Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-KAT2.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W05

FP1_W09

FP1e_W09

FP1e_U06

FP1e_K02

FP1e_K04

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

a) zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji;

b) ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu studiowanych specjalności;

c) ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii redagowania i opracowywania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego na poziomie podstawowym. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego: jego historii, osiągnięć i kierunków rozwoju - na poziomie podstawowym;

d) potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi. Potrafi zastosować w praktyce wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego na poziomie podstawowym;

e) potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role związane z procesem redagowania tekstu, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

f) prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu edytora, wydawcy, redaktora.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)