Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-SemLi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01
FP2_W03
FP2_W10
FP2_W16
FP2_U01
FP2_U05
FP2_K07


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami pisania prac licencjackich, jej strukturą, sposobami gromadzenia informacji i zapisów bibliograficznych. Na zajęciach studenci uczą się jak analizować i interpretować tekst literacki.

Pełny opis:

Cykl zajęć seminarium licencjackiego pt. „Motywy fantastyczne w literaturze współczesnej” oscyluje wokół zapoznania studentów z zasadami pisania prac licencjackich, jej strukturą, sposobami gromadzenia informacji i zapisów bibliograficznych. Na zajęciach studenci uczą się również jak analizować i interpretować tekst literacki. Poznają teksty dotyczące fantastyki i fantastyczności w literaturze współczesnej.

Literatura:

Literatura:

1. T. Majkowski, „W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków 2013

2. P. Stasiewicz, „Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok 2016

3. G. Trębicki, Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2009

4. A. Smuszkiewicz, Droga do cyberpunku, „Postscriptum”, nr 1, 2006

5. A. Mazurkiewicz, Z problematyki cyberpunku. Literatura-Sztuka-Kultura, Kraków 2014

6. P. Żołądź, Potworność i krytyka. Studia o cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego, Kraków 2018

7. J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2003

8. T. Pindel, Realizm magiczny. Przewodnik (praktyczny), Kraków 2014

9. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007

Przydatne podręczniki, słowniki i opracowania:

1. G. Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000.

2. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.

3. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000. (lub inne wydania).

4. J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, War¬szawa 1997. (lub inne wydania)

5. Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II woj¬na światowa, pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, t. I, Kraków 1997.

6. M. P Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian. Schulz. Witkacy, Kraków 2007.

7. A. Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 2013. (lub inne wydania)

8. Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996.

9. A. Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975-1996, Warszawa 2006.

10. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 1-2, Warszawa 1982-1988.

11. Literatura polska 1918-1975; t. 1: 1918-1932, t. 2: 1933-1944, Warszawa 1993, t. 3: 1945-1975, pod red. A. Brodzkiej i T. Bujnickiego, Warszawa 1975-1996.

12. K. Dybciak, Panorama literatury na obczyźnie, Kraków 1990.

13. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 1-2, Warszawa 1982-1988.

14. P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998, wyd. II poprawione, Kraków 2000.

15. K. Dybciak, Panorama literatury na obczyźnie, Kraków 1990.

16. M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Warszawa 1992.

17. Literatura Polska 1990-2000, t.1-2, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W01

ma pogłębioną wiedzę o zakresie i miejscu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont

FP2_W03

zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa

FP2_W10

ma pogłębioną wiedzę o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską

FP2_W16 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu współczesnego literaturoznawstwa

FP2_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne

FP2_U05

potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem

FP2_K07

systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, odpowiedzialnie korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych ze świadomością wartości tradycji literackiej i językowej jako dobra wspólnego i nieustannej ewolucji całego obszaru kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Metoda podająca, dyskusja

Na ocenę końcową składają się:

a) obecność i czynny udział w zajęciach,

b) napisanie referatu lub na wybrany z listy zaprezentowanej przez prowadzącego temat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Cybulski, Agnieszka Karolczuk, Łukasz Kucharczyk, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski, Agnieszka Karolczuk, Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:


udział w zajęciach - 25


przygotowanie do zajęć - 8


konsultacje - 2


przygotowanie do egzaminu - 25


60: 30 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami pisania prac licencjackich, jej strukturą, sposobami gromadzenia informacji i zapisów bibliograficznych. Na zajęciach studenci uczą się jak analizować i interpretować tekst literacki.

Pełny opis:

Cykl zajęć seminarium licencjackiego pt. „Motywy fantastyczne w literaturze współczesnej” oscyluje wokół zapoznania studentów z zasadami pisania prac licencjackich, jej strukturą, sposobami gromadzenia informacji i zapisów bibliograficznych. Na zajęciach studenci uczą się również jak analizować i interpretować tekst literacki. Poznają teksty dotyczące fantastyki i fantastyczności w literaturze współczesnej.

Literatura:

Literatura:

1. T. Majkowski, „W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków 2013

2. P. Stasiewicz, „Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok 2016

3. G. Trębicki, Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2009

4. A. Smuszkiewicz, Droga do cyberpunku, „Postscriptum”, nr 1, 2006

5. A. Mazurkiewicz, Z problematyki cyberpunku. Literatura-Sztuka-Kultura, Kraków 2014

6. P. Żołądź, Potworność i krytyka. Studia o cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego, Kraków 2018

7. J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2003

8. T. Pindel, Realizm magiczny. Przewodnik (praktyczny), Kraków 2014

9. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007

Przydatne podręczniki, słowniki i opracowania:

1. G. Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000.

2. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.

3. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000. (lub inne wydania).

4. J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, War¬szawa 1997. (lub inne wydania)

5. Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II woj¬na światowa, pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, t. I, Kraków 1997.

6. M. P Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian. Schulz. Witkacy, Kraków 2007.

7. A. Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 2013. (lub inne wydania)

8. Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996.

9. A. Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975-1996, Warszawa 2006.

10. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 1-2, Warszawa 1982-1988.

11. Literatura polska 1918-1975; t. 1: 1918-1932, t. 2: 1933-1944, Warszawa 1993, t. 3: 1945-1975, pod red. A. Brodzkiej i T. Bujnickiego, Warszawa 1975-1996.

12. K. Dybciak, Panorama literatury na obczyźnie, Kraków 1990.

13. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 1-2, Warszawa 1982-1988.

14. P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998, wyd. II poprawione, Kraków 2000.

15. K. Dybciak, Panorama literatury na obczyźnie, Kraków 1990.

16. M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Warszawa 1992.

17. Literatura Polska 1990-2000, t.1-2, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Jacek Kopciński, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Jacek Kopciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Magdalena Partyka, Laura Polkowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska, Łukasz Kucharczyk, Magdalena Partyka, Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)