Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - romantyzm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-HLP-R.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej - romantyzm
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14

FP1_U01

FP1_U02

FP1_U04

FP1_U07

FP1_U08

FP1_K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności analizy tekstów romantycznych.

Wymagania wstępne: Znajomość tekstów i zagadnień z zakresu programu szkoły średniej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności analizy tekstów romantycznych poszerzonej o istotne konteksty historycznoliterackie z zachowaniem świadomości suwerennego statusu dzieła literackiego.

Sposób oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie uczestnictwa w zajęciach, wyników kolokwiów i pracy rocznej.

Literatura:

Teksty A. Malczewskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego (wydania według listy lektur obowiązujących do egzaminu na studiach dziennych i zaocznych)

Opracowania do wykorzystania na zajęciach (w odniesieniu do odpowiednich tekstów):

- A.Witkowska, Romantyzm, Warszawa 2002,

- A.Witkowska, Wielcy romantycy polscy, Warszawa 1980,

- Wstępy do poszczególnych dzieł w serii BN,

- Cz. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Warszawa 1976,

- S. Pigoń, Zawsze o Nim. Kraków 1960,

- J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1998,

- M. Dernałowicz, Adam Mickiewicz. Warszawa 1985,

- A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy

Student:

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- ma dobrą znajomość literatury przedmiotu

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych;

- posiada podstawowe umiejętności w zakresie formułowania

problemów badawczych, doboru metod i narzędzi

badawczych oraz prezentowania wyników

przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami

języka polskiego

- potrafi samodzielnej dokonać interpretacji romantycznego dzieła literackiego;

- konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych;

posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu,

merytorycznego argumentowania i formułowania

wniosków

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych:

Student ma świadomość roli wiedzy o literaturze romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)