Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SL.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W19

FP2_W22

FP2_W23

FP2_U01

FP2_U05

FP2_K01


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu:

opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej. Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Wymagania wstępne: pełny zakres wiedzy i umiejętności studenta, który ukończył I rok studiów licencjackich, przewidziany programem studiów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Wyszukiwanie informacji naukowej. Bibliografie, bazy danych, sposoby przeszukiwania baz danych , docierania do poszukiwanych tekstów, opracowywania informacji naukowej i korzystania z niej. Zasady stawiania problemu badawczego w wybranej dziedzinie wiedzy (literaturoznawstwo, językoznawstwo, edytorstwo, wiedza o teatrze lub filmoznawstwo). Określanie celów i metod podejmowanych badań w zakresie wybranej specjalizacji (takich jak m.in. literaturoznawstwo, językoznawstwo, edytorstwo, wiedza o teatrze lub filmoznawstwo) . Zasady opracowywania i wykorzystywania źródeł z wielu dyscyplin z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Zasady przedstawiania stanu badań humanistycznych. Kompozycja pracy naukowej. Problemy spójności tekstu. Normy językowe, zagadnienia stylistyki polskiej. Zasady edytorskie prac polonistycznych . Sposoby sporządzania przypisów w pracach różnych dyscyplin polonistycznych. Etyka naukowa - podstawowe problemy, takie jak m.in. zagadnienie własności naukowej - definicje i sposoby rozumienia. Zagadnienie plagiatu.

Literatura:

1.Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

4. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- potrafi korzystać z różnorodnych baz danych (w tym ze spisów bibliograficznych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o literaturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych

- potrafi pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł zastanych i wywołanych w zakresie odpowiadającym postępowaniu badawczemu na obszarze nauk o literaturze oraz dyscyplin pokrewnych

- umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji

- samodzielnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście

- potrafi opracować wyniki własnych badan i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie nauki o literaturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych, nauki o komunikowaniu i mediach

- potrafi przygotowując prace pisemna wykorzystywać podstawowe ujęcia teoretyczne, a także różne źródła

- umie samodzielnie zdobywać wiedze i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

- potrafi rozpoznać, wyselekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny różnego rodzaju tekstów kultury

- umie formułować wnioski badawcze, wynikające z wcześniej samodzielnie wykonanej krytycznej analizy oraz interpretacji wybranego tekstu

- ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- zna zasady oraz rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych

- potrafi wykonywać elementarne zadania oraz rozwiązywać problemy badawcze, współdziałając w tym zakresie z innymi studentami

- potrafi pracował w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne

- potrafi zdefiniować swoja aktywność badawcza jako celowa, określając jej kontekst społeczny i kulturowy

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dotyczy przedłożonych rozdziałów pracy magisterskiej.

Kryteria oceny:

1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który zrealizował w pełni zakładane efekty kształcenia.

2. Jeśli student nie w pełni nabył umiejętność zdobywania informacji naukowych i nie w pełni zna metody i narzędzia interpretacyjne, otrzymuje ocenę dobrą.

3. Ocenę dostateczną otrzymuje student, który opanował jedynie podstawowe narzędzia analizy utworu, i zdobywa informacje z pomocą promotora.

4. Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie ma świadomości swoich braków i konieczności doskonalenia. Nie zna metod analizy i nie umie ich stosować.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)