Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej-literatura dawna-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-HLP-dw-c
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej-literatura dawna-ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Od uczestników wymaga się, by przeszli pozytywnie wszelkie procedury weryfikacyjne, które prowadzą do przyjęcia na filologię polską UKSW. Konieczna jest ponadto znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym nie tylko swobodną wypowiedź ustną, lecz także rozumiejącą lekturę dzieł literackich, prac naukowych oraz komunikatywną, zgodną z wymogami stylu naukowego wypowiedź pisemną.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: Umiejętność lektury różnego rodzaju tekstów staropolskich, oparta na świadomości potrzeby wiedzy kontekstowej, teoretycznoliterackiej oraz filologicznej.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z umiejętnością lektury różnego rodzaju tekstów staropolskich, oparta na świadomości potrzeby wiedzy kontekstowej, teoretycznoliterackiej oraz filologicznej.

Zasadniczą treść zajęć stanowi wspólna lektura źródeł istotnych i charakterystycznych dla poszczególnych okresów historycznoliterackich (odpowiednio: średniowiecza, renesansu, baroku) połączona z rozważaniami wspartymi na zalecanych opracowaniach teoretycznych, obejmujących różne szkoły metodologiczne, oraz z elementy wykładu.

Szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych spotkań zawarty jest w spisie lektur.

Literatura:

Bogurodzica, [w:] Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, Wrocław 1962.

lub: Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980, lub: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, oprac. W. Wydra, W. R. Rzepka, Wrocław 1984.

1. R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 2002, s. 218 - 291.

2. W. Wydra, Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano „Bogurodzicę”? Trzy rozdziały o najdawniejszych polskich pieśniach religijnych, Poznań 2000. Pozycja dostępna na stronie BN: http://polona.pl/item/3000012/0/

3. A. Dąbrówka, Matka pieśni polskich, "Pamiętnik Literacki" 2005, z. 2

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2-s51-64/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2-s51-64.pdf

Chętni:

C.K. Święcki, Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej. X-XII wiek, Warszawa 2010.

W. Semkowicz, Paleografia Łacińska, Kraków 2011.

Anonim, tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 2008. Obowiązuje znajomość listów i skrótów do poszczególnych ksiąg oraz przedmowy do ks. 1.

M. Plezia, wstęp, w: Gall Anonim, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 2008;

b. T. Jasiński, O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008, s. 9-25, 46-57.

c. M. Eder, In Search of the Author of Chronica Polonorum Ascribed to Gallus Anonymus: A Stylometric Reconnaissance, "Acta Poloniae Historica" 2015, t. 112;

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/APH/article/view/APH.2015.112.01

[wiem, tekst jest po angielsku, ale bardzo proszę spróbować się z nim zmierzyć - tak niestety wygląda część rzeczywiście nowych studiów nad literaturą, które korzystają z dobrodziejstw humanistyki cyfrowej].

Chętni:

Rott Dariusz, Gall Anonim w świetle najnowszych badań Tomasza Jasińskiego. "Littera Antiqua" Nr 12 (2017), s. 149-161'

Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. A. Dąbrówka, E. Skibiński, W. Wojtowicz, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2017;

J. Kochanowski, Fraszki, oprac J. Pelc, Wrocław 1991: Do gościa (I, 1), Na swoje księgi (I, 2), O żywocie ludzkim (I, 3), O Hannie (I, 5), Na matematyka (I, 53), O fraszkach (I, 100), Na lipę (II, 6), Do fraszek (III, 29), O fraszkach (III, 39), Marcinowa powieść (III, 85), O flisie (III, 86).

1. J. Sokolski, Lipa, Chiron i Labirynt. Esej o "Fraszkach", Wrocław 1998. (Całość)

2. J. Pelc, Wstęp [w:] Jan Kochanowski, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław

Czarnoleska muza:

Tobiasz Wiszniowski, Treny, oprac. J. Wójcicki, Warszawa 2008; starsza edycja online: https://books.google.pl/books?id=YoMAAAAAcAAJ&dq=tobiasz%20wiszniowski%20treny&hl=pl&pg=PA41#v=onepage&q&f=false. Należy zapoznać się z układem zbioru. Treny: I, III, IV, V, XV, XVI.

