Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-HisPols
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W05

FP1_U11

FP1_K04

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z historią Polski od początków państwowości po czasy współczesne. Akcent położony jest na rozumienie najważniejszych problemów i przemian spoleczno-ustrojowych, kulturalnych i polityczno-wojskowych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zajęcia w następujących modułach:

1. Polacy i Polska: naród i państwo na tle Europy.

2. Dzieje Polski średniowiecznej.

3. Dzieje Polski nowożytnej (XVI-XVIII w.).

4. Dzieje narodu polskiego pod zaborami (1795-1918).

5. Dzieje Polski w XX wieku.

Literatura:

A. Albert (W. Roszkowski), Najnowsza historia Polski 1914-1993, Warszawa 1995

U. Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008.

A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2012

A. Garlicki, Historia Polska i świata 1815-2004 , Warszawa 2005.

M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2007.

H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1990

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W04 FP1_U09 FP1_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po pierwszym semestrze, egzamin po drugim semestrze zajęć.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Milewski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dariusz Milewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOuSrY1cAlE6mpkytcse7uBeXRNrq9ZI_xYhDYO3kdmQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2a969eb6-9190-482a-97cb-a8dafb42b17e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zob. informacje podstawowe.

Pełny opis:

W roku 2021/22 akcent położony zostanie na przemiany ustrojowe i ich konsekwencje dla funkcjonowania państwa w zakresie polityki wewnętrznej oraz na arenie międzynarodowej. Na poszczególnych zajęciach omówione zostaną:

1. Początki państwa polskiego - legendy i teorie, współczesne opinie historiografii.

2. Polska pierwszych Piastów (X-XII w.).

3. Rozbicie dzielnicowe.

4. Zjednoczenie państwa i odnowienie Królestwa (XIV w.).

5.Unia z Litwą i dzieje Polski w XV w.

6. Kultura i ustrój państwa polskiego w epoce średniowiecznej.

7. Złoty wiek - Polska Jagiellonów w XVI w.

8. Powstanie i pierwsze lata Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

9. Ustrój i kultura państwa polsko-litewskiego w epoce nowożytnej.

10. Epoka wazowska - czas przełomu.

11. Rzeczpospolita w kryzysie - czas królów rodaków.

12. Załamanie się i upadek państwa polsko-litewskiego w XVIII w.

13. Czas zaborów - walka o niepodległość i tożsamość narodową.

14. Odrodzona Rzeczpospolita i jej upadek w 1. połowie XX w.

15. PRL - dzieje niesuwerennego państwa polskiego.

Literatura:

Zob. informacje podstawowe.

Wymagania wstępne:

Wymagana znajomość podstawowych faktów z dziejów polskich na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów historycznych, zachodzących w Polsce od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności. Dotyczą najważniejszych wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych, religijnych i kulturowych. Ukazują m. in. okoliczności i proces budowy państwa polskiego w okresie piastowskim, kształtowanie się społeczeństwa stanowego, wyjątkowość demokracji szlacheckiej, przyczyny i skutki zaborów, próby odbudowy państwa w dwudziestoleciu międzywojennym, zmagania Polaków w czasie II wojny światowej, rządy komunistyczne w powojennej Polsce i drogi do ich obalenia. W czasie zajęć studenci nie tylko poznają najważniejsze wydarzenia z dziejów kraju, ale i ich wpływ na obecny kształt polskiej kultury i społeczeństwa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Machalica, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Bartosz Machalica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS, 0,5 punktu wykład, 1,5 punkt praca własna studenta, 1 punkt ECTS = około 30 godzin pracy.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z historią Polski od początków państwowości po czasy współczesne. Akcent położony jest na rozumienie najważniejszych problemów i przemian spoleczno-ustrojowych, kulturalnych i polityczno-wojskowych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zajęcia w następujących modułach:

1. Polacy i Polska: naród i państwo na tle Europy.

1. Dzieje Polski średniowiecznej.

3. Dzieje Polski nowożytnej (XVI-XVIII w.).

4. Dzieje narodu polskiego pod zaborami (1795-1918).

5. Dzieje Polski w XX wieku.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)