Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki pomocnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-NaukPom
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03

FP1_U01

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w tajniki warsztatu polonistycznego oraz zapoznanie z podstawami metodologii pracy naukowej polonisty.

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę i szkolą umiejętności obejmujące:

1. wybrane elementy metodologii pracy naukowej: formułowanie tematu, komponowanie rozprawy naukowej i pracę nad stylem naukowym;

2. sporządzanie bibliografii podmiotowej: w tym między innymi wyszukiwanie bibliografii podmiotowej (podstawowe bibliografie w pracy polonisty) i rozpoznawanie rodzajów wydań (popularnych, popularnonaukowych, krytycznych);

3. sporządzanie bibliografii przedmiotowej: metody kompletowania materiałów bibliograficznych, korzystanie z baz bibliograficznych (tradycyjnych i elektronicznych); korzystanie z zasobów elektronicznych w pracy polonisty.

4. techniki sporządzania opisu bibliograficznego;

5. przypisy i skróty w przypisach, cytaty, parafrazy;

6. narzędzia cyfrowe w pracy polonisty; m.in. menedżery bibliografii.

7. legendarne czasopisma polonistyczne, legendarne serie wydawnicze.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

a) ma uporządkowaną wiedzę i zna podstawową terminologię z zakresu nauk pomocniczych filologii polskiej (FP1_W03);

b) potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych (katalogi i bazy bibliograficzne); (FP1_U01)

c) jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej w zakresie nauk pomocniczych filologii polskiej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu. (FP1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

Na ocenę bardzo dobrą Student:

bardzo dobrze zna podstawy metodologii pracy naukowej: wie jak skomponować rozprawę naukową i zna cechy stylu naukowego; potrafi sporządzić pełną bibliografię podmiotową i przedmiotową adekwatną do tematu rozprawy, korzystając z polonistycznych i humanistycznych baz bibliograficznych tradycyjnych i elektronicznych, właściwie dobierając rodzaje wydań; potrafi robić przypisy i skróty w przypisach; bardzo dobrze zna legendarne czasopisma polonistyczne i serie wydawnicze; wykazuje się regularną aktywnością na zajęciach, terminowo oddaje poprawnie i starannie sporządzone prace pisemne.

Na ocenę dobrą student

dobrze zna podstawy metodologii pracy naukowej: wie jak skomponować rozprawę naukową i zna podstawowe cechy stylu naukowego; potrafi sporządzić bibliografię podmiotową i przedmiotową, korzystając z polonistycznych i humanistycznych baz bibliograficznych tradycyjnych i elektronicznych, właściwie dobierając rodzaje wydań; potrafi robić przypisy i skróty w przypisach; zna niektóre legendarne czasopisma polonistyczne i serie wydawnicze; terminowo oddaje prace pisemne.

Na ocenę dostateczną student wie jak skomponować rozprawę naukową i zna podstawowe cechy stylu naukowego; potrafi sporządzić podstawową bibliografię podmiotową i przedmiotową, korzystając z polonistycznych i humanistycznych baz bibliograficznych tradycyjnych i elektronicznych, jednak nie zawsze właściwie dobiera dobiera rodzaje wydań i źródeł; potrafi robić przypisy i skróty w przypisach; zna niektóre legendarne czasopisma polonistyczne i serie wydawnicze; nieterminowo oddaje prace pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Niewiarowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Niewiarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w tajniki warsztatu polonistycznego oraz zapoznanie z podstawami metodologii pracy naukowej polonisty.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę i szkolą umiejętności obejmujące:

1. wybrane elementy metodologii pracy naukowej: formułowanie tematu, komponowanie rozprawy naukowej i pracę nad stylem naukowym;

2. sporządzanie bibliografii podmiotowej: w tym między innymi wyszukiwanie bibliografii podmiotowej (podstawowe bibliografie w pracy polonisty) i rozpoznawanie rodzajów wydań (popularnych, popularnonaukowych, krytycznych);

3. sporządzanie bibliografii przedmiotowej: metody kompletowania materiałów bibliograficznych, korzystanie z baz bibliograficznych (tradycyjnych i elektronicznych); korzystanie z zasobów elektronicznych w pracy polonisty.

4. techniki sporządzania bibliograficznego;

5. przypisy i skróty w przypisach, cytaty, parafrazy;

6. legendarne czasopisma polonistyczne, legendarne serie wydawnicze.

Literatura:

Wybrana bibliografia ogólna:

Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, w serii: „Vademecum Polonisty”, Wrocław 1977; Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, w serii: „Vademecum Polonisty”, wyd. 3 zmienione i uzup., Wrocław 1989; Jerzy Starnawski, O uniwersyteckim studium dyscyplin filologicznych, Kraków 1993; Jerzy Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1979 (wyd. 2: Wrocław 1992); Jerzy Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. (Na tle dyscyplin pokrewnych), Warszawa 1982; Teresa Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007; M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy – powołania – bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, wyd. 2 popr., Warszawa 2009; K. Narojczyk, Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych, Olsztyn 2005.

Podstawowe katalogi biblioteczne i strony internetowe:

BN — https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl

https://polona.pl/

Federacja Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Niewiarowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Niewiarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 1,5

15 h - udział w zajęciach (hybrydowo, stacjonarnie i online, zgodnie z rozkładem)

25 h - przygotowanie się do zajęć i wykonywanie bieżących prac pisemnych

4 h - przygotowanie do kolokwium końcowego

1 h - konsultacje (online) z prowadzącym zajęcia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w tajniki warsztatu polonistycznego oraz zapoznanie z podstawami metodologii pracy naukowej polonisty.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę i szkolą umiejętności obejmujące:

1. wybrane elementy metodologii pracy naukowej: formułowanie tematu, komponowanie rozprawy naukowej i pracę nad stylem naukowym;

2. sporządzanie bibliografii podmiotowej: w tym między innymi wyszukiwanie bibliografii podmiotowej (podstawowe bibliografie w pracy polonisty) i rozpoznawanie rodzajów wydań (popularnych, popularnonaukowych, krytycznych);

3. sporządzanie bibliografii przedmiotowej: metody kompletowania materiałów bibliograficznych, korzystanie z baz bibliograficznych (tradycyjnych i elektronicznych); korzystanie z zasobów elektronicznych w pracy polonisty.

4. techniki sporządzania opisu bibliograficznego;

5. przypisy i skróty w przypisach, cytaty, parafrazy;

6. narzędzia cyfrowe w pracy polonisty; m.in. menedżery bibliografii.

7. legendarne czasopisma polonistyczne, legendarne serie wydawnicze.

Literatura:

Wybrana bibliografia ogólna:

Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, w serii: „Vademecum Polonisty”, Wrocław 1977; Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, w serii: „Vademecum Polonisty”, wyd. 3 zmienione i uzup., Wrocław 1989; Jerzy Starnawski, O uniwersyteckim studium dyscyplin filologicznych, Kraków 1993; Jerzy Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1979 (wyd. 2: Wrocław 1992); Jerzy Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. (Na tle dyscyplin pokrewnych), Warszawa 1982; Teresa Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007; M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy – powołania – bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, wyd. 2 popr., Warszawa 2009; K. Narojczyk, Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych, Olsztyn 2005.

Podstawowe katalogi biblioteczne i strony internetowe:

BN — https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl

https://polona.pl/

Federacja Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 1,5


15 h - udział w zajęciach


25 h - przygotowanie się do zajęć i wykonywanie bieżących prac pisemnych


4 h - przygotowanie do kolokwium końcowego


1 h - konsultacje z prowadzącym zajęcia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)