1. J. Pelc, Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVI do połowy XVIII w.), Warszawa 1965, s. 88-94, 101-113, 174-188 [działy: Cytat z Kochanowskiego..., Model liryki czarnoleskiej, Naśladowcy "Trenów"].

Mikołaj Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, oprac. R. Grześkowiak, A. Karpiński, Warszawa 2001 - wydanie zalecane dostępne także pod adresem: https://www.academia.edu/8249232/Miko%C5%82aj_S%C4%99p_Szarzy%C5%84ski_Poezje_zebrane_critical_ed._preface_notes_by_R._Grze%C5%9Bkowiak_A._Karpi%C5%84ski_preface_by_K._Mrowcewicz_Warszawa_2001

lub: tenże, Poezje, oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997, lub: tenże, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1973.

Utwory: Sonet I, IV, V; Pieśń II, Epigramat "Statua Kupidynowa", "Napis na statuę abo na obraz śmierci"; Erotyk "Do Kasie" (inc. "Jako lód taje...").

1.J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1967 i nast. s. 56–74, 75–108, 146–161).

2. A. Borowski, „Rytmy” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jako autoportret liryczny, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 3, s. 3–30.

3. K. Mrowcewicz, "Czemu wolność mamy?" Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wrocław 1987, s. 229-252.

D. Naborowski, Poezje, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1961, (należy zapoznać się z układem tomu) utwory: O doktorze; Na oczy królewny...; Impreza. Calando poggiando, to na dół, to do góry; Kalendy styczniowe...;

Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 2010, utwory Naborowskiego: Cień, Sól, Róża.

1. A. Karpiński, Wiek rękopisów, w: Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, Warszawa 2003, s. 13-59.

2. M.K. Sarbiewski, O poincie i dowcipie, w: tegoż, Wykłady poetyki, oprac. S. Skimina, s. 5-11 (rozdział II).

3. A Borowski, Daniel Naborowski - wiersze wybrane, w: Lektury polonistyczne. Średniowiecze — Renesans — Barok, red. A. Borowski, J.S. Gruchała, Kraków 1997, t. 1.

Chętni:

1. J. Dürr-Durski, Daniel Naborowski: monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce. Łódź - Wrocław 1966.

2. K. Mrowcewicz, Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm - manieryzm - barok, Warszawa 2005.

3. D. Chemperek, "Umysł przecię z swojego toru nie wybiega". O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego, Lublin 1998.

Szymon Zimorowic, Roksolanki, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1999 (wydanie zalecane), lub tenże, Roksolanki, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1981, lub tenże, Roksolanki, oprac. L. Ślęk, Wrocław 1983 i nast. Wydanie zalecane dostępne także w sieci: http://staropolska.pl/barok/barok_006.html lub po zalogowaniu: https://www.academia.edu/8124045/Szymon_Zimorowic_Roksolanki_to_jest_Ruskie_panny_critical_ed._preface_notes_by_R._Grze%C5%9Bkowiak_Warszawa_1999

1. K. Mroczek, Epitalamium, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1990.

2. P. Stępień, „Amarant” znaczy „nie więdnący”. Tajemnice neoplatońskiej architektury „Roksolanek” Szymona Zimorowica, „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 1, s. 19–38; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1-s19-38/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1-s19-38.pdf

Chętni:

1. M. Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne : genologia, obrzęd, źródła, Warszawa 2008.

2. Niewolak-Krzywda, „Roksolanki” Szymona Zimorowica, [w:] Lektury polonistyczne. Średniowiecze — Renesans — Barok, red. A. Borowski, J. S. Gruchała, t. 2, Kraków 1997, s. 261–285.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza

