Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dialektologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dialektologia
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: FP2_W01; FP2_W13; FP2_W20; FP2_W23

Umiejętności: FP2_U03; FP2_U06

Kompetencje społeczne: FP2_K01; FP2_K02; FP2_K05

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Poznanie dialektów wchodzących w skład języka narodowego, ich charakterystyki językowej na tle kultury ludowej. Umiejętność rozpoznawania dialektów na podstawie charakterystycznych dla danego regionu cech fonetycznych, rozpoznawanie innowacji i cech archaicznych. Bezpośrednia obserwacja procesów rozwojowych, jakim podlega język, ekspansji lub cofania się poszczególnych zjawisk językowych. Podstawowym celem zajęć z dialektologii jest rozwinięcie świadomości, iż język jest organem żywym, stale rozwijającym się, zróżnicowanym terytorialnie, mimo unifikacyjnego wpływu normy i mediów.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Poznanie dialektów wchodzących w skład języka narodowego, ich charakterystyki językowej na tle kultury ludowej. Umiejętność rozpoznawania dialektów na podstawie charakterystycznych dla danego regionu cech fonetycznych, rozpoznawanie innowacji i cech archaicznych. Bezpośrednia obserwacja procesów rozwojowych, jakim podlega język, ekspansji lub cofania się poszczególnych zjawisk językowych. Podstawowym celem zajęć z dialektologii jest rozwinięcie świadomości, iż język jest organem żywym, stale rozwijającym się, zróżnicowanym terytorialnie, mimo unifikacyjnego wpływu normy i mediów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W01

1. Wymienia i definiuje podstawowe terminy z zakresu dialektologii

2. Opisuje związki dialektologii z innymi dziedzinami nauki

FP2_W13

1. Omawia wpływ przemian kulturowych na język ludności wiejskiej

2. Wie, jaki wpływ na rozwój kultury mają języki regionalne

FP2_W20

1. Wymienia i opisuje metody badań dialektologicznych

2. Charakteryzuje szkoły dialektologiczne i wymienia przedstawicieli

FP2_W23

1. Ma świadomość terytorialnego zróżnicowania polszczyzny, wymienia główne dialekty języka polskiego, opisuje cechy językowe poszczególnych dialektów.

2. Wymienia i porównuje cechy dialektu i polszczyzny ogólnej

3. Rozróżnia dialektyzmy i regionalizmy

4. Zna status językowy kaszubszczyzny

FP2_U03

1. Zna podstawowe słowniki, atlasy i monografie gwarowe, umie się nimi posługiwać

2. Opracowuje wybrane zagadnienia, funkcjonalnie korzystając z literatury przedmiotu

FP2_U06

1. Rozpoznaje i omawia cechy gwarowe w wybranych tekstach

FP2_K01

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy

2. Rozumie korzyści płynące z nauki dialektologii

3. Ma świadomość roli gwar w tworzeniu "małych ojczyzn"

4. Pozytywnie ocenia gwarę

FP2_K02

1. Potrafi pracować w grupie, kieruje pracą zespołu, prezentuje wyniki wspólnej pracy

FP2_K05

1* W miarę możliwości aktywnie uczestniczy w działaniu na rzecz zachowania dziedzictwa kulturalnego i językowego wsi.

OPIS ECTS:

udział w zajęciach - 20

przygotowanie do zajęć - 15

konsultacje - 5

kolokwium - 30

----------------

70: 30 godz. ≈ 2.5

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)