Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-Poety Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03 FP1_W07 FP1_U07 FP1_K01

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z metodami analizy i interpretacji tekstu literackiego, orientacja w stanowiskach badawczych oraz możliwości przełożenia tychże na praktykę analityczno-interpretacyjną. Student powinien znać podstawowe metodologie badań literackich, ze szczególnym uwzględnieniem pojęć z zakresu poetyki opisowej, a także umieć umieścić je – jako narzędzia badawcze i wnioski analityczne, w strukturze własnych wypowiedzi, w efekcie zaś - powstałych w charakterze zaliczenia przedmiotu konspektów (I semestr) proponowanej pracy i jej samej (II semestr, ocena końcowa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z metodami analizy i interpretacji tekstu literackiego, orientacja w stanowiskach badawczych oraz możliwości przełożenia tychże na praktykę analityczno-interpretacyjną. Student powinien znać podstawowe metodologie badań literackich, ze szczególnym uwzględnieniem pojęć z zakresu poetyki opisowej, a także umieć umieścić je – jako narzędzia badawcze i wnioski analityczne, w strukturze własnych wypowiedzi, w efekcie zaś - powstałych w charakterze zaliczenia przedmiotu konspektów (I semestr) proponowanej pracy i jej samej (II semestr, ocena końcowa.

Literatura:

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1972 lub wyd.

następne.

H. Markiewicz, Interpretacja semantyczna dzieł literackich, w tomie: Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984 (i wyd. nast.).

M. P. Markowski, Interpretacja i literatura, "Teksty Drugie" 2001, nr 5.

J. Sławiński, Miejsce interpretacji, Gdańsk 2006

R. Nycz, Teoria interpretacji. Problem pluralizmu, w: Tekstowy świat, Kraków 1993.

M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru, [w:] Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1975

Słownik rodzajów i gatunków literackich', red. G. Gazda, S. Tyniecka-Makowska, Kraków 2006.

- A. Kulawik, 'Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego', Kraków 1990 i wyd. następne.

- B. Chrząstowska, S. Wysłouch, 'Poetyka stosowana', Warszawa 2000 i wyd. poprzednie.

- D. Korwin-Piotrowska, 'Poetyka - przewodnik po świecie tekstów', Kraków 2011.

Teksty:

U. Eco, Imię Róży, przeł. Adam Szymanowski, Kraków 2012 (lub inne wydania).

S.I. Witkiewicz, Nienasycenie w: tegoż, Dzieła zebrane, Warszawa 1992.

Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2001.

M. Świetlicki, Zimne kraje, 1992

M. Świetlicki, Wiersze, Kraków 2011.

W. Wencel, Oda na dzień św. Cecylii, Gdańsk 1996, dostępne na: http://www.poezja-polska.pl/fusion/authors.php? cat_id=23.

Z. Herbert, Pan Cogito (różne wydania - cały tom).

A. Mickiewicz, Sonety Krymskie (różne wydania - cały cykl)

P. Mitzner, Krowy Apokalipsy (tekst dostępny w Internecie)

J. Przyboś, Utwory poetyckie [przedm. Jerzy Kwiatkowski ; red. Zofia i Stefan Górowie, Kraków 1994 lub inne wydania.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W10

Student zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

FP1_U03

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

FP1_K01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania (w odniesieniu do EK)

Ocena bdb.:

Student bardzo dobrze zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa i jego nauk pomocniczych

Student bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

W stopniu bardzo dobrym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

Student wykazuje ustawiczną gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu w stopniu bardzo dobrym.

Ocena db.

Student dobrze zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa i jego nauk pomocniczych

Student dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

W stopniu dobrym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu w stopniu dobrym.

Ocena dst.

Student dostatecznie dobrze zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa i jego nauk pomocniczych

Student bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

W stopniu dostatecznym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

Student wykazuje dostateczną gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu w stopniu dostatecznym.

Ocena ndst.:

Student nie zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa i jego nauk pomocniczych

Student nie zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

Student nie wykazuje gotowości do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody oceniania w odniesieniu do EK:

FP1_W03

Student zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa i jego nauk pomocniczych

Metoda konwersatoryjna, własna (krytyczna) wypowiedź ustna.

FP1_W10

Student zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

Weryfikacja: konspekt pracy pisemnej (I semestr), praca pisemna (II semestr)

Analiza i interpretacja w grupie bądź jako indywidualna wypowiedź pisemna

FP1_U03

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

Weryfikacja: konspekt pracy pisemnej (I semestr), praca pisemna (II semestr)

Analiza i interpretacja w grupie bądź jako indywidualna wypowiedź pisemna

FP1_K01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Weryfikacja: konspekt pracy pisemnej (I semestr), praca pisemna (II semestr)

Analiza i interpretacja w grupie bądź jako indywidualna wypowiedź pisemna, znajomość tekstów krytycznych (zob.: Literatura)

Aktualizacja 11.05. 2020:

W związku z koniecznością zdalnego przeprowadzenia zaliczenia przedmiotu, którego formą pozostaje zaliczenie na ocenę, wprowadza się (i jednocześnie - utrzymuje w mocy), tę formę zaliczenia przedmiotu, która została ustalona na początku bieżącego roku akademickiego: tj. PRACĘ PISEMNĄ z przedmiotu.