Student zna kryteria periodyzacji literatury polskiej w okresie staropolskim, zna kanoniczne średniowieczne, renesansowe i barokowe dzieła literackie, zna i rozpoznaje główne kierunki ich analizy i interpretacji, rozumie konteksty kulturowe omawianych dzieł, zna dorobek krytyczny im poświęcony.

umiejętności

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami genologicznymi i innymi odnoszącymi się do omawianych zjawisk a także narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa. Samodzielnie referuje literaturę przedmiotu,

merytorycznie argumentuje i formułuje wnioski, potrafi przeprowadzić analizę i interpretację dzieła staropolskiego, wykorzystując wiedzę teoretyczną zdobytą na zajęciach i podczas własnej pracy. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych.

kompetencje

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat literatury staropolskiej i sposobów jej badania, jest otwarty na konfrontowanie tej wiedzy z najnowszymi ustaleniami. Ma świadomość, jak ważne jest zasięganie opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu własnych kompetencji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student który:

-bardzo dobrze charakteryzuje poszczególne epoki okresu staropolskiego,

rozpoznaje najważniejszych autorów epok dawnych oraz

zna zasady analizy i interpretacji kontekstów kulturowych dzieł literatury dawnej.

Bardzo dobrze analizuje teksty literackie, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń (przyporządkowanie stylu i epoki) oraz referuje literaturę przedmiotu, merytorycznie argumentuje i formułuje wnioski.

Ma bardzo dobrą świadomość posiadanej wiedzy o kulturze i literaturze staropolskiej.

Ocenę dobrą otrzymuje Student, który:

dobrze charakteryzuje poszczególne epoki okresu staropolskiego,

rozpoznaje najważniejszych autorów epok dawnych oraz

zna zasady analizy i interpretacji kontekstów kulturowych dzieł literatury dawnej.

-Potrafi dobrze analizować teksty literackie, wyprowadzać wnioski na podstawie twierdzeń (przyporządkowanie stylu i epoki) oraz referować literaturę przedmiotu, merytorycznie argumentując i formułując wnioski.

Ma dobrą świadomość posiadanej wiedzy o kulturze i literaturze staropolskiej.

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który:

W stopniu dostatecznym ccharakteryzuje poszczególne epoki okresu staropolskiego,

rozpoznaje najważniejszych autorów epok dawnych oraz

zna zasady analizy i interpretacji kontekstów kulturowych dzieł literatury dawnej.

-Nie potrafi biegle i trafnie analizować tekstów literackich, wyprowadzać wniosków na podstawie twierdzeń (przyporządkowanie stylu i epoki) oraz referować literatury przedmiotu, merytorycznie argumentując i formułując wnioski.

Ma dostateczną świadomość posiadanej wiedzy o kulturze i literaturze staropolskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: Umiejętność lektury różnego rodzaju tekstów staropolskich, oparta na świadomości potrzeby wiedzy kontekstowej, teoretycznoliterackiej oraz filologicznej.

Wymagania wstępne:

Od uczestników wymaga się, by przeszli pozytywnie wszelkie procedury weryfikacyjne, które prowadzą do przyjęcia na filologię polską UKSW. Konieczna jest ponadto znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym nie tylko swobodną wypowiedź ustną, lecz także rozumiejącą lekturę dzieł literackich, prac naukowych oraz komunikatywną, zgodną z wymogami stylu naukowego wypowiedź pisemną.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Zasadniczą treść zajęć stanowi wspólna lektura źródeł istotnych i charakterystycznych dla poszczególnych okresów historycznoliterackich (odpowiednio: średniowiecza, renesansu, baroku) połączona z rozważaniami wspartymi na zalecanych opracowaniach teoretycznych, obejmujących różne szkoły metodologiczne, oraz z elementy wykładu. Szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych spotkań zawarty jest w spisie lektur.

Literatura:

Bogurodzica, [w:] Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, Wrocław 1962.

lub: Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980, lub: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, oprac. W. Wydra, W. R. Rzepka, Wrocław 1984.

