Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-W-HJ.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W02

K_W05

K_U01

K_U05

K_K01

K_K08

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

1. Zna i rozumie podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa diachronicznego;

2. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Polski oraz rozumie jej wpływ na rozwój kultury, języka i literatury i polskiej.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje dotyczące historii języka polskiego, pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

2. Posiada umiejętność referowania literatury dotyczącej historii języka polskiego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie.

2. Ma świadomość roli wiedzy o historii języka polskiego w budowaniu tożsamości narodowej.

OPIS ECTS:

udział w wykładzie - 15 godz.

przygotowanie do wykładu - 10 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 10 godz.

samodzielna lektura - 50 godz.

85 godz. / 25 godz. = 3,5 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)