Wymagania dotyczące pracy. Praca luźno związana jest z poszczególnymi tematami zajęć, za to mocno powiązana z ideą zajęć. Oznacza to tyle, że Student sam wybiera temat pracy pisemnej związany z szeroko rozumianą poetyką tekstu literackiego, ew. innego w powiązaniu z literackim (adaptacja filmowa, teatralna, analiza wiersza, prozy, a. porównawcza), a prowadzący go akceptuje (konspekty prac były warunkiem uzyskania zaliczenia w semestrze zimowym, zostały nadesłane i rozliczone). Do 31 maja Studenci jeśli chcą, mogą konsultować się z prowadzącym, wysyłając pytania odnośnie pracy, problemy związane z jej powstawaniem na adres kucinski-pawel@wp.pl lub przez platformę e-learningową.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się według poniższej procedury:

1. Student do 1 CZERWCA wysyła gotową pracę na adresy platformy oraz powyższy (kucinski-pawel@wp.pl, a także p.kucinski@uksw.edu.pl)

2. Niezwłocznie, do 24. godzin Student otrzymuje informację od prowadzącego, że pracę otrzymał.

3. Prowadzący od dnia 1 CZERWCA do DNIA 10 CZERWCA - sprawdza prace pisemne. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z tematem, na ocenie opanowania języka i fachowych pojęć poetyki, na sprawdzeniu umiejętności analitycznych i interpretacyjnych Studenta.

4. 1 CZERWCA, dla prac, które nadeszły w terminie, prowadzący wystawia ocenę za prace - liczbową i adekwatną do niej - opisową, w formie pisemnej recenzji pracy dołączonej do pracy zakończoną konkluzją i uzasadnieniem wystawionej oceny. Taka praca wraz z recenzją i uzasadnieniem jest wysyłana Studentom na prywatne adresy z USOS. Po niezwłocznym potwierdzeniu odbioru pracy wraz z recenzją, prowadzący wstawia ocenę do arkusza egzaminującego w systemie.

5. Osoby, Studenci, którzy z jakichś względów NIE NADEŚLĄ pracy w terminie, są proszeni o indywidualny kontakt i wytłumaczenie sytuacji prowadzącemu. Sprawy te będą rozpatrywane indywidualnie.

6. Student przechowuje formę elektroniczną ocenionej pracy, podobnie jak prowadzący.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Aktualizacja 11.05. 2020:

W związku z koniecznością zdalnego przeprowadzenia zaliczenia przedmiotu, którego formą pozostaje zaliczenie na ocenę, wprowadza się (i jednocześnie - utrzymuje w mocy), tę formę zaliczenia przedmiotu, która została ustalona na początku bieżącego roku akademickiego: tj. PRACĘ PISEMNĄ z przedmiotu.

Wymagania dotyczące pracy. Praca luźno związana jest z poszczególnymi tematami zajęć, za to mocno powiązana z ideą zajęć. Oznacza to tyle, że Student sam wybiera temat pracy pisemnej związany z szeroko rozumianą poetyką tekstu literackiego, ew. innego w powiązaniu z literackim (adaptacja filmowa, teatralna, analiza wiersza, prozy, a. porównawcza), a prowadzący go akceptuje (konspekty prac były warunkiem uzyskania zaliczenia w semestrze zimowym, zostały nadesłane i rozliczone). Do 31 maja Studenci jeśli chcą, mogą konsultować się z prowadzącym, wysyłając pytania odnośnie pracy, problemy związane z jej powstawaniem na adres kucinski-pawel@wp.pl lub przez platformę e-learningową.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się według poniższej procedury:

1. Student do 1 CZERWCA wysyła gotową pracę na adresy platformy oraz powyższy (kucinski-pawel@wp.pl, a także p.kucinski@uksw.edu.pl)

2. Niezwłocznie, do 24. godzin Student otrzymuje informację od prowadzącego, że pracę otrzymał.

3. Prowadzący od dnia 1 CZERWCA do DNIA 10 CZERWCA - sprawdza prace pisemne. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z tematem, na ocenie opanowania języka i fachowych pojęć poetyki, na sprawdzeniu umiejętności analitycznych i interpretacyjnych Studenta.

4. 1 CZERWCA, dla prac, które nadeszły w terminie, prowadzący wystawia ocenę za prace - liczbową i adekwatną do niej - opisową, w formie pisemnej recenzji pracy dołączonej do pracy zakończoną konkluzją i uzasadnieniem wystawionej oceny. Taka praca wraz z recenzją i uzasadnieniem jest wysyłana Studentom na prywatne adresy z USOS. Po niezwłocznym potwierdzeniu odbioru pracy wraz z recenzją, prowadzący wstawia ocenę do arkusza egzaminującego w systemie.

5. Osoby, Studenci, którzy z jakichś względów NIE NADEŚLĄ pracy w terminie, są proszeni o indywidualny kontakt i wytłumaczenie sytuacji prowadzącemu. Sprawy te będą rozpatrywane indywidualnie.

6. Student przechowuje formę elektroniczną ocenionej pracy, podobnie jak prowadzący. Prace przechowywane są w formie plików zabezpieczonych hasłem na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Niewiarowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Niewiarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.