Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia polskiej literatury dawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-HPLD.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia polskiej literatury dawnej
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia filologii polskiej - studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W04, K_W09 K_W12

K_U04

K_U01

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

podstawowy.

Opis skrócony przedmiotu:

ćwiczenia „Historia polskiej literatury dawnej" skupiają się na analizie i interpretacji wybitnych dzieł literatury średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia.

Cele przedmiotu:

a. poznawanie i rozumienie przez studentów utworów polskiej literatury dawnej;

b. student potrafi dokonać historycznoliterackiej analizy dzieła;

c. student potrafi samodzielnie interpretować dzieła polskiej literatury dawnej.

Wymagania wstępne:

podstawowa znajomość polskiej literatury dawnej (dzieł, twórców, gatunków, prądów literackich). Wiedza w zakresie najważniejszych wydarzeń historycznych epok.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1) "Bogurodzica" jest nie tylko zabytkiem kultury. Ona dała kulturze polskiej podstawowy, pierwotny zrąb (Jan Paweł II) - "Bogurodzica" - carmen patrium.

2) Zgoła niechaj to każdy wie, iżem ja, Polakom pisząc, Polakom folgować chciał, przeto opuściłem siła rzeczy, które abo nie należały Polszcze, abo rzecz zatrudnić a poczciwe uszy obrazić mogły (Ł. Górnicki, "Dworzanin polski") – "Dworzanin polski" Łukasza Górnickiego – renesansowa sztuka przekładu.

3) A nie daj czasowi nigdy darmo upłynąć; widzisz, żeć to szkodliwa utrata, kto czas marnie traci, bo się już ten wrócić nigdy nie może (M. Rej, "Żywot człowieka poczciwego") – "Żywot człowieka poczciwego" Mikołaja Reja – renesansowe dzieło parenetyczne.

4) Klemens Janicki - mistrz liryki osobistej.

5) Ludzkie przygody, ludzkie noś (J. Kochanowski, "Tren XIX") – "Treny" Jana Kochanowskiego – synteza poglądów filozoficznych, etycznych i moralnych Jana z Czarnolasu.

6) "Gofred albo Jerozolima wyzwolona" Piotra Kochanowskiego – staropolska epopeja narodowa.

Metody oceny:

na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe (referat, pisemne kolokwium). Pod uwagę brana jest także aktywność podczas zajęć oraz frekwencja.

Literatura:

1) Bogurodzica, [w:] Najdawniejsze zabytki języka polskiego, oprac. W. Taszycki, Wrocław 1976.

2) Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1954.

3) Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, [w:] Wybór pism, oprac. A. Kochan, Wrocław 2006.

4) Klemens Janicki, Tristia, [w:] tenże, Poezje wybrane, przekł. Z. Kubiak, Warszawa 1975 i nast.

5) Jan Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 2009.

6) T. Tasso, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, przekł. P. Kochanowski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1951.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student charakteryzuje historię literatury polskiej od średniowiecza do baroku

Rozróżnia prądy i tendencje estetyczne w średniowiecznej i wczesnonowożytnej kulturze europejskiej

Rozpoznaje przemiany w historii literatury dawnej, identyfikuje konteksty ideowe i filozoficzne

Potrafi dokonać analizy utworu literatury dawnej

Dostrzega potrzebę pogłębiania wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)