Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-WDW.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do współczesności
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KW_04

KW_08

KU_05

KU_10

K_K02

Skrócony opis:

Zajęcia (ćwiczenia) z polskiej literatury współczesnej są niezbędnym uzupełnieniem wykładu z historii literatury polskiej XX i XXI wieku. Cykl zajęć pomyślany jest tak, by uświadamiać studentom nie tylko nowe zjawiska literackie wieku XX i XXI, ale także uzmysławiać odrębność i z drugiej strony - ciągłość realizowaną przez literaturę najnowszą w zakresie - najogólniej mówiąc - paradygmatów literackich (wątków, idei, tematów) - w nawiązaniu do epok wcześniejszych - szczególnie XIX- wiecznej literatury romantycznej, pozytywistycznej, modernistycznej.

Pełny opis:

Zajęcia (lektury, onteksty lekturowe):

1. Stanisław Brzozowski vs Witold Gombrowicz

2. S.I. Witkiewicz vs C.K Norwid

3. D. Masłowska vs. T. Peiper

4. A. Wat vs. M. Białoszewski

5. T. Słobodzianek vs. K.I Gałczyński

6. K. Ratoń vs. J. Tuwim

7. M. Pilot vs. Ożóg ("Okolica poetów")

8. M. Świetlicki vs. W. Wencel

Literatura:

T. Słobodzianek, Nasza klasa

K.I, Gałczyński, Wybór pozezji, wyd. 4

M. Pilot, Pióropusz

B. Ożóg, Okoliczianie

S. Brzozowski, Legenda młodej Polski

W. Gombrowicz, Dzienniki

Idem, Pronografia

S.I. Witkiewicz, Nienasycenie

C.K. Norwid, Milczenie

D. Masłowska, Paw królowej

T. Peiper, Miasto, masa, maszyna

B. Shulz, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydrą

A. Wat, Ja z jednej i ja z drugiej strony mego popsożelaznego piecyka

M. Białoszewski, tomy wierszy: Obroty rzeczy, Rachunek zaściankowy, Mylne wzruszenia

K. Ratoń, Poezje, wyd. Oficyna 21, Warszawa 2002

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W08 [ma uporzadkowana i pogłebiona wiedze o dziełach literackich

z poszczególnych epok oraz ich kontekstach kulturowych (ma

szczegółowa wiedze o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich

rezultatach)]

KW_04 ma uporzadkowana i pogłebiona wiedze ogólna i szczegółowa z zakresu historii literatury polskiej

KU_05 posiada umiejetnosc referowania literatury przedmiotu, merytorycznego

argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

KU_10 posiada dobrze ukształtowana umiejetnosc przygotowania wystapienia

ustnego oraz prezentacji multimedialnych w jezyku polskim, dotyczacych

zagadnien kultury, jezyka i literatury,

KK_02 potrafi współdziałac i pracowac w grupie, podejmujac rónorodne

zadania

ECTS = 3

Udział w ćwiczeniach - 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń - 15h

Przygotowanie do egzaminu - 15h

Metody i kryteria oceniania:

METODY:

metoda ćwiczeniowa, elementy wykładu konwersatoryjnego, referaty/zagajenia (efekty: KW_04, KW_08, KU_05, KU_10, K_K02)

KRYTERIA OCENIANIA:

K_W08 [ma uporządkowaną i pogłębioną wiedze o dziełach literackich

z poszczególnych epok oraz ich kontekstach kulturowych (ma

szczegółowa wiedze o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich

rezultatach)]

na ocenę 2 (ndst.) - nie dysponuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzą o dziełach literackich z poszczególnych epok oraz ich historycznoliterackich kontekstach.

na ocenę 3 (dst.) - ma dostatecznie uporządkowaną, niepogłębioną wiedzę o dziełach literackich z poszczególnych epok oraz ich historycznoliterackich kontekstach.

na ocenę 4 (db.) - ma dobrze uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o dziełach literackich z poszczególnych epok oraz ich historycznoliterackich kontekstach.

na ocenę 5 (bdb.) - ma bardzo dobrze uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o dziełach literackich z poszczególnych epok oraz ich historycznoliterackich kontekstach.

KW_04 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedze ogólna i szczegółowa z zakresu historii literatury polskiej

- na ocenę 2 (ndst.) - nie ma uporządkowanej, pogłębionej wiedzy ogólnej i szczegółowej z zakresu historii literatury polskiej

- na ocenę 3 (dst.) - ma w stopniu dostatecznym uporządkowaną i pogłębioną wiedze ogólna i szczegółowa z zakresu historii literatury polskiej

- na ocenę 4 (db.) - ma w stopniu dobrym uporządkowaną i pogłębioną wiedze ogólna i szczegółowa z zakresu historii literatury polskiej

- na ocenę 5 (bdb.) - ma w stopniu bardzo dobrym uporządkowaną i pogłębioną wiedze ogólna i szczegółowa z zakresu historii literatury polskiej

KU_05 (posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania)

- na ocenę 2 (ndst.) - nie posiada umiejętności referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania.

- na ocenę 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania.

- na ocenę 4 (db.) - w stopniu dobrym posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania.

- na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze potrafi referować literaturę przedmiotu, merytorycznie

argumentować, formułować wnioski i je syntetyzować

KU_10 (posiada dobrze ukształtowana umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnych w języku polskim, dotyczących dotyczących języka i literatury współczesnej w odniesieniu do tekstów literatury polskiej XIX i XX wieku)

- na ocenę 2 (ndst.) - nie posiada dobrze ukształtowanej umiejętności przygotowania wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnych w języku polskim, dotyczących języka i literatury współczesnej w odniesieniu do tekstów literatury polskiej XIX i XX wieku.

- na ocenę 3 (dst.) -posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnych w języku polskim, dotyczących języka i literatury współczesnej w odniesieniu do tekstów literatury polskiej XIX i XX wieku.

- na ocenę 4 (db.) -posiada dobrze ukształtowana umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnych w języku polskim, dotyczących języka i literatury współczesnej w odniesieniu do tekstów literatury polskiej XIX i XX wieku.

- na ocenę 5 (bdb.) -posiada dobrze ukształtowana umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnych w języku polskim, dotyczących języka i literatury współczesnej w odniesieniu do tekstów literatury polskiej XIX i XX wieku.

KK_02 - (potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując różnorodne zadania)/

- na ocenę 2 (ndst.) -niw potrafi współdziałać i pracować w grupie, nie podejmuje różnorodnych zadań w celu współpracy.

- na ocenę 3 (dst.) -potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując różnorodne zadania w stopniu dostatecznym.

- na ocenę 4 (db.) -potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując różnorodne zadania w stopniu dobrym.

- na ocenę 5 (bdb.) -potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując różnorodne zadania w stopniu bardzo dobrym.

Ocena ostateczna: średnia z ocen formujących (1/3), ocena na podstawie aktywności udziału w zajęciach (max. 1 nieobecność), referatów (2/3) oceny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)