1. R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 2002, s. 218 - 291.

2. W. Wydra, Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano „Bogurodzicę”? Trzy rozdziały o najdawniejszych polskich pieśniach religijnych, Poznań 2000. Pozycja dostępna na stronie BN: http://polona.pl/item/3000012/0/

3. A. Dąbrówka, Matka pieśni polskich, "Pamiętnik Literacki" 2005, z. 2

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2-s51-64/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2-s51-64.pdf

Chętni:

C.K. Święcki, Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej. X-XII wiek, Warszawa 2010.

W. Semkowicz, Paleografia Łacińska, Kraków 2011.

Anonim, tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 2008. Obowiązuje znajomość listów i skrótów do poszczególnych ksiąg oraz przedmowy do ks. 1.

M. Plezia, wstęp, w: Gall Anonim, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 2008;

b. T. Jasiński, O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008, s. 9-25, 46-57.

c. M. Eder, In Search of the Author of Chronica Polonorum Ascribed to Gallus Anonymus: A Stylometric Reconnaissance, "Acta Poloniae Historica" 2015, t. 112;

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/APH/article/view/APH.2015.112.01

[wiem, tekst jest po angielsku, ale bardzo proszę spróbować się z nim zmierzyć - tak niestety wygląda część rzeczywiście nowych studiów nad literaturą, które korzystają z dobrodziejstw humanistyki cyfrowej].

Chętni:

Rott Dariusz, Gall Anonim w świetle najnowszych badań Tomasza Jasińskiego. "Littera Antiqua" Nr 12 (2017), s. 149-161'

Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. A. Dąbrówka, E. Skibiński, W. Wojtowicz, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2017;

J. Kochanowski, Fraszki, oprac J. Pelc, Wrocław 1991: Do gościa (I, 1), Na swoje księgi (I, 2), O żywocie ludzkim (I, 3), O Hannie (I, 5), Na matematyka (I, 53), O fraszkach (I, 100), Na lipę (II, 6), Do fraszek (III, 29), O fraszkach (III, 39), Marcinowa powieść (III, 85), O flisie (III, 86).

1. J. Sokolski, Lipa, Chiron i Labirynt. Esej o "Fraszkach", Wrocław 1998. (Całość)

2. J. Pelc, Wstęp [w:] Jan Kochanowski, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław

Czarnoleska muza:

Tobiasz Wiszniowski, Treny, oprac. J. Wójcicki, Warszawa 2008; starsza edycja online: https://books.google.pl/books?id=YoMAAAAAcAAJ&dq=tobiasz%20wiszniowski%20treny&hl=pl&pg=PA41#v=onepage&q&f=false. Należy zapoznać się z układem zbioru. Treny: I, III, IV, V, XV, XVI.

1. J. Pelc, Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVI do połowy XVIII w.), Warszawa 1965, s. 88-94, 101-113, 174-188 [działy: Cytat z Kochanowskiego..., Model liryki czarnoleskiej, Naśladowcy "Trenów"].

Mikołaj Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, oprac. R. Grześkowiak, A. Karpiński, Warszawa 2001 - wydanie zalecane dostępne także pod adresem: https://www.academia.edu/8249232/Miko%C5%82aj_S%C4%99p_Szarzy%C5%84ski_Poezje_zebrane_critical_ed._preface_notes_by_R._Grze%C5%9Bkowiak_A._Karpi%C5%84ski_preface_by_K._Mrowcewicz_Warszawa_2001

lub: tenże, Poezje, oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997, lub: tenże, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1973.

Utwory: Sonet I, IV, V; Pieśń II, Epigramat "Statua Kupidynowa", "Napis na statuę abo na obraz śmierci"; Erotyk "Do Kasie" (inc. "Jako lód taje...").

1.J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1967 i nast. s. 56–74, 75–108, 146–161).

2. A. Borowski, „Rytmy” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jako autoportret liryczny, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 3, s. 3–30.

