Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-SeMag
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W19


FP2_W22


FP2_W23


FP2_U01


FP2_U05


FP2_K01

Wymagania wstępne:

Ukończony 1 rok seminarium magisterskiego.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej. Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Wymagania wstępne: pełny zakres wiedzy i umiejętności studenta, który ukończył I rok studiów magisterskich, przewidziany programem studiów

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Wyszukiwanie informacji naukowej. Bibliografie, bazy danych, sposoby przeszukiwania baz danych , docierania do poszukiwanych tekstów, opracowywania informacji naukowej i korzystania z niej. Zasady stawiania problemu badawczego w wybranej dziedzinie wiedzy (literaturoznawstwo, językoznawstwo, edytorstwo, wiedza o teatrze lub filmoznawstwo). Określanie celów i metod podejmowanych badań w zakresie wybranej specjalizacji (takich jak m.in. literaturoznawstwo, językoznawstwo, edytorstwo, wiedza o teatrze lub filmoznawstwo) . Zasady opracowywania i wykorzystywania źródeł z wielu dyscyplin z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Zasady przedstawiania stanu badań humanistycznych. Kompozycja pracy naukowej. Problemy spójności tekstu. Normy językowe, zagadnienia stylistyki polskiej. Zasady edytorskie prac polonistycznych . Sposoby sporządzania przypisów w pracach różnych dyscyplin polonistycznych. Etyka naukowa - podstawowe problemy, takie jak m.in. zagadnienie własności naukowej - definicje i sposoby rozumienia. Zagadnienie plagiatu.

Literatura:

1.Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

4. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji dzieł literackich (lub innych tekstów kultury właściwych dla wybranej specjalizacji) różnych epok, nurtów i estetyk (ma pogłębioną wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach)

Zna i rozumie podstawowe zasady etyki, w tym etyki autorskiej, zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Ma pogłębioną świadomość złożoności języka oraz istnienia norm językowych i ich roli w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej.

Umie w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe, rozwijać

kompetencje badawcze.

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w wybranej sferze działalności edukacyjnej i naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dotyczy przedłożonych rozdziałów pracy magisterskiej.

Kryteria oceny:

1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który zrealizował w pełni zakładane efekty kształcenia.

2. Jeśli student nie w pełni nabył umiejętność zdobywania informacji naukowych i nie w pełni zna metody i narzędzia interpretacyjne, otrzymuje ocenę dobrą.

3. Ocenę dostateczną otrzymuje student, który opanował jedynie podstawowe narzędzia analizy utworu, i zdobywa informacje z pomocą promotora.

4. Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie ma świadomości swoich braków i konieczności doskonalenia. Nie zna metod analizy i nie umie ich stosować.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Krasowska, Magdalena Partyka, Magdalena Saganiak, Paweł Stangret, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska, Magdalena Saganiak, Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej. Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Wymagania wstępne: pełny zakres wiedzy i umiejętności studenta, który ukończył I rok studiów magisterskich, przewidziany programem studiów

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Wyszukiwanie informacji naukowej. Bibliografie, bazy danych, sposoby przeszukiwania baz danych , docierania do poszukiwanych tekstów, opracowywania informacji naukowej i korzystania z niej. Zasady stawiania problemu badawczego w wybranej dziedzinie wiedzy (literaturoznawstwo, językoznawstwo, edytorstwo, wiedza o teatrze lub filmoznawstwo). Określanie celów i metod podejmowanych badań w zakresie wybranej specjalizacji (takich jak m.in. literaturoznawstwo, językoznawstwo, edytorstwo, wiedza o teatrze lub filmoznawstwo) . Zasady opracowywania i wykorzystywania źródeł z wielu dyscyplin z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Zasady przedstawiania stanu badań humanistycznych. Kompozycja pracy naukowej. Problemy spójności tekstu. Normy językowe, zagadnienia stylistyki polskiej. Zasady edytorskie prac polonistycznych . Sposoby sporządzania przypisów w pracach różnych dyscyplin polonistycznych. Etyka naukowa - podstawowe problemy, takie jak m.in. zagadnienie własności naukowej - definicje i sposoby rozumienia. Zagadnienie plagiatu.

Literatura:

1.Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

4. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Mateusz Kowalski, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski, Paweł Stangret, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej. Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Wymagania wstępne: pełny zakres wiedzy i umiejętności studenta, który ukończył I rok studiów magisterskich, przewidziany programem studiów

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Wyszukiwanie informacji naukowej. Bibliografie, bazy danych, sposoby przeszukiwania baz danych , docierania do poszukiwanych tekstów, opracowywania informacji naukowej i korzystania z niej. Zasady stawiania problemu badawczego w wybranej dziedzinie wiedzy (literaturoznawstwo, językoznawstwo, edytorstwo, wiedza o teatrze lub filmoznawstwo). Określanie celów i metod podejmowanych badań w zakresie wybranej specjalizacji (takich jak m.in. literaturoznawstwo, językoznawstwo, edytorstwo, wiedza o teatrze lub filmoznawstwo) . Zasady opracowywania i wykorzystywania źródeł z wielu dyscyplin z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Zasady przedstawiania stanu badań humanistycznych. Kompozycja pracy naukowej. Problemy spójności tekstu. Normy językowe, zagadnienia stylistyki polskiej. Zasady edytorskie prac polonistycznych . Sposoby sporządzania przypisów w pracach różnych dyscyplin polonistycznych. Etyka naukowa - podstawowe problemy, takie jak m.in. zagadnienie własności naukowej - definicje i sposoby rozumienia. Zagadnienie plagiatu.

Literatura:

1.Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

4. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska-Kamińska, Paweł Stangret, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska, Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)