Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-KJ.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia filologii polskiej - studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W02

FP1_W22

FP1_U05

FP1_U08

FP1_K01

Skrócony opis:

Treści merytoryczne: podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka; podstawowe słowniki języka polskiego oraz wydawnictwa poprawnościowe; wybrane zagadnienia poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej, fonetycznej, fleksyjnej, słowotwórczej i składniowej; podstawowe zagadnienia z zakresu leksykologii, wybrane problemy poprawności stylistycznej

Metody oceny: kontrola obecności na ćwiczeniach, kontrola przygotowania studentów do zajęć, śródsemestralne sprawdziany pisemne

Pełny opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: ćwiczenia mają na celu pogłębianie wiedzy studentów o szeroko rozumianej kulturze języka - przede wszystkim o najważniejszych zasadach normatywnych oraz zróżnicowaniu współczesnej polszczyzny, a ponadto zaznajomienie ich z tendencjami rozwojowymi języka polskiego. Celem zajęć jest również rozwijanie i doskonalenie umiejętności oceny innowacji językowych, rozpoznawania błędów i ich korekty. Ponadto ćwiczenia mają na celu doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników, wydawnictw poprawnościowych i innych źródeł wiedzy o języku.

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać przynajmniej podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki języka polskiego oraz kultury języka, znać najważniejsze słowniki i wydawnictwa poprawnościowe i umieć z nich korzystać. Ćwiczenia przeznaczone są dla studentów I roku.

Literatura:

Podręczniki:

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2005.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2009.

A. Markowski, Wykłady z leksykologii. Warszawa 2012.

Inne źródła (wybór):

M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień. Warszawa 2006.

M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych. Warszawa 2002.

M. Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów obcych. Warszawa 2003.

I. Bartmińska, J. Bartmiński, Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych. Olsztyn 1992.

S. Bąba, J. Liberek, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny. Warszawa 2001.

J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.) Język w mediach masowych. Warszawa 2000.

J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Warszawa 2001.

M. Bugajski, Językoznawstwo normatywne. Warszawa 1993.

A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów. Warszawa 1993.

W. Gruszczyński (red.), Język narzędziem myślenia i działania. Warszawa 2002.

J. Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana.

Warszawa 1998.

K. Handke, H. Dalewska-Greń (red.), Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Warszawa 1994.

H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników. Warszawa 2002.

T. Karpowicz, Słownik ortograficzny. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim. Warszawa 2001.

M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych. Warszawa 2004.

K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wyd. II. Warszawa 2004.

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem.

Warszawa 2000.

W. Lubaś, S. Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej. Warszawa 1990.

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa 2008.

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Podręcznik językowego savoir-vivre'u. Warszawa 2009.

A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku. Warszawa 2000.

A. Markowski, Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe. Gdańsk 1999.

A. Markowski, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa 2003.

A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa 1999.

A. Markowski (red.), Wielki słownik ortograficzny języka polskiego. Warszawa 1999.

A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa 2004.

A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych. Warszawa 2002.

J. Miodek (red.), Mowa rozświetlona myślą. Wrocław 1999.

J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Wrocław 1996.

J. Miodek, O języku do kamery. Rzeszów 1992.

J. Miodek, Rozmyślajcie nad mową! Warszawa 1998.

K. Mosiołek-Kłosińska, Metafora w tekście użytkowym - charakterystyka zjawiska, próba oceny normatywnej, Poradnik Językowy 1997, z. 10.

P. Mueldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa 2003.

K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2001.

R. Pawelec, Wieża Babel. Słownik wyrazów obcych nie tylko dla gimnazjalistów. Warszawa 1999.

W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci.

Kraków 1999.

J. Podracki, Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego. Warszawa 2004.

J. Podracki, Pułapki językowe - w szkole i nie tylko, Warszawa 2000.

J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców. Warszawa 1999.

J. Podracki (red.), Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny. Warszawa 2001.

E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa 2011.

S. Skorupka, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa 1988.

E. Wolańska (red.), Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć student:

- rozpoznaje, nazywa i wyjaśnia zjawiska językowe podlegające ocenie normatywnej

- posługuje się terminologią językoznawczą do opisu zjawisk będących przedmiotem zainteresowania językoznawstwa normatywnego

- cytuje i prezentuje rozstrzygnięcia normatywne dotyczące określonych obszarów językowych oraz uzasadnia własne stanowisko podczas samodzielnego przeprowadzania takiej oceny

- analizuje teksty podlegające ocenie normatywnej

- porządkuje i analizuje informacje pozyskane z tekstów naukowych wskazanych w bibliografii

- dyskutuje o spornych sprawach kultury języka

- wykazuje odpowiedzialność za kształt normy językowej

- postrzega związki między kształtem normy językowej a jakością życia społecznego oraz kulturą narodową

- ma świadomość zachodzących dawniej i współcześnie procesów językowych wpływających na zmienność normy językowej

- dba o pogłębianie własnej świadomości i sprawności językowej

opis ECTS:

-aktywne uczestnictwo w zajęciach - 30 h;

-przygotowanie do zajęć - 15 h;

-przygotowanie do sprawdzianów - 15 h.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności na ćwiczeniach

- kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego aktywnością podczas

ćwiczeń

- sprawdziany pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)