Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań nad językiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-MBNJ.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań nad językiem
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W06

FP2_W13

FP2_W20

FP2_U06

FP2_U07

FP2_K01

FP2_K02

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu kursu student:

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą

wybrane teorie i nurty metodologiczne, wypracowane w

obszarze językoznawstwa; ma uporządkowana i pogłębioną

wiedzę o dwudziestowiecznych osiągnięciach w tych

zakresach i kierunkach ich rozwoju,

- ma pogłębiona wiedzę o kulturowych kontekstach języka oraz o powiązaniu filologii polskiej z innymi dyscyplinami nauki w zakresie nurtów metodologicznych,

- zna współczesne metody analizy zjawisk językowych,

- potrafi integrować w swym warsztacie naukowym

narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin

językoznawstwa, potrafi przeprowadzić krytyczna analizę

zjawisk językowych,

- posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu,

merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków

i ich syntetyzowania,

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę

uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze

przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby,

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując

różnorodne zadania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)