Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SM.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01

FP2_W09

FP2_W22

FP2_U02

FP2_U04

FP2_U07

FP2_U10


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: umiejętność prowadzenia badań naukowych i konstruowania dysertacji o charakterze badawczym. Zdolność do świadomego i konsekwentnego stosowania nowoczesnych metod badawczych. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnym językiem naukowym (m.in. naukową terminologią). Biegłość w korzystania ze źródeł, opanowanie formalnych rygorów wywodu naukowego (m.in. sposobu cytowania i parafrazowania, form tworzenia przypisów i bibliografii). Umiejętność stawiania problemu badawczego i zdolność do uzyskiwania sensownych rozwiązań. Umiejętność logicznego dowodzenia.

Wymagania wstępne: pełny zakres wiedzy i umiejętności studenta, który ukończył III rok studiów, przewidziany programem studiów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Zasady stawiania problemu badawczego. Określanie celów i metod podejmowanych badań. Zasady opracowywania i wykorzystywania źródeł. Zasady przedstawiania stanu badań. Kompozycja pracy naukowej. Zasady edytorskie polonistycznych prac magisterskich.

Metody oceny: ocena ciągła przygotowania do seminarium.

Literatura:

1. Franciszek Drączkowski, ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Karl R. Popper, Logika odkrycia naukowego, tł. z ang. Urszula Niklas, wyd. 2., Warszawa 2002.

4. Maria Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Warszawa 2000.

5. Krzysztof Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa 1998.

6. Radosław Zenderowski, Praca magisterska: jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2007.

7. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna i rozumie podstawowe zasady etyki, w tym etyki autorskiej, zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Ma pogłębioną świadomość złożoności języka oraz istnienia norm językowych i ich roli w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej.

Umie w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe, rozwijać kompetencje badawcze.

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w wybranej sferze działalności edukacyjnej i naukowej,

Praktyki zawodowe:

Zgodnie ze studiowanymi specjalnościami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)