3. K. Mrowcewicz, "Czemu wolność mamy?" Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wrocław 1987, s. 229-252.

D. Naborowski, Poezje, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1961, (należy zapoznać się z układem tomu) utwory: O doktorze; Na oczy królewny...; Impreza. Calando poggiando, to na dół, to do góry; Kalendy styczniowe...;

Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 2010, utwory Naborowskiego: Cień, Sól, Róża.

1. A. Karpiński, Wiek rękopisów, w: Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, Warszawa 2003, s. 13-59.

2. M.K. Sarbiewski, O poincie i dowcipie, w: tegoż, Wykłady poetyki, oprac. S. Skimina, s. 5-11 (rozdział II).

3. A Borowski, Daniel Naborowski - wiersze wybrane, w: Lektury polonistyczne. Średniowiecze — Renesans — Barok, red. A. Borowski, J.S. Gruchała, Kraków 1997, t. 1.

Chętni:

1. J. Dürr-Durski, Daniel Naborowski: monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce. Łódź - Wrocław 1966.

2. K. Mrowcewicz, Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm - manieryzm - barok, Warszawa 2005.

3. D. Chemperek, "Umysł przecię z swojego toru nie wybiega". O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego, Lublin 1998.

Szymon Zimorowic, Roksolanki, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1999 (wydanie zalecane), lub tenże, Roksolanki, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1981, lub tenże, Roksolanki, oprac. L. Ślęk, Wrocław 1983 i nast. Wydanie zalecane dostępne także w sieci: http://staropolska.pl/barok/barok_006.html lub po zalogowaniu: https://www.academia.edu/8124045/Szymon_Zimorowic_Roksolanki_to_jest_Ruskie_panny_critical_ed._preface_notes_by_R._Grze%C5%9Bkowiak_Warszawa_1999

1. K. Mroczek, Epitalamium, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1990.

2. P. Stępień, „Amarant” znaczy „nie więdnący”. Tajemnice neoplatońskiej architektury „Roksolanek” Szymona Zimorowica, „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 1, s. 19–38; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1-s19-38/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1-s19-38.pdf

Chętni:

1. M. Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne : genologia, obrzęd, źródła, Warszawa 2008.

2. Niewolak-Krzywda, „Roksolanki” Szymona Zimorowica, [w:] Lektury polonistyczne. Średniowiecze — Renesans — Barok, red. A. Borowski, J. S. Gruchała, t. 2, Kraków 1997, s. 261–285.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Cybulski, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS

15 godzin - uczestnictwo w zajęciach

30 godzin - przygotowanie się do zajęć

30 godzin - przygotowanie pracy rocznej/przygotowanie się do kolokwium

3 pkt ETCS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Bogurodzica, [w:] Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, Wrocław 1962.

lub: Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980, lub: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, oprac. W. Wydra, W. R. Rzepka, Wrocław 1984.

1. R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 2002, s. 218 - 291.

2. W. Wydra, Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano „Bogurodzicę”? Trzy rozdziały o najdawniejszych polskich pieśniach religijnych, Poznań 2000. Pozycja dostępna na stronie BN: http://polona.pl/item/3000012/0/

3. A. Dąbrówka, Matka pieśni polskich, "Pamiętnik Literacki" 2005, z. 2

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2-s51-64/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2-s51-64.pdf

Chętni:

C.K. Święcki, Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej. X-XII wiek, Warszawa 2010.

W. Semkowicz, Paleografia Łacińska, Kraków 2011.

Anonim, tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 2008. Obowiązuje znajomość listów i skrótów do poszczególnych ksiąg oraz przedmowy do ks. 1.

M. Plezia, wstęp, w: Gall Anonim, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 2008;

b. T. Jasiński, O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008, s. 9-25, 46-57.

c. M. Eder, In Search of the Author of Chronica Polonorum Ascribed to Gallus Anonymus: A Stylometric Reconnaissance, "Acta Poloniae Historica" 2015, t. 112;

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/APH/article/view/APH.2015.112.01

[wiem, tekst jest po angielsku, ale bardzo proszę spróbować się z nim zmierzyć - tak niestety wygląda część rzeczywiście nowych studiów nad literaturą, które korzystają z dobrodziejstw humanistyki cyfrowej].

