Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-AnDzLiter
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 2.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W10

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Dotychczasowa wiedza literaturoznawcza z zakresu szkoły średniej oraz studiów.

Skrócony opis:

Analiza dzieła literackiego to ćwiczenia służące kształceniu umiejętności czytania ze zrozumieniem w poszukiwaniu sensu wypowiedzi literackiej. Poruszane w trakcie zajęć problemy koncentrują się na podejmowaniu uważnej lektury utworu literackiego oraz próbach jego opisu z wykorzystaniem instrumentarium poetologicznego. Zajęcia służą uświadomieniu znaczenia dominanty kompozycyjnej i stylowej dzieła oraz zachęcają do refleksji nad funkcją wykorzystanych przez twórcę środków artystycznego wyrazu.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy, ich zadaniem jest przygotowanie Studentów do samodzielnej analizy dzieła literackiego - różnych gatunkowo tekstów.

Przedmiotem zajęć jest systematyczna analiza wybranych utworów zróżnicowanych gatunkowo (liryka, proza narracyjna, małe gatunki epickie). Analizy odsłonią skomplikowanie budowy utworu, funkcje użytych środków artystycznych, strategie literackie stosowane przez autorów oraz różne konteksty, których przywołanie jest niezbędne dla zrozumienia dzieła.

Ćwiczenia wprowadzają w przygodę lektury, ukazują różnorodne strategie literackie w budowaniu sensów utworu. Pokazują też, jak czytać, żeby nie pozbawić się przyjemności lektury, a zarazem uczynić ją świadomym, uporządkowanym procesem poszukiwania sensu. Prowadzą też do rozpoznania, co w docieraniu do znaczeń jest subiektywne, a w czym można dążyć do zobiektywizowania obserwacji i sądów. Analiza jako proces badawczy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W10

Student zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego,

teatralnego, filmowego.

FP1_U03

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP1_K01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę bardzo dobrą uzyska Student, który wykazuje się aktywnością podczas ćwiczeń, umiejętnością dyskusji na wysokim poziomie merytorycznym i uzyska ocenę bardzo dobrą z prac semestralnych.

Ocenę dobrą uzyska Student, który wykazuje się aktywnością podczas ćwiczeń, umiejętnością dyskusji na poziomie merytorycznym dobrym i uzyska ocenę dobrą z prac semestralnych.

Ocenę dostateczną uzyska Student, który wykazał się podczas zajęć pracą na poziomie dostatecznym, uzyskał ocenę dostateczną z prac semestralnych.

Forma zaliczenia:

zaliczenie I semestru: praca semestralna pisemna (analiza dzieła poetyckiego) - na ocenę

zaliczenie II semestru: praca semestralna pisemna (analiza fragmentu prozy poetyckiej) - na ocenę

Na oceny semestralne(końcowe) mają wały nastepujące elementy:

- ocena z pracy semestralnej

- przygotowanie do zajęć i aktywność

- systematyczny udział w zajęciach

- aktywność

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Analiza dzieła literackiego to ćwiczenia służące kształceniu umiejętności czytania ze zrozumieniem w poszukiwaniu sensu wypowiedzi literackiej. Poruszane w trakcie zajęć problemy koncentrują się na podejmowaniu uważnej lektury utworu literackiego oraz próbach jego opisu z wykorzystaniem instrumentarium poetologicznego. Zajęcia służą uświadomieniu znaczenia dominanty kompozycyjnej i stylowej dzieła oraz zachęcają do refleksji nad funkcją wykorzystanych przez twórcę środków artystycznego wyrazu.

Pełny opis:

Analiza dzieła literackiego to zajęcia praktyczne. Polegają na kształceniu umiejętności fachowego opisu wybranych utworów lub ich fragmentów. Podejmowane pod kierunkiem wykładowcy zadania służą odsłonięciu fenomenu dzieła - jego złożonej budowy, wielofunkcyjności użytych w nim środków artystycznych etc.. Ich zdefiniowanie służy utrwalaniu wiedzy i kształceniu umiejętności badawczych. Celem ćwiczeń jest także uzmysłowienie słuchaczom różnorodności strategii literackich stosowanych przez autorów oraz uświadomienie uzależnienia autora i dzieła od kontekstów (historycznych, gatunkowych etc.), których przywołanie jest niezbędne w procesie poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens i przesłanie dzieła literackiego.

Tematyka zajęć:

1.Analiza dzieła literackiego – podstawowe ujęcie teoretyczne.

2.Jak badać dzieło literackie? Zagadnienie metody – ujęcie podstawowe.

3.Analiza, interpretacja, wartościowanie dzieła literackiego - zakres problematyki.

4.Podstawowe instrumentarium poetyki opisowej.

5.Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.

6.Pisemna analiza i interpretacja dzieła literackiego.

Literatura:

J. Sławiński, O problemach „sztuki interpretacji”, w tomie: Dzieło, język, tradycja, Kraków 1988

Liryka Mickiewicza. Uczucia, świadectwa, ekspresje, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffman-Piotrowskiej, Warszawa 2018.

Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, pod red. J. Brzozowskiego i B. Stelmaszczyk, Kraków 2002.

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, praca zbiorowa pod red. S. makowskiego, Warszawa 1986.

Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, praca zbiorowa pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980.

Wymagania wstępne:

Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się co dwa tygodnie.

Student zobligowany jest do znajomości zadanych przez prowadzącą lektur. W miarę możliwości materiały niezbędne do zajęć będą udostępniane przez prowadzącą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS 5 - 30 h


1 pkt. ECTS. - obecność i aktywność na zajęciach

2 pkt. ECTS - samodzielne przygotowywanie się do zajęć (lektura tekstów naukowych obowiązujących na zajęciach, przygotowywanie do egzaminu ustnego).

2 pkt ECTS - przygotowanie pracy pisemnej.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt ECTS - 90 godz. pracy

30 godz. - udział w zajęciach

55 godz. - praca samodzielna w domu nad analizami utworów literackich i wybranymi problemami interpretacji, przygotowanie do zajęć (lektura tesktów literackich i naukowych)

5 godz. - konsultacje indywidualne i grupowe z prowadzącą ćwiczenia dotyczące konkretnych problemów analizy dzieła literackiego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)