_K02 Student potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role i kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

ECTS = 2 = 30h / 15h

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

elementy wykładu konwersatoryjnego, metoda problemowa, giełda pomysłów, metoda

cwiczeniowo-praktyczna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)