Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-GOJP1.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia filologii polskiej - studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W02

FP1_W17

FP1_W22

FP1_U05

FP1_K01

FP1_K06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu fonetyki i fonologii oraz wykształcenie umiejętności transkrypcji fonetycznej tekstów.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia fonetyki. Fonetyka artykulacyjna, audytywna i akustyczna. Aparat mowy.

2. Klasyfikacja głosek: spółgłoski, samogłoski, półsamogłoski. Kryteria klasyfikacji spółgłosek. Charakterystyka artykulacyjna spółgłosek.

3. Kryteria klasyfikacji samogłosek. Charakterystyka artykulacyjna samogłosek i półsamogłosek.

4. Rozbieżności między mową a pismem. Fonetyczna interpretacja litery i. Fonetyczna realizacja liter ę, ą. Realizacja n przed k, g. Realizacja ń.

5. Upodobnienia głoskowe.

6. Akcent i inne zjawiska prozodyczne. Zasady poprawnej wymowy.

7. Fonetyka a fonologia. Cecha dystynktywna. Fonem. Warianty fonemu. Opozycja fonologiczna i jej neutralizacja.

Literatura:

Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2008.

Klebanowska B., Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim - z ćwiczeniami, Warszawa 2007.

Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa (różne wydania).

Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń (różne wydania).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć student:

-zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z

zakresu językoznawstwa

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu

współczesnego językoznawstwa

-Ma uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu

znaków, ma świadomość złożoności języka, zna normy

językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej

komunikacji społecznej,

-potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami

badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi

samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych

-ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę

uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze

przez całe życie

-ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu fonetyki i fonologii.

Na ocenę 3 należy uzyskać 51-60% maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 3+ należy uzyskać 61-70% maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 4 należy uzyskać 71-80% maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 4+ należy uzyskać 81-90% maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 5 należy uzyskać 91-100% maksymalnej liczby punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)