Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki pomocnicze filologii polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-NP.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze filologii polskiej
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia filologii polskiej - studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany

Cele przedmiotu: student umie dokonać samodzielnej krytycznej lektury dzieła literackiego i publikacji naukowych. Korzystać i sporządzać opisy bibliograficzne i bibliografie. Tworzyć prace ustne i pisemne (z wyposażeniem dokumentacyjnym).

Wymagania wstępne: umiejętność tworzenia podstawowych form wypowiedzi: streszczenia, planu, konspektu, sprawozdania z lektury. Znajomość podstawowych faktów z historii literatury polskiej. Doświadczenie pracy w bibliotece.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Historia i budowa książki; rodzaje edycji dzieł literackich. Opis bibliograficzny książki i wybranych dokumentów piśmienniczych. Dokumentacyjne wyposażenie pisemnej pracy naukowej. Podstawowe bibliografie polonistyczne.

Metody oceny: Ocena wynikająca z przygotowania do zajęć, wykonania ćwiczeń domowych oraz pisemnych sprawdzianów.

Literatura:

1. Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

2. Czachowska J., Loth R., Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

3. Czachowska J., Loth R., Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, Wrocław 1989.

4. Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

5. Słownik terminów literackich, pod red.: J. Sławińskiego, Wrocław 1989 i nast.

6. Starnawski J., Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (Na tle dyscyplin pokrewnych), wyd. 3, Warszawa 1983.

7. Winek T., Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- umie, z pomocą opiekuna naukowego, zdobywać informacje naukowe i rozwijać kompetencje badawcze;

- świadomie wybiera źródła informacji, sprawnie posługuje się bibliografiami, rozważnie korzysta z możliwości oferowanych przez Internet;

- dzięki zdobytym informacjom potrafi stworzyć samodzielny tekst poprawny merytorycznie i formalnie;

- umiejętnie pogłębia swoją wiedzę, wykorzystuje zdobyte informacje do efektywnego uczenia się, sporządzania notatek, ze zrozumieniem czyta teksty literackie i naukowe;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego kraju.

ECTS:

udział w ćwiczeniach = 30

przygotowanie do ćwiczeń = 30

60 godz./25-30 ≈ 2

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)