Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do nauki o literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-WDNOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o literaturze
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W03

K_U02

K_K01

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Uzyskanie informacji umożliwiających ogólną orientację w obrębie instytucji uniwersytetu oraz studiowanej dyscypliny naukowej: zdobycie podstawowych kompetencji językowych i intelektualnych stanowiących podstawę dla dalszych etapów studiów literaturoznawczych; dostarczenie wstępnej wiedzy na temat dziejów i organizacji nauki o literaturze - stawianych przez nią problemów i sposobów ich rozwiązywania, jej wewnętrznych zróżnicowań, głównych przedstawicieli i kluczowych osiągnięć.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

I. Podstawowe informacje na temat specyfiki studiów polonistycznych, struktury Wydziału Nauk Humanistycznych, reguł życia akademickiego i naukowego, zasad studiowania, sposobu organizacji pracy studenta.

II. Wstępne informacje na temat dziejów intelektualnej refleksji nad literaturą:

1. starożytne poetyki normatywne Arystotelesa i Horacego, ich miejsce w klasycznym systemie literatury

2. nowoczesna nauka o literaturze: kryteria naukowości, sposoby poznawczego ujęcia przedmiotu badań (nomotetyczne/idiograficzne, synchroniczne/diachroniczne, genetyczne/immanentne)

3. historia literatury: geneza dyscypliny, cel i przedmiot badań historycznoliterackich, metody poznania historycznoliterackiego (genetyczne i immanentne koncepcje badań historycznoliterackich), podstawowe gatunki historiografii literackiej, główni przedstawiciele polskiej historiografii literackiej

4. teoria literatury: geneza dyscypliny, cel i przedmiot badań teoretycznoliterackich, główne kierunki nowoczesnej teorii literatury (formalizm i strukturalizm, fenomenologia, estetyka recepcji), teoria literatury w Polsce

5. przedmiot badań literackich w ujęciu nowoczesnej nauki o literaturze - wyznaczniki literatury (obrazowanie, fikcja literacka, uporządkowanie naddane)

6. krytyka literacka: poznanie krytycznoliterackie a poznanie naukowe

7. ponowoczesna wiedza o literaturze

Efekty kształcenia i opis ECTS:

(1) Poznaje podstawowe pojęcia i rozróżnienia teoretyczne z obszaru nauki o literaturze.

(2) Zyskuje wstępne narzędzia metodologiczne i zapoznaje się z warsztatem literaturoznawcy.

(3) Ma świadomość, że zniuansowana rzeczywistość wytworów kultury wymaga dalszej pracy nad zdobytym warsztatem wstępnym.

ECTS:

Udział w wykładzie: 16

Konsultacje: 8

Samodzielne opracowanie zagadnień lekturowych: 60

Przygotowanie do egzaminu: 16

Suma godzin: 100

Liczba ECTS = 100 / 25 = 4

Metody i kryteria oceniania:

(1) Kontrola obecności

(2) Ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, aktywność, referaty i udział w dyskusji)

(3) Zajęcia, prowadzone w formie wykładu, trwają jeden semestr i kończą się obowiązkowym egzaminem pisemnym, przeprowadzanym w sesji zimowej. Studentów przystępujących do egzaminu obowiązuje znajomość publikacji wymienionych w spisie lektur oraz treści podawanych na wykładach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)