Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-JŁ2.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FP1_W20


UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U11


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP1_K01

Skrócony opis:

Nauka j. łacińskiego

Pełny opis:

koniugacja: poszczególne czasy (tryb oznajmujący i rozkazujący, bezokoliczniki); coniunctivus poszczególnych czasów; zdania podrzędne; gerundium, imiesłowy (participia); podstawowe wiadomości o składni: accusativus i nominativus duplex, składnia accusativus cum infinitivo - aci i nominativus cum infinitivo - nci oraz ablativus absolutus; coniugatio periphrastica activa et passiva; verba deponentia, verba semideponentia, verba anomala; liczebniki; cyfry rzymskie; lektura tekstów z podręcznika, w tym wybranych tekstów historyków, filozofów i poetów rzymskich

Literatura:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (wydanie dowolne);

J. Wojtczak-Szyszkowski, Roma clarissima urbium, Warszawa 2008; Fides et litterae, Warszawa 1998;

Słownik łacińsko-polski (wydanie dowolne, zalecane pod red. K. Komanieckiego)

zbiory i opracowania sentencji łacińskich: S. Kalinkowski, Aurea dicta, złote słowa, (wydanie dowolne), Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1990 lub inne zbiory

A.W.Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat gramatyki j. łacińskiego i zna podstawowe słownictwo łacińskie; student rozumie proste teksty i sentencje łacińskie;

student zna humanistyczną terminologię naukową;

student umie tłumaczyć proste teksty i sentencje łacińskie;

student rozpoznaje znaczenie i funkcję odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej

Metody i kryteria oceniania:

student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, w ciągu każdego semestru student ma zaliczyć 3 kolokwia, obejmujące materiał gramatyczny z poprzednich zajęć; w III i IV semestrze wraz z wymaganą frekwencją kolokwia te stanowią podstawę zaliczenia zajęć; po drugim roku nauki student zalicza przedmiot na ocenę; zaliczenie ma formę pisemną - ze znajomości gramatyki łacińskiej i umiejętności korzystania ze słownika łacińsko-polskiego (ocena z testu gramatycznego), na ocenę końcową ma wpływ również aktywność studenta podczas zajęć w ciągu roku

Ocena 5:

Student posiada bardzo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat gramatyki j. łacińskiego i zna podstawowe słownictwo łacińskie;

student rbardzo dobrze ozumie proste teksty i sentencje łacińskie;

student bardzo dobrze zna humanistyczną terminologię naukową;

student bardzo dobrze umie tłumaczyć proste teksty i sentencje łacińskie;

student bardzo dobrze rozpoznaje znaczenie i funkcję odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej

ocena 4,5:

poza wymogami sformułowanymi dla oceny 4,0 student posługuje się poprawnym językowo, logicznie spójnym wywodem, i w jednym przynajmniej zakresie wiedza jego wykracza poza zakreślone dla oceny 4.0 normy

ocena 4:

Student posiada dość dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat gramatyki j. łacińskiego i dobrze zna podstawowe słownictwo łacińskie;

student dość dobrze rozumie proste teksty i sentencje łacińskie;

student dość dobrze zna humanistyczną terminologię naukową;

student dość dobrze umie tłumaczyć proste teksty i sentencje łacińskie;

student dość dobrze rozpoznaje znaczenie i funkcję odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej

ocena 3,5:

poza wymogami sformułowanymi dla oceny 3.0 student posługuje się poprawnym językowo, logicznie spójnym wywodem, i w jednym przynajmniej zakresie wiedza jego wykracza poza zakreślone dla oceny 3.0 normy

ocena 3:

Student posiada niewielką wiedzę na temat gramatyki j. łacińskiego i zna podstawowe słownictwo łacińskie;

student słabo rozumie proste teksty i sentencje łacińskie;

student powierzchownie zna humanistyczną terminologię naukową;

student z trudem umie tłumaczyć proste teksty i sentencje łacińskie;

student powierzchownie rozpoznaje znaczenie i funkcję odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej

ocena 2:

Student nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3.0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)