Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań nad językiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-MetBaJe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań nad językiem
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.50 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W02

FP2_W06

FP2_W17

FP2_W18

FP2_W20

FP2_U06

FP2_K01

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie świadomości metodologicznej studenta, zapoznanie go z typami refleksji metodologicznej, a także kształcenie umiejętności doboru metod badania naukowego.

Pełny opis:

Cel główny realizowany jest poprzez omówienie następujących tematów:

-Stosunek metodologii do systemu wiedzy naukowej i filozoficznej.

-Typy refleksji metodologicznej w naukach humanistycznych.

-Metodologiczne rozumienie pojęć: znak, język, mowa, działalność językowa, tekst, dyskurs.

-Paradygmaty naukowe w lingwistyce (ewolucjonizm, młodogramatyzm, psychologizm, strukturalizm, funkcjonalizm, kognitywizm).

-Językoznawstwo diachroniczne i synchroniczne.

-Metodologiczne problemy lingwistyki diachronicznej a status poznawczy nauk historycznych (metoda historyczna, metoda retrospektywna, metoda historyczno-porównawcza, metoda rekonstrukcji wewnętrznej).

-Metoda analizy konceptualnej i jej zastosowanie w badaniach onomazjologicznych i etymologicznych.

-O prawach językowych i metodach statystycznych w badaniach językoznawczych.

-Metodologiczne zagadnienia lingwistyki synchronicznej (różnorodne pojęcia systemu językowego i problemy jego opisu).

-Metodologiczne problemy teorii komunikacji.

-Z zagadnień socjolingwistyki.

-Językowy obraz świata w świetle metodologicznych problemów lingwistyki kognitywnej.

-O metodach badań idiolektu.

-Metodologiczny aspekt kultury języka.

-Metalingwistyka i analiza tekstów językoznawczych.

-Postmodernizm w lingwistyce.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Baudouin de Courtenay, J. O zadaniach językoznawstwa, [w:] J. Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane, tom 1, Warszawa 1974, s. 176 – 201.

2. Bobrowski, I. Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

3. Fleischer, M. Obraz świata. Ujęcie z punktu widzenia teorii systemów i konstruktywizmu, [w:] Język a Kultura, tom 13, Wrocław 2000.

4. Fleischer, M. Zarys ogólnej teorii komunikacji, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, Łask, 2007, s. 29 – 72.

5. Ivić, M. Kierunki w lingwistyce, Wrocław-Warszawa-Kraków 1975.

6. Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1999.

7. Leszczak, O. Szkic typologiczny metodologii nauk humanistycznych, [w:] The Peculiarity of Man, vol. 6, Warszawa – Kielce 2001, s. 617 – 636.

8. Perlin, J. Metodologia językoznawstwa diachronicznego, Warszawa 2004.

9. Preyzner, M. Status tekstów uznawanych za językoznawcze, [w:] Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne, pod red. J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszczy, Warszawa 1993, s. 235 – 246.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Ajdukiewicz, K. Zagadnienia i kierunki w filozofii, Kęty – Warszawa 2004.

2. Jakobson, R. Poetyka w świetle językoznawstwa, [w:] W poszukiwaniu istoty języka, tom II, Warszawa 1989, s. 77 – 124.

3. Mańczak, W. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1970.

4. Saussure, F. Szkice z językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2004.

5. Searle, J. Czym jest akt mowy?, „Pamiętnik Literacki” 1980 nr 2.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu kursu student:

-zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk

humanistycznych z zakresu językoznawstwa

-ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą

wybrane teorie i nurty metodologiczne, wypracowane w

obszarze językoznawstwa; ma uporządkowaną i pogłębioną

wiedzę o dwudziestowiecznych osiągnięciach w tych

zakresach i kierunkach ich rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pierwszego semestru (bez oceny) odbywa się na podstawie obecności na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwione nieobecność). Zaliczenie całego przedmiotu odbywa się na podstawie przygotowanej przez studenta pracy rocznej oraz sprawdzianu wiadomości z zakresu podstawowych problemów metodologii badań nad językiem.