Chętni:

Rott Dariusz, Gall Anonim w świetle najnowszych badań Tomasza Jasińskiego. "Littera Antiqua" Nr 12 (2017), s. 149-161'

Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. A. Dąbrówka, E. Skibiński, W. Wojtowicz, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2017;

J. Kochanowski, Fraszki, oprac J. Pelc, Wrocław 1991: Do gościa (I, 1), Na swoje księgi (I, 2), O żywocie ludzkim (I, 3), O Hannie (I, 5), Na matematyka (I, 53), O fraszkach (I, 100), Na lipę (II, 6), Do fraszek (III, 29), O fraszkach (III, 39), Marcinowa powieść (III, 85), O flisie (III, 86).

1. J. Sokolski, Lipa, Chiron i Labirynt. Esej o "Fraszkach", Wrocław 1998. (Całość)

2. J. Pelc, Wstęp [w:] Jan Kochanowski, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław

Czarnoleska muza:

Tobiasz Wiszniowski, Treny, oprac. J. Wójcicki, Warszawa 2008; starsza edycja online: https://books.google.pl/books?id=YoMAAAAAcAAJ&dq=tobiasz%20wiszniowski%20treny&hl=pl&pg=PA41#v=onepage&q&f=false. Należy zapoznać się z układem zbioru. Treny: I, III, IV, V, XV, XVI.

1. J. Pelc, Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVI do połowy XVIII w.), Warszawa 1965, s. 88-94, 101-113, 174-188 [działy: Cytat z Kochanowskiego..., Model liryki czarnoleskiej, Naśladowcy "Trenów"].

Mikołaj Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, oprac. R. Grześkowiak, A. Karpiński, Warszawa 2001 - wydanie zalecane dostępne także pod adresem: https://www.academia.edu/8249232/Miko%C5%82aj_S%C4%99p_Szarzy%C5%84ski_Poezje_zebrane_critical_ed._preface_notes_by_R._Grze%C5%9Bkowiak_A._Karpi%C5%84ski_preface_by_K._Mrowcewicz_Warszawa_2001

lub: tenże, Poezje, oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997, lub: tenże, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1973.

Utwory: Sonet I, IV, V; Pieśń II, Epigramat "Statua Kupidynowa", "Napis na statuę abo na obraz śmierci"; Erotyk "Do Kasie" (inc. "Jako lód taje...").

1.J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1967 i nast. s. 56–74, 75–108, 146–161).

2. A. Borowski, „Rytmy” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jako autoportret liryczny, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 3, s. 3–30.

3. K. Mrowcewicz, "Czemu wolność mamy?" Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wrocław 1987, s. 229-252.

D. Naborowski, Poezje, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1961, (należy zapoznać się z układem tomu) utwory: O doktorze; Na oczy królewny...; Impreza. Calando poggiando, to na dół, to do góry; Kalendy styczniowe...;

Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 2010, utwory Naborowskiego: Cień, Sól, Róża.

1. A. Karpiński, Wiek rękopisów, w: Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, Warszawa 2003, s. 13-59.

2. M.K. Sarbiewski, O poincie i dowcipie, w: tegoż, Wykłady poetyki, oprac. S. Skimina, s. 5-11 (rozdział II).

3. A Borowski, Daniel Naborowski - wiersze wybrane, w: Lektury polonistyczne. Średniowiecze — Renesans — Barok, red. A. Borowski, J.S. Gruchała, Kraków 1997, t. 1.

Chętni:

1. J. Dürr-Durski, Daniel Naborowski: monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce. Łódź - Wrocław 1966.

2. K. Mrowcewicz, Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm - manieryzm - barok, Warszawa 2005.

3. D. Chemperek, "Umysł przecię z swojego toru nie wybiega". O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego, Lublin 1998.

