Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy edytorskie literatury staropolskiej i oświeceniowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-PrEdLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy edytorskie literatury staropolskiej i oświeceniowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FP2_W10


UMIEJĘTNOŚCI

FP2_U08


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP2_K05

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz problemów związanych z przygotowywaniem krytycznych wydań dzieł literackich.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Edytorstwo naukowe, wydanie krytyczne – porządkowanie pojęć.

2. Wybór podstawy wydania jako problem edytorski.

3. "Tekst kanoniczny" oraz "intencja twórcza" jako problemy edytorskie.

4. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania - zajęcia praktyczne.

5. Edytorskie konsekwencje „wieku rękopisów”.

6. Problem wyboru podstawy wydania dzieł literatury XVII w. na przykładzie "Roksolanek" Szymona Zimorowica.

7. Staropolska cenzura a edytorstwo naukowe na przykładzie wybranych dzieł Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego oraz Wojciecha Bogusławskiego.

8. Atrybucja autorstwa jako problem edytorski na przykładzie twórczości Hieronima Morsztyna.

9. Rekonstrukcja jako problem edytorski na przykładzie "Cyda albo Roderyka" Jana Andrzeja Morsztyna.

10. Problemy komentarza edytorskiego.

11. Krytyka tekstu: rodzaje błędów, koniektury, emendacje.

12. Zasady transkrypcji tekstów literatury staropolskiej i oświeceniowej zajęcia praktyczne.

Literatura:

1. Z.Goliński, Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

2. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

3. Zasady wydawania tekstów staropolskich (Projekt), red. M.R. Mayenowa przy współudziale Z. Florczak, przykłady oprac. J. Woronczak, Wrocław 1955.

4. J. Trzynadlowski, Edytorstwo: tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983.

5. R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

6. A. Karpiński, Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, Warszawa 2003.

7. R. Grześkowiak, Barokowy tekst i jego twórcy: studia o edycji i atrybucji poezji "wieku rękopisów", Gdańsk 2003.

8. Autor – tekst – cenzura, red. J. Pelc i M. Prejs, Warszawa 1998.

9. T. Chachulski, Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku, Warszawa 2019. (wybrane rozdziały)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

WIEDZA

FP2_W10

student zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego

UMIEJĘTNOŚCI

FP2_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP2_K05

student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego

Opis ECTS:

- udział w ćwiczeniach = 30

- przygotowanie do ćwiczeń = 30

- 60 godz./25-30 ≈ 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

aktywność na zajęciach;

ocena z pracy zaliczeniowej;

ocena z ustnego kolokwium końcowego, które odbędzie się online.

Kryteria oceniania:

Efekt: FP2_W10

Na ocenę niedostateczną (2): student nie zna na poziomie zaawansowanym pojęć, teorii i zasad postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego.

Na ocenę dostateczną (3): student dostatecznie zna pojęcia, teorię i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego.

Na ocenę dobrą (4): student dobrze zna pojęcia, teorię i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego.

Na ocenę bardzo dobrą (5): student bardzo dobrze zna pojęcia, teorię i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego.

Efekt: FP2_U08

Na ocenę niedostateczną (2): student nie potrafi samodzielnie organizować procesu uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Na ocenę dostateczną (3): student dostatecznie potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Na ocenę dobrą (4): student dobrze potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Na ocenę bardzo dobrą (5): student bardzo dobrze potrafi samodzielnie organizować process uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Efekt: FP2_K05

Na ocenę niedostateczną (2): Student nie jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Na ocenę dostateczną (3): student jest w sposób dostateczny gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Na ocenę dobrą (4): student jest dobrze przygotowany do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Na ocenę bardzo dobrą (5): student jest bardzo dobrze przygotowany do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)