Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do nauki o literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-WsdNaLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o literaturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W01

FP1_W03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu szkoły średniej (podstawa programowa przedmiotu język polski).

Pełny opis:

„Wstęp do nauki o literaturze” jest przedmiotem wprowadzającym; stanowi względnie całościową prezentację podstawowych problemów literaturoznawstwa. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi terminami nauki o literaturze. Studenci zdobywają wiedzę na temat teorii literatury, historii literatury i krytyki literackiej. Zapoznają się z zagadnieniami takimi jak: istota literackości (wyznaczniki literatury), geneza sztuki literackiej,subiektywizm i obiektywizm w badaniach nad literaturą, stosunek dzieła literackiego do rzeczywistości (mimesis, fikcjonalność). W ramach wykładu poruszana jest problematyka odbioru dzieła literackiego, zagadnienie jego rozumienia i interpretacji oraz funkcji jakie spełnia. Ponadto, w ramach zajęć zostają omówione: podział na rodzaje i gatunki literackie, intertekstualność oraz kategoria arcydzielności dzieła sztuki (arcydzieło literackie, kanon literacki).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie znaczenie filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej. Wie kim jest filolog i co jest przedmiotem jego zainteresowania.

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa; zna epoki historycznoliterackie, potrafi określić wyznaczniki literackości, wymienić funkcje literatury, omówić kierunki rozwoju badań nad literaturą.

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student wykazuje się bardzo dobrą znajomością problematyki poruszanej na wykładzie. Odróżnia dziedziny literaturoznawstwa, definiuje terminy i pojęcia (np. rodzaj, gatunek lit., dzieło literackie, intertekstualność, komoparatystykaetc.). Potrafi wyjaśnić na czym polega proces historycznoliteracki, synchronia i diachronia w badaniach nad literaturą; potrafi wymienić w ujęciu chronologicznym epoki literackie, wyjaśnić i podać przykłady prądów literackich etc. Wykazuje się wiedzą w zakresie najnowszych kierunków badań nad literaturą.

Na ocenę dobrą student opanował wiedzę przedmiotową w stopniu zadowalającym. Student wykazuje się znajomością najważniejszych problemów z zakresu nauki o literaturze; zna podstawowe terminy i pojęcia i potrafi je zdefiniować.Wykazuje się wiedzą w zakresie najnowszych kierunków badań nad literaturą. Potrafi dowieść opanowanej wiedzy w wypowiedzi pisemnej.

Na cenę dostateczną student w stopniu podstawowym definiuje najważniejsze terminy i pojęcia, wykazuje się podstawową znajomością problematyki poruszanej na wykładzie ze wstępu do nauki o literaturze. Student potrafi podjąć próbę ich omówienia w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie - 0,5 pkt ECTS

konsultacje - 0,5 pkt ECTS

samodzielne przygotowanie do egzaminu - 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie - 0,5 pkt ECTS

konsultacje - 0,5 pkt ECTS

samodzielne przygotowanie do egzaminu - 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)