Szymon Zimorowic, Roksolanki, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1999 (wydanie zalecane), lub tenże, Roksolanki, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1981, lub tenże, Roksolanki, oprac. L. Ślęk, Wrocław 1983 i nast. Wydanie zalecane dostępne także w sieci: http://staropolska.pl/barok/barok_006.html lub po zalogowaniu: https://www.academia.edu/8124045/Szymon_Zimorowic_Roksolanki_to_jest_Ruskie_panny_critical_ed._preface_notes_by_R._Grze%C5%9Bkowiak_Warszawa_1999

1. K. Mroczek, Epitalamium, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1990.

2. P. Stępień, „Amarant” znaczy „nie więdnący”. Tajemnice neoplatońskiej architektury „Roksolanek” Szymona Zimorowica, „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 1, s. 19–38; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1-s19-38/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1-s19-38.pdf

Chętni:

1. M. Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne : genologia, obrzęd, źródła, Warszawa 2008.

2. Niewolak-Krzywda, „Roksolanki” Szymona Zimorowica, [w:] Lektury polonistyczne. Średniowiecze — Renesans — Barok, red. A. Borowski, J. S. Gruchała, t. 2, Kraków 1997, s. 261–285.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS

15 godzin - uczestnictwo w zajęciach

30 godzin - przygotowanie się do zajęć

30 godzin - przygotowanie pracy rocznej/przygotowanie się do kolokwium

3 pkt ETCS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Bogurodzica, [w:] Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, Wrocław 1962.

lub: Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980, lub: Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, oprac. W. Wydra, W. R. Rzepka, Wrocław 1984.

1. R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 2002, s. 218 - 291.

2. W. Wydra, Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano „Bogurodzicę”? Trzy rozdziały o najdawniejszych polskich pieśniach religijnych, Poznań 2000. Pozycja dostępna na stronie BN: http://polona.pl/item/3000012/0/

3. A. Dąbrówka, Matka pieśni polskich, "Pamiętnik Literacki" 2005, z. 2

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2-s51-64/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n2-s51-64.pdf

Chętni:

C.K. Święcki, Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej. X-XII wiek, Warszawa 2010.

W. Semkowicz, Paleografia Łacińska, Kraków 2011.

Anonim, tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 2008. Obowiązuje znajomość listów i skrótów do poszczególnych ksiąg oraz przedmowy do ks. 1.

M. Plezia, wstęp, w: Gall Anonim, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 2008;

b. T. Jasiński, O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008, s. 9-25, 46-57.

c. M. Eder, In Search of the Author of Chronica Polonorum Ascribed to Gallus Anonymus: A Stylometric Reconnaissance, "Acta Poloniae Historica" 2015, t. 112;

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/APH/article/view/APH.2015.112.01

[wiem, tekst jest po angielsku, ale bardzo proszę spróbować się z nim zmierzyć - tak niestety wygląda część rzeczywiście nowych studiów nad literaturą, które korzystają z dobrodziejstw humanistyki cyfrowej].

Chętni:

Rott Dariusz, Gall Anonim w świetle najnowszych badań Tomasza Jasińskiego. "Littera Antiqua" Nr 12 (2017), s. 149-161'

Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. A. Dąbrówka, E. Skibiński, W. Wojtowicz, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2017;

J. Kochanowski, Fraszki, oprac J. Pelc, Wrocław 1991: Do gościa (I, 1), Na swoje księgi (I, 2), O żywocie ludzkim (I, 3), O Hannie (I, 5), Na matematyka (I, 53), O fraszkach (I, 100), Na lipę (II, 6), Do fraszek (III, 29), O fraszkach (III, 39), Marcinowa powieść (III, 85), O flisie (III, 86).