Przy ocenie końcowej brana jest pod uwagę średnia ocen z pracy rocznej oraz sprawdzianu wiadomości:

2.0 Poniżej 50% punktów uzyskanych łącznie z pracy i sprawdzianu wiadomości

3.0 Od 50%-60% punktów uzyskanych łącznie z pracy i sprawdzianu wiadomości

3.5 Powyżej 60%-70% punktów uzyskanych łącznie z pracy i sprawdzianu wiadomości

4.0 Powyżej 70%-80% punktów uzyskanych łącznie z pracy i sprawdzianu wiadomości

4.5 Powyżej 80%-90% punktów uzyskanych łącznie z pracy i sprawdzianu wiadomości

5.0 Powyżej 90%-100% punktów uzyskanych łącznie z pracy i sprawdzianu wiadomości.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kowalski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć z metodologii badań nad językiem w semestrze zimowym jest zapoznanie studentów z zagadnieniem:

- świadomości metodologicznej,

- rozwoju paradygmatów naukowych w lingwistyce od wieku XIX po czasy współczesne,

-problemów badawczych i metodologicznych lingwistyki diachronicznej i synchronicznej.

Pełny opis:

W semestrze letnim zostaną poruszone następujące zagadnienia:

-Metodologiczne problemy teorii komunikacji.

-Z zagadnień socjolingwistyki.

-Językowy obraz świata w świetle metodologicznych problemów lingwistyki kognitywnej.

-O metodach badań idiolektu.

-Metodologiczny aspekt kultury języka.

-Metalingwistyka i analiza tekstów językoznawczych.

-Postmodernizm w lingwistyce.

Literatura:

1. Fleischer, M. Obraz świata. Ujęcie z punktu widzenia teorii systemów i konstruktywizmu, [w:] Język a Kultura, tom 13, Wrocław 2000.

2. Fleischer, M. Zarys ogólnej teorii komunikacji, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, Łask, 2007, s. 29 – 72.

3. Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1999.

4. Kleiber, Georges, Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenia leksykalne, Kraków 2003.

5. Leszczak, O. Krytyka doświadczenia etnicznego, Katowice 2014.

6. Preyzner, M. Status tekstów uznawanych za językoznawcze, [w:] Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne, pod red. J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszczy, Warszawa 1993, s. 235 – 246.

7. Taylor, J.R. Kategoryzacja w języku, Kraków 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Ajdukiewicz, K. Zagadnienia i kierunki w filozofii, Kęty – Warszawa 2004.

2. Mańczak, W. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1970.

3. Saussure, F. Szkice z językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kowalski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć z metodologii badań nad językiem w semestrze zimowym jest zapoznanie studentów z zagadnieniem:

- świadomości metodologicznej,

- rozwoju paradygmatów naukowych w lingwistyce od wieku XIX po czasy współczesne,

-problemów badawczych i metodologicznych lingwistyki diachronicznej i synchronicznej.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE ON-LINE

Pełny opis:

W semestrze letnim zostaną poruszone następujące zagadnienia:

-Metodologiczne problemy teorii komunikacji.

-Z zagadnień socjolingwistyki.

-Językowy obraz świata w świetle metodologicznych problemów lingwistyki kognitywnej.

-O metodach badań idiolektu.

-Metodologiczny aspekt kultury języka.

-Metalingwistyka i analiza tekstów językoznawczych.

-Postmodernizm w lingwistyce.

Literatura:

1. Fleischer, M. Obraz świata. Ujęcie z punktu widzenia teorii systemów i konstruktywizmu, [w:] Język a Kultura, tom 13, Wrocław 2000.

2. Fleischer, M. Zarys ogólnej teorii komunikacji, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, Łask, 2007, s. 29 – 72.

3. Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1999.

4. Kleiber, Georges, Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenia leksykalne, Kraków 2003.

5. Leszczak, O. Krytyka doświadczenia etnicznego, Katowice 2014.

6. Preyzner, M. Status tekstów uznawanych za językoznawcze, [w:] Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne, pod red. J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszczy, Warszawa 1993, s. 235 – 246.

7. Taylor, J.R. Kategoryzacja w języku, Kraków 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Ajdukiewicz, K. Zagadnienia i kierunki w filozofii, Kęty – Warszawa 2004.

2. Mańczak, W. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1970.

3. Saussure, F. Szkice z językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.