Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika etapów edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-KN-PedEtEd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika etapów edukacyjnych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:


W zakresie wiedzy:


W_01 prezentuje wiedzę na temat edukacji, wychowania i opieki , w tym ich filozoficznych i społecznych podstaw z uwzględnieniem swoistości szkoły podstawowej


W_02 student analizuje środowisko wychowawcze szkoły i klasy szkolnej jako małej grupy społecznej, wskazuje sposoby skutecznego kierowania klasą, utrzymywania dyscypliny oraz budowania klimatu klasy;


W_03 opisuje sylwetkę rozwojową ucznia szkoły ponadpodstawowej w różnych aspektach;


W_04 wskazuje sposoby poznawania ucznia, jego środowiska rodzinnego i klasy szkolnej


W zakresie umiejętności:


U_01 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;


U_02 potrafi diagnozować sytuacje szkolna i rodzinną ucznia;


U_03 potrafi dobierać strategie działań dydaktycznych i wychowawczych wobec uczniów;


U_04 porafi dobierać właściwe cele, treści i metody pracy do możliwości rozwojowych uczniów;


W zakresie kompetencji społecznych:


K_01 potrafi współdziałać w grupie i pełnić w niej różne role;


K_02 jest świadomy odpowiedzialności nauczyciela w prowadzeniu działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;


K_03 jest świadomy problemów etycznych w działaniu nauczyciela;o

Skrócony opis:

W trakcie kursu studenci nabędą pedagogicznej wiedzy i umiejętności, jak też kompetencji społecznych niezbędnych w pracy nauczyciela w szkole podstawowej. Nabyta wiedza i umiejętności dotyczą zarówno pracy dydaktycznej, jak też opiekuńczej i wychowawczej.

Pełny opis:

Trudności wychowawcze w szkole podstawowej - przyczyny, rodzaje, skutki. Dyscyplina w klasie i jej utrzymywanie. Integracja klasy szkolnej.

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaburzenia - rodzaje, przyczyny, skutki. Praca z uczniem o zaburzonym rozwoju. Terapia pedagogiczna na II etapie edukacyjnym - zasady, metody, techniki. Podmiotowość w pracy z uczniami z SPE.

Kompetencje nauczyciela na II etapie edukacyjnym - merytoryczne, metodyczne, osobowościowe. Komunikacja interpersonalna z uczniami. Dialog jako podstawowa forma komunikacji. Rola i zadania wychowawcy klasy. Bycie "autentycznym" wychowawcą.

Przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjnej. Wychowawca jako doradca. Odpowiedzialnośc nauczyciela za rozwijanie potencjałów ucznia.

Formalne obowiązki nauczyciela - dokumentacja pracy, zasady bezpieczeństwa.

Współpraca nauczyciela - wychowawcy z rodziną ucznia - założenia, zasady, formy i metody.

Autorskie programu nauczania - regulacje prawne, zasady, pzrykłady dobrych praktyk.

Literatura:

Clifford H. E., Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006;

Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2009;

Gołębniak B. D., Szkoła wspomagająca rozwój, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2., Kwieciński Z., Śliwerski B., Warszawa 2004;

Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2009;

Janowski A., Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2010;

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2000;

Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 2000;

Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D, Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczycieli, Lublin 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu kursu student:

W zakresie wiedzy:

W_01 prezentuje wiedzę na temat edukacji, wychowania i opieki , w tym ich filozoficznych i społecznych podstaw z uwzględnieniem swoistości szkoły podstawowej

W_02 student analizuje środowisko wychowawcze szkoły i klasy szkolnej jako małej grupy społecznej, wskazuje sposoby skutecznego kierowania klasą, utrzymywania dyscypliny oraz budowania klimatu klasy;

W_03 opisuje sylwetkę rozwojową ucznia szkoły ponadpodstawowej w różnych aspektach;

W_04 wskazuje sposoby poznawania ucznia, jego środowiska rodzinnego i klasy szkolnej

W zakresie umiejętności:

U_01 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;

U_02 potrafi diagnozować sytuacje szkolna i rodzinną ucznia;

U_03 potrafi dobierać strategie działań dydaktycznych i wychowawczych wobec uczniów;

