Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja biblijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-TB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja biblijna
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

FP1_W04; FP1_W08; FP1_W13; FP1_W19; FP1_U02; FP1_U03; FP1_K01; FP1_K05

K_W01; K_W10; K_W11; K_W12; K_U06; K_U08; K_U09; K_U10; K_U11; K_K09

Skrócony opis:

Wprowadzenie do Biblii i nawiązań do niej w kulturze

Pełny opis:

Podstawowe wiadomości o Biblii (kanon i natchnienie, czas i środowisko powstawania ksiąg biblijnych, języki oryginalne Biblii, podział ksiąg biblijnych, przekłady Biblii, apokryfy); charakterystyka poszczególnych grup ksiąg Starego i Nowego Testamentu; gatunki literackie w Biblii; hermeneutyka biblijna: sensy biblijne i sposoby interpretacji; nawiązania do Biblii w kulturze.

Literatura:

1) Tekst Biblii (dowolne wydanie i tłumaczenie na język polski)

2) Quesnel M., Gruson Ph., red., Mickiewicz F., red. n. pol. wyd., Biblia i jej kultura. t. 1. Stary Testament, t. 2. Jezus i Nowy Testament, tłum. J. Domańska-Gruszka, A. Loba, P. Tomczak, Ząbki 2008.; Jelonek T., Biblia w kulturze świata, Kraków 2007; Kramarek G., Tradycja biblijna w literaturze polskiej, Lublin 2004 (bibliografia XX w.)

3) Paciorek A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów 2003; Rubinkiewicz R., red., Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań 1996; Stachowiak L., red., Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990; Harrington W. J., Klucz do Biblii, Warszawa 1995; J. S. Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003

4) Bricker C. i in., Jezus i Jego czasy, Warszawa 2007; H. Daniel-Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Jezusa, Warszawa 1994; K. Amstrong, Biblia. Biografia, przekł. A. Dzierzgowska, Warszawa 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada uporządkowaną wiedzę podstawową zakresu historii spisywania Biblii

Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat Biblii

Student posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu biblistyki i z obszaru nauk humanistycznych

Student umie odczytywać sensy biblijne i zna różne sposoby interpretacji

Student ma dogłębną świadomość biblijnych korzeni kultury europejskiej i potrafi ją zilustrować przykładami oraz uargumentować, na czym polega ich wysoka wartość.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu. Czas trwania testu: 40 min.

student posiada ogólne wiadomości na temat Biblii, jej powstania i związaną z nią terminologią, główne starożytne wersje językowe i tłumaczenia polskie Biblii (starsze i współczesne); potrafi scharakteryzować poszczególne grupy ksiąg biblijnych, zna sposoby odczytywania i interpretowania Biblii (elementy hermeneutyki biblijnej); zna gatunki literackie Biblii:

100-90 % = ocena bardzo dobra

89,5-80% = ocena dobra plus

79,5-70% = ocena dobra

69,5-60% = ocena dostateczna plus

59,5-50% = ocena dostateczna

poniżej 50% = ocena niedostateczna

ocena 5: Student posiada bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę podstawową zakresu historii spisywania Biblii

Student posiada bardzo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat Biblii

Student posługuje się bardzo dobrze poprawną terminologią naukową z zakresu biblistyki i z obszaru nauk humanistycznych

Student umie bardzo dobrze odczytywać sensy biblijne i zna różne sposoby interpretacji

Student ma bardzo dobrze dogłębną świadomość biblijnych korzeni kultury europejskiej i bardzo dobrze potrafi ją zilustrować przykładami oraz uargumentować, na czym polega ich wysoka wartość.

ocena 4,5: Poza wymogami sformułowanymi dla oceny 4,0 student posługuje się poprawnym językowo, logicznie spójnym wywodem, i w jednym przynajmniej zakresie wiedza jego wykracza poza zakreślone dla oceny 4.0 normy

ocena 4: Student posiada dość dobrze uporządkowaną wiedzę podstawową zakresu historii spisywania Biblii

Student posiada dość dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat Biblii

Student posługuje się dość dobrze poprawną terminologią naukową z zakresu biblistyki i z obszaru nauk humanistycznych

Student umie dość dobrze odczytywać sensy biblijne i zna różne sposoby interpretacji

Student ma dość dobrze dogłębną świadomość biblijnych korzeni kultury europejskiej i potrafi dość dobrze ją zilustrować przykładami oraz uargumentować, na czym polega ich wysoka wartość.

ocena 3,5: Poza wymogami sformułowanymi dla oceny 3.0 student posługuje się poprawnym językowo, logicznie spójnym wywodem, i w jednym przynajmniej zakresie wiedza jego wykracza poza zakreślone dla oceny 3.0 normy.

ocena 3: Student posiada powierzchownie uporządkowaną wiedzę podstawową zakresu historii spisywania Biblii

Student posiada powierzchownieuporządkowaną iwiedzę na temat Biblii

Student czasem posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu biblistyki i z obszaru nauk humanistycznych

Student umie powierzchownie odczytywać sensy biblijne i powierzchownie zna różne sposoby interpretacji

Student ma słabą świadomość biblijnych korzeni kultury europejskiej i potrafi ją zilustrować przykładami oraz uargumentować, na czym polega ich wysoka wartość.

ocena 2: Student nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3.0.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)