Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe zagadnienia edytorskie literatury staropolskiej i oświeceniowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-PZELSIO.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe zagadnienia edytorskie literatury staropolskiej i oświeceniowej
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: FP2_W05; FP2_W09

Umiejętności: FP2_U07; FP2_U02

Kompetencje społeczne: FP2_K04; FP2_K01

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Zna i rozumie podstawowe problemy edytorstwa literatury

staropolskiej i oświeceniowej i wie, w jaki sposób można je rozwiązać.

2. Definiuje podstawowe terminy edytorskie oraz zna podstawowe narzędzia pracy edytora.

3. Potrafi krytycznie opracować tekst staropolski lub oświeceniowy (analizuje przekazy, formułuje objaśnienia oraz aparat krytyczny, posługuje się odpowiednią terminologią).

4. Zna podstawowe typy edycji i ich przykłady oraz potrafi krytycznie oceniać ich przydatność.

5. Docenia rolę edytora w recepcji dzieła literackiego, potrafi wskazać jego pozytywny i negatywny wpływ na recepcję tekstu (podaje przykłady).

udział w ćwiczeniach - 15

przygotowanie do ćwiczeń - 15

konsultacje - 5

czas na pisanie pracy rocznej - 10

przygotowanie do kolokwium - 15

SUMA GODZIN: 60 / 30 = 2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową maja wpływ: wyniki kolokwium, wyniki pracy rocznej, aktywność podczas zajęć oraz frekwencja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)