Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-GOJP.2.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W02

FP1_W17

FP1_W22

FP1_U05

FP1_K01

FP1_K06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu fleksji i wykształcenie umiejętności dokonywania analizy fleksyjnej form wyrazowych.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia fleksji I. Wyraz, forma wyrazowa, leksem. Kategorie fleksyjne i klasyfikujące i ich wartości. Neutralizacja opozycji fleksyjnych. Synkretyzm. Leksemy defektywne.

2. Podstawowe pojęcia fleksji II. Budowa formy wyrazowej. Temat i wykładniki fleksyjne. Morfemy. Formy syntetyczne i analityczne. Formy fuzyjne i aglutynacyjne.

3. Klasyfikacja leksemów na części mowy: podział tradycyjny, klasyfikacja Z. Saloniego.

4. Dyskusyjne kwestie klasyfikacji leksemów: zaimki, liczebniki, czasowniki niewłaściwe, imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe.

5. Leksemy nieodmienne. Kryteria rozróżniania nieodmiennych części mowy.

6. Kategorie imienne: rodzaj, liczba, przypadek. Problem stopnia.

7. Kategorie werbalne: tryb, czas, osoba. Problem aspektu i strony.

Literatura:

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa (różne wydania).

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, T. 1., Warszawa (różne wydania).

Saloni Z., Co istnieje, a co nie istnieje we fleksji polskiej, "Prace Filologiczne" XXXVII, Warszawa 1992.

Saloni Z., Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, "Język Polski" LIV, 1974, z. 1 i 2.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student:

1. definiuje podstawowe pojęcia fleksji;

2. wyodrębnia w zdaniu poszczególne formy wyrazowe;

3. przyporządkowuje formę wyrazową do określonej klasy gramatycznej wg klasyfikacji tradycyjnej i klasyfikacji Z. Saloniego;

4. określa wartości kategorii fleksyjnych i klasyfikujących wyodrębnionych w zdaniu form fleksyjnych.

5. w obrębie formy fleksyjnej wyróżnia temat i część gramatyczną.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu fleksji.

Na ocenę 3 należy uzyskać 51-60% maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 3+ należy uzyskać 61-70% maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 4 należy uzyskać 71-80% maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 4+ należy uzyskać 81-90% maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 5 należy uzyskać 91-100% maksymalnej liczby punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)