Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-II-2-PrEdL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W10

FP2_U08

FP2_K05

Wymagania wstępne:

Wstępna znajomość problematyki edytorstwa krytycznego w odniesieniu do epok dawnych.

Pełny opis:

Przedmiot realizuje dwa podstawowe cele. Po pierwsze, ma na zapoznać Studentów z najważniejszymi problemami edytorskimi literatury XIX i XX wieku. Podczas zajęć omówione zostaną najważniejsze edycje krytyczne wybranych twórców obu stuleci. Drugi cel przedmiotu ma charakter warsztatowy. Studenci będą zobligowani do przygotowania w drugim semestrze krytycznego opracowania edytorskiego wybranego tekstu o kilkustronicowej objętości.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW_1 - wyjaśnia terminologię oraz zasady postępowania stosowane w edytorstwie naukowym w odniesieniu do tekstów literackich XIX i XX wieku;

EW_2 - rozumie problematykę związaną z edycją dzieł XIX i XX wieku;

EW_3 - definiuje czym są dzieła "brulionowe" i jaka problematyka się z nimi wiąże;

EW_4 - identyfikuje najważniejsze edycje dzieł XIX i XX wieku;

EU_1 - rozwija samodzielnie swoje kompetencje edytorskie, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć;

EU_2 - kieruje potrafi samodzielnie procesem przygotowania edycji naukowej dzieła XIX i XX wieku;

EU_3 - prezentuje przygotowane przez siebie materiały dotyczące problematyki zajęć;

UK_1 - pracuje w grupie (w mniejszych i większych zespołach);

UK_2 - bierze udział w dyskusji, prezentuje własne zdanie

Metody i kryteria oceniania:

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który:

- sporadycznie bierze aktywny udział w zajęciach;

- zna w stopniu dostatecznym terminologię oraz zasady postępowania stosowane w edytorstwie naukowym w odniesieniu do tekstów literackich XIX i XX wieku;

- rozumie problematykę związaną z edycją dzieł XIX i XX wieku;

- potrafi z pomocą prowadzącego rozwijać swoje kompetencje edytorskie, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć;

- wie, czym są dzieła „brulionowe” i jaka problematyka edytorska się z tym wiąże;

- potrafi pracować w grupie;

- posiada dostateczną wiedzę i umiejętności z zakresu opracowania edycji naukowej tekstu literackiego;

- otrzymał ocenę dostateczną z pracy rocznej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- bierze aktywny udział w zajęciach;

- zna dobrze terminologię oraz zasady postępowania stosowane w edytorstwie naukowym w

odniesieniu do tekstów literackich XIX i XX wieku;

- rozumie problematykę związaną z edycją dzieł XIX i XX wieku;

- potrafi samodzielnie rozwijać swoje kompetencje edytorskie, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć;

- wie, czym są dzieła „brulionowe” i jaka problematyka edytorska się z tym wiąże;

- potrafi pracować w grupie i w zespole;

- otrzymał ocenę dostateczną z plusem lub dobrą z pracy rocznej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- bierze aktywny udział w zajęciach, wykazuje bardzo duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, samodzielnie poszerza swoją wiedzę;

- zna bardzo dobrze terminologię oraz zasady postępowania stosowane w edytorstwie naukowym w odniesieniu do tekstów literackich XIX i XX wieku;

- bardzo dobrze rozumie problematykę związaną z edycją dzieł XIX i XX wieku;

- potrafi samodzielnie rozwijać swoje kompetencje edytorskie, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć;

- bardzo dobrze wie, czym są dzieła „brulionowe” i jaka problematyka edytorska się z tym wiąże;

- potrafi pracować w grupie (w mniejszych i większych zespołach);

- otrzymał ocenę dobrą z plusem lub bardzo dobrą z pracy rocznej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot realizuje dwa podstawowe cele. Po pierwsze, ma na zapoznać Studentów z najważniejszymi problemami edytorskimi literatury XIX i XX wieku. Podczas zajęć omówione zostaną najważniejsze edycje krytyczne wybranych twórców obu stuleci. Drugi cel przedmiotu ma charakter warsztatowy. Studenci będą zobligowani do przygotowania w drugim semestrze krytycznego opracowania edytorskiego wybranego tekstu o kilkustronicowej objętości.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Marta Piotrowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marta Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)