Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady redagowania tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-C-ZRT.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady redagowania tekstu
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy (dla roku rozpoczynającego zajęcia, ok. 4-6 zajęć) i średnio zaawansowany dla dalszych lat studiów.

Cele przedmiotu: Nabyte w toku nauki kompetencje: znajomość procesu edytorskiej, jego podstawowych standardów; umiejętność zredagowania tekstów o różnym stopniu trudności w zależności od rodzaju i funkcji tekstu; sposoby zapisu opracowania redakcyjnego.

Wymagania wstępne: podstawowe - poprawna polszczyzna z rozumieniem uzusów języka, rozróżnianie różnych języków: grup społecznych, tekstów, funkcji.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Treścią przedmiotu jest: krytyczna analiza tekstu preznaczona do wydania pod kątem poziomu redagowania, ingerencji niezbędnych od koniecznego na poziomie minimum po redakcję "doskonałą" - oraz - przyjęte we współczesnym edytorstwie zasady, standardy prozy redakcyjnej na kilku poziomach/warstwach tekstu:

- warstwa poprawnej polszczyzny aż do pięknej polsczyzny - z zagadnieniami rozumienia stylu, specyfiki tekstu autorskiego z jego indywidualizmem językowym a maniera stylu i progiem kompetencji/ingerencji redaktora

- warstwa merytoryczna tekstu i poziom odpowiedzialności redaktora w zależności od przyjęto stylu prozy przez wydawnictwo; mozliwości ingerencji w konstrukcję tekstu, poziom współpracy z autorem

- warstwa edytorska: zagadnienia norm i zasad edytorskich w tym zwyczajowych, zmieniających się, poznanie dalszych etapów pracy nad książką

- edytorskie elementy tekstu przygotowania do wydania:

- podziały

- aneksy

- analizy

- pagina

- elementy redakcji technicznej - odpowiedzialności redaktora za tę sferę.

Metody oceny: wyłącznie praca redakcyjna w tekstach plus obecnośc na zajęciach; powyżej trzech nieobecności: koniecznośc dodatkowych prac, ponad liczbę pisanych podczas zajęć, przy czym wszystkie prace wykonywane sa wyłącznie podczas zajęć.

Literatura:

Zaleceniem lektur dla studentów tego przedmiotu - poza obowiązującymi słownikami, służącymi jako pomoc (ale tylko pomoc) - jest krytyczna i uważna lektura wielorakich tekstów funkcjonujących w przestrzeni kulturowej (poza książkami: prasa, billboardy, teksty reklamowe, ulotki informacyjne) ze zwróceniem uwagi na funkcję tekstu i jego społeczny kontekst: w zależności od tego: np. sposoby zapisu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)