Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-HistPols Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W05

FP1_U11

FP1_K04

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historycznym kontekstem, w którym rozwijały się język i literatura polska. Służy temu poznanie najważniejszych procesów historycznych na ziemiach polskich od czasu uformowania się wspólnoty słowiańskiej do współczesności. W semestrze letnim realizowany będzie zakres chronologiczny od rozbiorów Polski. Późniejsze okresy w dziejach Polski do współczesności.

Pełny opis:

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami z dziejów Polski. W semestrze letnim będą to zagadnienia walki o odzyskanie niepodległości Polski w okresie rozbiorów, przemian społecznych dokonujących się w tym czasie, a następnie problematyki Polski niepodległej i PRL. Realizacja założonych celów przedmiotu dokonuje się poprzez zapoznanie się z terminologią historyczną oraz podstawami warsztatu pracy historyka, które pozwolą na krytyczną analizę publikacji naukowych z dziedziny historii i próby krytycznej analizy tekstów źródłowych. Znajomość tych zagadnień oraz najważniejszych zjawisk z zakresu historii Polski powinna ułatwić studentom zrozumienie literatury polskiej i zjawisk z zakresu językoznawstwa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jerzy Topolski, Historia Polski, Poznań 2003.

2. Atlas historyczny Polski, Warszawa 1977 lub późniejsze wydania.

Literatura uzupełniająca:

1. Ireneusz Ihnatowicz, Antoni Mączak, Benedykt Zientara, Janusz Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1996.

2. Historia dyplomacji polskiej X-XX wieku, red. Gerard Labuda, Waldemar Michowicz, Warszawa 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis efektów kształcenia:

W_01 zna główne fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej FP1_W05

U_01 potrafi wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku FP1_U11

K_01 jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w działaniach na rzecz popularyzacji wiedzy o kulturze polskiej i polskim dziedzictwie kulturowych FP1_K04

Opis ECTS:

2,5 ECTS: 15 godzin - udział w zajęciach

42,5 godzin - przygotowanie do zajęć i do egzaminu

5 godzin - udział w egzaminie

razem 62,5 godziny/25 = 2,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Dwie pisemne rozprawki:

1. rozprawka omawiająca jeden z dwóch wybranych problemów historycznych z zakresu objętego egzaminem.

2. rozprawka na temat tła historycznego lub rzeczywistości historycznej w jednym z dwóch wybranych utworów literatury polskiej.

Kryteria oceniania:

w zakresie wiedzy:

na ocenę niedostateczną: student nie spełnia warunków zaliczenia

na ocenę dostateczną: student zna najbardziej podstawowe fakty i terminy z zakresu dziejów Polski

na ocenę dobrą: student zna sytuację społeczną i polityczną Polski w określonych epokach

na ocenę bardzo dobrą: student zna sytuację społeczną i polityczną Polski w określonych epokach i wzajemne powiązania przyczynowo skutkowe poszczególnych zjawisk oraz ich powiązanie z literaturą polską.

w zakresie umiejętności:

na ocenę niedostateczną: nie spełnia kryteriów zaliczenia

na ocenę dostateczną: potrafi umieścić zjawiska literackie i językowe w określonej epoce historycznej

na ocenę dobrą: potrafi wskazać powiązania zjawisk językowych i literackich z wydarzeniami historycznymi

na ocenę bardzo dobrą: wyjaśnia wpływ procesów historycznych na zjawiska literackie i językowe

w zakresie kompetencji społecznych:

na ocenę niedostateczną: student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student wskazuje na kulturotwórczą rolę najważniejszych składników tradycji narodowej.

na ocenę dobrą: student wskazuje na aktualne odniesienia w kulturze istotnych elementów tradycji narodowej.

na ocenę bardzo dobrą: student wskazuje na aktualność i kulturotwórczą rolę poszczególnych elementów polskiej tradycji historycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Starnawska, Bogumiła Sulich, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Maria Starnawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historycznym kontekstem, w którym rozwijały się język i literatura polska. Służy temu poznanie najważniejszych procesów historycznych na ziemiach polskich od czasu uformowania się wspólnoty słowiańskiej do współczesności. W semestrze letnim realizowany będzie zakres chronologiczny od rozbiorów Polski. Późniejsze okresy w dziejach Polski do współczesności.

Pełny opis:

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami z dziejów Polski. W semestrze letnim będą to zagadnienia walki o odzyskanie niepodległości Polski w okresie rozbiorów, przemian społecznych dokonujących się w tym czasie, a następnie problematyki Polski niepodległej i PRL. Realizacja założonych celów przedmiotu dokonuje się poprzez zapoznanie się z terminologią historyczną oraz podstawami warsztatu pracy historyka, które pozwolą na krytyczną analizę publikacji naukowych z dziedziny historii i próby krytycznej analizy tekstów źródłowych. Znajomość tych zagadnień oraz najważniejszych zjawisk z zakresu historii Polski powinna ułatwić studentom zrozumienie literatury polskiej i zjawisk z zakresu językoznawstwa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jerzy Topolski, Historia Polski, Poznań 2003.

2. Atlas historyczny Polski, Warszawa 1977 lub późniejsze wydania.

Literatura uzupełniająca:

1. Ireneusz Ihnatowicz, Antoni Mączak, Benedykt Zientara, Janusz Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1996.

2. Historia dyplomacji polskiej X-XX wieku, red. Gerard Labuda, Waldemar Michowicz, Warszawa 2002.

Wymagania wstępne:

zaliczony I semestr I roku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Starnawska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Maria Starnawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historycznym kontekstem, w którym rozwijały się język i literatura polska. Służy temu poznanie najważniejszych procesów historycznych na ziemiach polskich od czasu uformowania się wspólnoty słowiańskiej do współczesności. W semestrze letnim realizowany będzie zakres chronologiczny od rozbiorów Polski. Późniejsze okresy w dziejach Polski do współczesności.

Pełny opis:

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami z dziejów Polski. W semestrze letnim będą to zagadnienia walki o odzyskanie niepodległości Polski w okresie rozbiorów, przemian społecznych dokonujących się w tym czasie, a następnie problematyki Polski niepodległej i PRL. Realizacja założonych celów przedmiotu dokonuje się poprzez zapoznanie się z terminologią historyczną oraz podstawami warsztatu pracy historyka, które pozwolą na krytyczną analizę publikacji naukowych z dziedziny historii i próby krytycznej analizy tekstów źródłowych. Znajomość tych zagadnień oraz najważniejszych zjawisk z zakresu historii Polski powinna ułatwić studentom zrozumienie literatury polskiej i zjawisk z zakresu językoznawstwa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jerzy Topolski, Historia Polski, Poznań 2003.

2. Atlas historyczny Polski, Warszawa 1977 lub późniejsze wydania.

Literatura uzupełniająca:

1. Ireneusz Ihnatowicz, Antoni Mączak, Benedykt Zientara, Janusz Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1996.

2. Historia dyplomacji polskiej X-XX wieku, red. Gerard Labuda, Waldemar Michowicz, Warszawa 2002.

Wymagania wstępne:

zaliczony semestr zimowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.