Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-TR.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W07

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą wybrane teorie i nurty metodologiczne, wypracowane w obszarze literaturoznawstwa, wraz z ich terminologią; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dwudziestowiecznych osiągnięciach w tych zakresach i kierunkach ich rozwoju


FP2_W14

zna problematykę historycznej i współczesnej translatologii


FP2_W15

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z arcydziełami literatury światowej; ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach.


FP2_W21

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o kanonicznych dziełach literatury powszechnej i ich kontekstach kulturowych,

ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej literatury europejskiej; ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatachFP2_U04

potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki, potrafi przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego (w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym), wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem


FP2_U07

posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania


FP2_U12

zna język obcy, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; potrafi porozumiewać się ze specjalistami studiowanej dyscypliny


FP2_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby


FP2_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Literatura:

Translatorium

1) E. Balcerzan, Tłumaczenie jako wojna światów, Poznań 2009.

2) S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów/problemów, Kraków 2004.

3) T. Bilczewski, Komparatystyka i Interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków 2010.

4) Wacław Borowy, Studia i szkice literackie. Warszawa 1983.

5) Kultura w stanie przekładu, red. W. Bolecki, E. Kraskowska, Warszawa 2012.

6) Miejsca wspólne. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch, Warszawa 1997.

7) Przekładając nieprzekładalne. Pod red. W. Kubińskiego, O. Kubińskiej, T.Z. Wolańskiego, Gdańsk 2000.

8) E. Tabakowska, Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków 2009.

9) Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Literatura zalecana, dla zainteresowanych:

1) E. Balcerzan, E. Rajewska, Pisarze polscy o sztuce przekładu, Poznań 2007.

2) M. Brocki, Antropologia. Literatura-Dialog-Przekład, Wrocław 2008.

3) B. Tokarz, Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu literackiego, Katowice 2010.

4) Życie w przekładzie. Pod red. H. Stephen, Kraków 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W14

zna periodyzację polskiej refleksji translatologicznej i potrafi scharakteryzować jej okresy

zna strategie translacyjne i zasady ich stosowania

potrafi scharakteryzować specyfikę przełomu kulturowego w badaniach nad przekładem

FP2_W15

ma uporządkowaną wiedzę o typach zależności zachodzących pomiędzy oryginałem a przekładem

ma szczegółową wiedzę o zależnościach zachodzących pomiędzy tekstem przekładu a recepcją dzieła w kulturze docelowej

zna metodę opisowych badań przekładu

potrafi scharakteryzować związki komparatystyki i translatologii

FP2_W21

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o kanonicznych dziełach literatury powszechnej i ich kontekstach kulturowych,

ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej literatury europejskiej; ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

ma uporządkowaną wiedzę o wpływie tłumaczenia na recepcję dzieła

zna problemy związane z analizą i interpretacją dzieł pisanych przez pisarzy wielojęzycznych, transmigrantów i potrafi wskazać sposoby ich rozwiązywania

zna problemy związane z analizą i interpretacją autoprzekładów i potrafi wskazać sposoby ich rozwiązywania

FP2_W22

zna i rozumie podstawowe zasady etyki autorskiej w odniesieniu do przekładu

FP2_U04

potrafi integrować w swoim warsztacie naukowym metody analizy historycznoliterackiej dzieła, metody zwrotu kulturowego w badaniach nad przekładem oraz uwzględniać perspektywę kognitywistyczną i komparatystyczną

FP2_U07

posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

FP2_U12

zna język angielski na poziomie B2+, terminologię literaturoznawczą i potrafi czytać i streszczać teksty w języku angielskim właściwe dla swej dyscypliny

FP2_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez rozwijanie zdobytych umiejętności oraz stosowanie ich w pracy zawodowej (nauczycielskiej, redakcyjnej)

FP2_K03

potrafi określić cel swojej pracy i dobrać adekwatnie metody jego osiągnięcia posługując się zdobytą wiedzą

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwersatoryjny, analiza tekstu i zachodzacych w nim przemian widocznych w tłumaczeniach pochodzacych z różnych epok; analiza wpływu konwencji literackiej epoki na poetykę tekstu tłumaczonego; praca w grupach;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)