Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-PodstDyd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

1. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

2. Najważniejsze nurty myślenia o edukacji i szkole – wybór.

3. System oświaty – organizacja i funkcjonowanie.

4. Autonomia szkoły i nauczyciela w Polsce.

5. Rola i znaczenie podstawy programowej.

6. Struktura programu nauczania. Korelacje międzyprzedmiotowe.

7. Ewaluacja pracy dydaktycznej nauczyciela.

8. Szkolnictwo alternatywne.

9. Współczesne koncepcje nauczania.

10. Istota i sens nauczania. Taksonomia celów nauczania.

11. Proces nauczania – uczenia się.

12. Cele kształcenia, hierarchizacja celów kształcenia, środki dydaktyczne oraz planowanie drogi osiągania przez nauczyciela założonych celów.

13. Metody nauczania, organizacja pracy dydaktycznej.

14. Style i techniki pracy z uczniem.

15. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej. Formy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

16. Ocenianie w szkolnej codzienności.

17. Ocenianie wewnątrzszkolne. Ocenianie zewnętrzne.

18. Zasady tworzenia przez nauczyciela kryteriów oceniania oraz narzędzi sprawdzania uczniowskiej wiedzy i umiejętności.

19. Internet i media w procesie nauczania.

Literatura:

1. Arends R. J., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

2. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2011.

3. Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa 2002.

4. Dylak S., Architektura wiedzy w szkole, Warszawa 2013.

5. Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1998.

6. Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2012.

7. Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.

8. Silberman M. L., Uczymy się uczyć, Gdańsk 2005.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)