1. J. Sokolski, Lipa, Chiron i Labirynt. Esej o "Fraszkach", Wrocław 1998. (Całość)

2. J. Pelc, Wstęp [w:] Jan Kochanowski, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław

Czarnoleska muza:

Tobiasz Wiszniowski, Treny, oprac. J. Wójcicki, Warszawa 2008; starsza edycja online: https://books.google.pl/books?id=YoMAAAAAcAAJ&dq=tobiasz%20wiszniowski%20treny&hl=pl&pg=PA41#v=onepage&q&f=false. Należy zapoznać się z układem zbioru. Treny: I, III, IV, V, XV, XVI.

1. J. Pelc, Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVI do połowy XVIII w.), Warszawa 1965, s. 88-94, 101-113, 174-188 [działy: Cytat z Kochanowskiego..., Model liryki czarnoleskiej, Naśladowcy "Trenów"].

Mikołaj Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, oprac. R. Grześkowiak, A. Karpiński, Warszawa 2001 - wydanie zalecane dostępne także pod adresem: https://www.academia.edu/8249232/Miko%C5%82aj_S%C4%99p_Szarzy%C5%84ski_Poezje_zebrane_critical_ed._preface_notes_by_R._Grze%C5%9Bkowiak_A._Karpi%C5%84ski_preface_by_K._Mrowcewicz_Warszawa_2001

lub: tenże, Poezje, oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997, lub: tenże, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1973.

Utwory: Sonet I, IV, V; Pieśń II, Epigramat "Statua Kupidynowa", "Napis na statuę abo na obraz śmierci"; Erotyk "Do Kasie" (inc. "Jako lód taje...").

1.J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1967 i nast. s. 56–74, 75–108, 146–161).

2. A. Borowski, „Rytmy” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jako autoportret liryczny, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 3, s. 3–30.

3. K. Mrowcewicz, "Czemu wolność mamy?" Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wrocław 1987, s. 229-252.

D. Naborowski, Poezje, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1961, (należy zapoznać się z układem tomu) utwory: O doktorze; Na oczy królewny...; Impreza. Calando poggiando, to na dół, to do góry; Kalendy styczniowe...;

Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 2010, utwory Naborowskiego: Cień, Sól, Róża.

1. A. Karpiński, Wiek rękopisów, w: Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, Warszawa 2003, s. 13-59.

2. M.K. Sarbiewski, O poincie i dowcipie, w: tegoż, Wykłady poetyki, oprac. S. Skimina, s. 5-11 (rozdział II).

3. A Borowski, Daniel Naborowski - wiersze wybrane, w: Lektury polonistyczne. Średniowiecze — Renesans — Barok, red. A. Borowski, J.S. Gruchała, Kraków 1997, t. 1.

Chętni:

1. J. Dürr-Durski, Daniel Naborowski: monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce. Łódź - Wrocław 1966.

2. K. Mrowcewicz, Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm - manieryzm - barok, Warszawa 2005.

3. D. Chemperek, "Umysł przecię z swojego toru nie wybiega". O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego, Lublin 1998.

Szymon Zimorowic, Roksolanki, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1999 (wydanie zalecane), lub tenże, Roksolanki, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1981, lub tenże, Roksolanki, oprac. L. Ślęk, Wrocław 1983 i nast. Wydanie zalecane dostępne także w sieci: http://staropolska.pl/barok/barok_006.html lub po zalogowaniu: https://www.academia.edu/8124045/Szymon_Zimorowic_Roksolanki_to_jest_Ruskie_panny_critical_ed._preface_notes_by_R._Grze%C5%9Bkowiak_Warszawa_1999

1. K. Mroczek, Epitalamium, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1990.

2. P. Stępień, „Amarant” znaczy „nie więdnący”. Tajemnice neoplatońskiej architektury „Roksolanek” Szymona Zimorowica, „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 1, s. 19–38; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1-s19-38/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1-s19-38.pdf

Chętni:

1. M. Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne : genologia, obrzęd, źródła, Warszawa 2008.

2. Niewolak-Krzywda, „Roksolanki” Szymona Zimorowica, [w:] Lektury polonistyczne. Średniowiecze — Renesans — Barok, red. A. Borowski, J. S. Gruchała, t. 2, Kraków 1997, s. 261–285.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)