Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie kulturą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-ZarzKult
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kulturą
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot ma zapoznać studentów filologii polskiej z podstawową terminologią z zakresu ekonomii kultury, podstawowymi teoriami, a także zwrócić uwagę na kulturę jako część polskiej i europejskiej polityki i gospodarki.

Pełny opis:

Zajęcia z zakresu zarządzania kulturą, przemysłów kultury, polityki kulturalnej państwa w wersji podstawowej. Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Prezentują wybrane najciekawsze aspekty zarządzania kulturą, w tym wpływ kultury na rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków miejskich.

Literatura:

1. Ilczuk D., "Ekonomika kultury", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

2. Darmowy podręcznik w sieci: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013

http://www.nck.obserwatoriumkultury.pl/podrecznik.pdf

www.unesco.pl

www.unesco.com

Dodatkowo:

3. Towse R., "Ekonomia kultury. Kompendium", Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011

4. Throsby D., Ekonomia i kultura. Seria Wydawnicza „Kultura się liczy!”. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

KU1_W07 posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie upowszechniania kultury, metod i warunków animacji życia kulturalnego i zarządzania kulturą

KU1_W15 ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury KU1_W16 posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz zna zasady aktywnego i systematycznego w nim uczestnictwa

UMIEJĘTNOŚCI:

KU1_U01 potrafi korzystać z różnorodnych baz danych (w tym ze spisów bibliograficznych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin

humanistycznych i społecznych

KU1_U02 umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji

KU1_U04 potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa

KU1_U05 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna

naukowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KU1_K03 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne

KU1_K04 umie nazwać cele podejmowanego zadania oraz ocenić znaczenie i potrzebę zachowania właściwej kolejności wykonywania poszczególnych etapów realizacji zadań

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia jest dokonywana w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych na podstawie obserwacji podczas zajęć oraz na podstawie pracy pisemnej.

- na ocenę 3 (dst.): ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kultury, przygotowuje projekt na poziomie dostatecznym, wyszukuje informacje w sposób podstawowy, posługuje się terminologią za zakresu zarządzania kulturą na poziomie dst.

- na ocenę 4 (db.): na poziomie dobrym zna i stosuje terminologię dotyczącą zarządzania kulturą, przygotowuje projekt na poziomie dobrym, ma dobrą orientację z zakresu zarządzania kulturą, umie wyszukiwać i przetwarzać informacje o działaniach kulturalnych, umie na poziomie dobrym przygotować projekt z zakresu zarządzania kulturą.

- na ocenę 5 (bdb.): ma bogatą wiedzę z zakresu zarządzania kulturą, potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i baz danych, umie wykorzystać i przetworzyć informacje dotyczącą tej tematyki, potrafi napisać projekt bardzo dobrym poziomie, rozumie logikę i zasady prowadzenia działań z zakresu zarządzania kulturą.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)