Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie w tradycję

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-WWT.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie w tradycję
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KW_04

KW_08

KU_05

KU_10

K_K02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany

Cele przedmiotu:

Ogólna wiedza o wybranych kontekstach literatury współczesnej

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z historii i teorii literatury

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Baczyński czyta Norwida: wiersz Bohater K. K. Baczyńskiego (kontekst: wiersze Bohater, Na zapytanie: czemu w konfederatce i Wielkość C. K. Norwida)

Gry z tradycją romantyczną: Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza (kontekst: Pan Tadeusz Mickiewicza i Pamiątki Soplicy Rzewuskiego)

Nawiązania do liryki lozańskiej Mickiewicza we współczesnej poezji: Notatnik: Bon nad Lemanem Czesława Miłosza, Liryki lozańskie Tadeusza Różewicza, Obłoki nad Ferrarą Zbigniewa Herberta

Przyboś i romantycy: Mickiewicz (jako autor liryków lozańskich) i Norwid (wiersze

Wobec klasycyzmu: Jarosław Marek Rymkiewicz (eseje z tomu Czym jest klasycyzm?, poematy Animula i Wiersze w kwartanie, wiersz Ilekroć myślę) i Thomas Stearns Eliot (esej Tradycja i talent indywidualny, poemat Ziemia jałowa, wiersz Animula)

Tadeusz Różewicz i Ezra Pound: poemat Równina oraz wiersze Jestem nikt, Szkoda, jeden z Ojców kościoła T. Różewicza (kontekst: E. Pound, Cantos)

Ironiczny konceptyzm: tradycja Norwidowska w twórczości poetów Nowej Fali i Wisławy Szymborskiej

Paweł Huelle i Bruno Schulz: Weiser Dawidek Huellego a Sklepy cynamonowe Schulza

Między eposem, heroicomicum a poematem dygresyjnym: Dwanaście stacji Tomasza Różyckiego a Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

Wobec baroku: tomik Dzieje rodzin polskich Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

Metody oceny: frekwencja, aktywny udział w zajęciach

Literatura:

Lektury:

A. Mickiewicz, C. K. Norwid, J. Przyboś, Cz. Miłosz, K. K. Baczyński, Z. Herbert, W. Szymborska, T. Różewicz, J. M. Rymkiewicz, S. Barańczak, R. Krynicki, J. Kornhauser, A. Zagajewski - wybrane wiersze

T. S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny, w: Kto to jest klasyk i inne eseje, przeł. M. Heydel, Kraków 1998

T. S. Eliot, Ziemia jałowa, Animula, w: Wybór poezji, Wrocław 1990, BN II 230 (lub inne wydanie)

W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk (dowolne wydanie)

P. Huelle, Weiser Dawidek (dowolne wydanie)

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (dowolne wydanie)

E. Pound, Pieśni (Cantos), przeł. L. Engelking, Warszawa 1996

T. Różycki, Dwanaście stacji, Kraków 2004

J. M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm? Manifesty poetyckie, Warszawa 1967

H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy (dowolne wydanie)

B. Schulz, Sklepy cynamonowe (dowolne wydanie)

E. Tkaczyszyn-Dycki, Dzieje rodzin polskich, Warszawa 2005

Opracowania:

B. Łazińska, Przyboś i romantycy, Warszawa 2002

A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm : nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu, Kraków 1998

J. Przyboś, Czytając Mickiewicza (dowolne wydanie)

P. Śliwiński, Albo Mickiewicz, czyli najnowsza poezja wobec tradycji. (w:) Księga Mickiewiczowska. Praca zbiorowa pod red. Z. Trojanowiczowej i Z. Przychodniaka. Poznań 1998

Na początku wieku. Rozważania o tradycji. Red. Z. Trojanowiczowa i i K. Trybuś. Poznań 2002

Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, red. M. Łukaszuk i D. Seweryn, Lublin 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W08 [ma uporzadkowana i pogłebiona wiedze o dziełach literackich

z poszczególnych epok oraz ich kontekstach kulturowych (ma

szczegółowa wiedze o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich

rezultatach)]

KW_04 ma uporzadkowana i pogłebiona wiedze ogólna i szczegółowa z zakresu historii literatury polskiej

KU_05 posiada umiejetnosc referowania literatury przedmiotu, merytorycznego

argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

KU_10 posiada dobrze ukształtowana umiejetnosc przygotowania wystapienia

ustnego oraz prezentacji multimedialnych w jezyku polskim, dotyczacych

zagadnien kultury, jezyka i literatury,

KK_02 potrafi współdziałac i pracowac w grupie, podejmujac rónorodne

zadania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)