Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do estetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-WDE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do estetyki
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Na zajęciach omawiane są najważniejsze teksty filozoficzne, które wywarły zasadniczy wpływ na kształtowanie się poglądów estetycznych cywilizacji Europejskiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z klasycznymi tekstami myśli estetycznej od starożytności (Platon, Arystoteles, Plotyn),

poprzez średniowiecze (Dionizy Pseudo-Areopagita), teorię sztuki renesansu i manieryzmu, po myśl estetyczną nowoczesności (Kant) oraz syntezę estetyki chrześcijańskiej (H. Urs von Balthasar).

Samodzielna lektura tekstów jest w trakcie 15 godzin zajęć uzupełniona umiejętnością ich interpretacji i zastosowania do omówienia zjawisk kulturowych i artystycznych, zarówno różnych epokach historycznych, jak w aktualnym kontekście kulturowym.

Końcowa praca pisemna weryfikuje umiejętność analizy estetycznej dzieł artystycznych w ich kontekście historycznym i ponadczasowej aktualności.

Literatura:

Platon, Państwo [fragmenty]

Platon, Uczta

Arystoteles, Poetyka

Plotyn, Enneady [Fragmenty]

Dionizy Pseudo-Areopagita, O hierarchii niebiańskiej [fragmenty], Listy [wybrane]

E. Kant, Krytyka władzy sądzenia [cz. I]

H. Urs von Balthasar, Estetyka teologiczna [fragmenty]

J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce

W. Tatarkiewicz, Estetyka starożytna

W. Tatarkiewicz, Estetyka średniowieczna

W. Tatarkiewicz, Estetyka nowożytna

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Uczestnik zajęć posiada znajomość najważniejszych tradycji estetyki cywilizacji Europejskiej, umiejętność opisania dzieła sztuki, zjawisk kultury i za pomocą pojęć estetycznych, umiejętność prawidłowego powiązania dzieła sztuki z odpowiednią tradycją estetyczną, umiejętność opisania materii dzieła sztuki (czas, materiał, twórca, odbiorca, funkcja).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywność podczas zajęć oraz pisemna praca końcowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)