Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-LP.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W15, FP2_W21, FP2_U07, FP2_K07

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Prezentacja wybranych dzieł literatury światowej w ich kontekście narodowym oraz w ujęciu diachronicznym, intertekstualnym. Omówienie zagadnień recepcji tych dzieł, ewolucji ich rozumienia oraz przesunięć interpretacyjnych w stosunku do tekstu oryginału, ze szczególnym uwzględnieniem roli tłumaczenia.

Wymagania wstępne:uczestnictwo w zajęciach, znajomość zalecanych lektur,

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Wykłady poświęcone poszczególnym dziełom mają za zadanie:

- zarysowanie tła historycznego i kontekstu literackiego,

genologicznego i ideowego dzieła

- przygotowanie słuchaczy do samodzielnej ich interpretacji

- ukazywanie znaczenia historii recepcji dzieła dla popularnej jego

interpretacji

- ukazywanie sposobu inkorporowania dzieła w funkcjonujący paradygmat kulturowy

- wydobycie kolorytu lokalnego, narodowego właściwego dla dzieła,

usytuowanie go w kanonie literatury narodowej

- analizę poetyki i sposobów obrazowania oraz przemian estetycznych

zachodzących w literaturze różnych epok.

Nie bez znaczenia pozostanie też kwestia wzajemnych wpływów oraz inspiracji, motywów, obrazów, słów-kluczy, polemik i dyskusjitoczonych ponad granicami czasu i przestrzeni.

Recepcja dzieła w znacznej mierze zależna jest od jego tłumaczenia,dlatego zaprezentowane będą także "kanoniczne" tłumaczenia arcydzieł.

Metody oceny:zaliczenie egzaminu sprawdzającego wiedzę

historycznoliteracką, jak i umiejętności analityczne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po cyklu wykładów student dobrze orientuje się w literaturze angielskiej, potrafi dokonać samodzielnej analizy utworu z literatury angielskiej i odnieść ją do literatury polskiej.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie ze studiowanymi specjalizacjami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)