Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tekstologia i edytorstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-TIE.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tekstologia i edytorstwo
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany.

Cele przedmiotu: student zdobędzie umiejętność porządkowania pojęć z zakresu tekstologii i edytorstwa oraz zapozna się z najważniejszymi problemami związanymi z przygotowaniem wydania krytycznego.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu edytorstwa i tekstologii.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Tekstologia – edytorstwo naukowe.

2. Tekstologia – rys historyczny.

3. Edycja krytyczna – próba definicji. Wydania popularnonaukowe i popularne a wydanie krytyczne.

4. Problemy związane z wyborem podstawy wydania. Część I – stanowiska badaczy wobec problemu.

5. Problemy związane z wyborem podstawy wydania. Część II – przekazy tekstu.

6. Problemy związane z wyborem podstawy wydania. Część III – autorskie i nieautorskie ingerencje w tekst dzieła; pojęcie autonomizacji tekstu.

Metody oceny:

zajęcia zakończone są egzaminem pisemnym. Pod uwagę brana jest także frekwencja.

Literatura:

1. Zbigniew Goliński, Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje. Wrocław 1969.

2. Roman Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

3. Konrad Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

4. Jerzy Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1980.

5. Jan Trzynadlowski, Edytorstwo: tekst, język, opracowanie. Warszawa 1983.

6. Zbigniew Goliński, Nad tekstami Krasickiego, Wrocław 1966.

7. Zasady wydawania tekstów staropolskich (Projekt), red. M.R. Mayenowa przy współudziale Z. Florczak, przykłady oprac. J. Woronczak. Wrocław 1955.

8. Radosław Grześkowiak, Barokowy tekst i jego twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji „wieku rękopisów”, Gdańsk 2003.

9. Adam Karpiński, Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, Warszawa 2003.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)