U_04 porafi dobierać właściwe cele, treści i metody pracy do możliwości rozwojowych uczniów;

W zakresie kompetencji społecznych:

K_01 potrafi współdziałać w grupie i pełnić w niej różne role;

K_02 jest świadomy odpowiedzialności nauczyciela w prowadzeniu działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

K_03 jest świadomy problemów etycznych w działaniu nauczyciela;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

obecność na co najmniej 70% zajęć;

aktywność i obecność

Na ocenę dst:

- student prezentuje elementarną wiedzę na temat edukacji, wychowania i opieki , w tym ich filozoficznych i społecznych podstaw z uwzględnieniem swoistości szkoły podstawowej;

- w stopniu elementarnym charakteryzuje środowisko wychowawcze szkoły i klasy szkolnej jako małej grupy społecznej, wskazuje sposoby skutecznego kierowania klasą, utrzymywania dyscypliny oraz budowania klimatu klasy;

opisuje w postaci ogólnego zarysu sylwetkę rozwojową ucznia szkoły ponadpodstawowej;

wskazuje podstawowe sposoby poznawania ucznia, jego środowiska rodzinnego i klasy szkolnej

W zakresie umiejętności:

potrafi z pomocą wykładowcy wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;

potrafi w stopniu podstawowym diagnozować sytuacje szkolna i rodzinną ucznia;

potrafi wskazać strategie działań dydaktycznych i wychowawczych wobec uczniów;

porafi w stopniu podstawowym dobierać właściwe cele, treści i metody pracy do możliwości rozwojowych uczniów;

W zakresie kompetencji społecznych:

jest świadomy odpowiedzialności nauczyciela w prowadzeniu działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

jest świadomy problemów etycznych w działaniu nauczyciela;

na ocenę db:

prezentuje wiedzę na temat edukacji, wychowania i opieki , w tym ich filozoficznych i społecznych podstaw z uwzględnieniem swoistości szkoły podstawowej;

charakteryzuje środowisko wychowawcze szkoły i klasy szkolnej jako małej grupy społecznej, wskazuje sposoby skutecznego kierowania klasą, utrzymywania dyscypliny oraz budowania klimatu klasy;

opisuje sylwetkę rozwojową ucznia szkoły ponadpodstawowej ;

opisuje sposoby poznawania ucznia, jego środowiska rodzinnego i klasy szkolnej

W zakresie umiejętności:

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;

potrafi diagnozować sytuacje szkolna i rodzinną ucznia;

potrafi dobierać strategie działań dydaktycznych i wychowawczych wobec uczniów;

potrafi dobierać właściwe cele, treści i metody pracy do możliwości rozwojowych uczniów;

W zakresie kompetencji społecznych:

potrafi współdziałać w grupie i pełnić w niej różne role;

jest świadomy odpowiedzialności nauczyciela w prowadzeniu działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

jest świadomy problemów etycznych w działaniu nauczyciela;

Na ocenę bdb:

prezentuje szeroką wiedzę na temat edukacji, wychowania i opieki, w tym ich filozoficznych i społecznych podstaw z uwzględnieniem swoistości szkoły podstawowej;

charakteryzuje środowisko wychowawcze szkoły i klasy szkolnej jako małej grupy społecznej, analizuje sposoby skutecznego kierowania klasą, utrzymywania dyscypliny oraz budowania klimatu klasy;

opisuje sylwetkę rozwojową ucznia szkoły ponadpodstawowej w różnych aspektach;

wskazuje i analizuje sposoby poznawania ucznia, jego środowiska rodzinnego i klasy szkolnej

W zakresie umiejętności:

potrafi twórczo wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;

potrafi diagnozować sytuacje szkolna i rodzinną ucznia; dokonuje krytycznej analizy w tym zakresie;

potrafi twórczo dobierać strategie działań dydaktycznych i wychowawczych wobec uczniów;

porafi dobierać właściwe cele, treści i metody pracy do możliwości rozwojowych uczniów;

W zakresie kompetencji społecznych:

potrafi współdziałać w grupie i pełnić w niej różne role;

jest świadomy odpowiedzialności nauczyciela w prowadzeniu działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

jest świadomy problemów etycznych w działaniu nauczyciela;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)