Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - romantyzm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-W-HLP-R.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej - romantyzm
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W01

FP1_W14

FP1_U07

FP1_K01

FP1_K05

FP1_K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: poznanie najważniejszych dzieł literackich powstałych w epoce romantyzmu, umiejętność samodzielnej lektury dzieł z epoki, rozumienie przemian literatury i kultury polskiego i europejskiego romantyzmu.

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów historycznoliterackich z roku I (literatura staropolska,oświecenie), ogólna orientacja w literaturze romantyzmu na poziomie humanistycznego liceum ogólnokształcącego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:Wykład łączy podstawowe elementy wykładu kursowego (przegląd najważniejszych zjawisk literackich oraz indywidualności pisarskich tego czasu) z wyborem kilku problemów istotnych z punktu widzenia aktualnych kierunków badań epoki, takich jak: swoiste cechy romantyzmu polskiego, uniwersalizm i rodzimość, sytuacja i kierunki przemian wybranych gatunków literackich, miejsce epoki w procesie historycznym kultury polskiej.

Metody oceny:

egzamin ustny, sprawdza wiedzę z szeroko rozumianej historii literatury polskiego (i europejskiego) romantyzmu, obowiązuje znajomość materiału podanego na wykładzie, ćwiczeniach oraz lektur ujętych w osobnym spisie. Zaleca się obecność na wykładach. Do egzaminu można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia z wykładu (w wymiarze 30 godzin) oraz z ćwiczeń (również 30 godzin). Egzamin ustny na koniec II (letniego) semestru.

Literatura:

Pełny wykaz lektur obowiązkowych do egzaminu znajduje się na stronie:http://www.polonistyka.wnh.uksw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=177

Najważniejsze próby ujęć syntetycznych i ogólnych. Podręczniki, słowniki (obowiązujące)

• M. JANION, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975 (lub późniejsze);

• M. JANION, M. ŻMIGRODZKA, Romantyzm i historia, Warszawa 1978;

• Z. ŁEMPICKI, Renesans, oświecenie, romantyzm i inne szkice z historii kultury, Warszawa 1966 (część poświęcona romantyzmowi)

• M. MACIEJEWSKI, Poetyka. Gatunek - obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977;

• I. OPACKI, W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów, Katowice 1995;

• Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1979;

• M. PRUSSAK, Czy słychać jeszcze głos romantyzmu?, Warszawa 2007;

• Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu. Red. D. Zamącińska, M. Maciejewski, Lublin 1995;

• Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje. Red. M. Janion i M. Zielińska. Warszawa 1986;

• A. WITKOWSKA, Romantyzm;

• TEJŻE: Wielcy romantycy polscy, Warszawa 1980;

• D. ZAMĄCIŃSKA, Słynne-nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, Lublin 1985;

• Cz. ZGORZELSKI, Obserwacje, Warszawa 1993;

• TEGOŻ: Romantyzm w Polsce, Lublin 1957 oraz Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988;

• Wstępy do poszczególnych autorów i dzieł w serii BN.

• F. CLAUDON i inni, Encyklopedia romantyzmu, Warszawa 1997;

• Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1-2, Warszawa 1984-1985. (Biogramy i hasła dotyczące romantyzmu);

• Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 3, Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. Kraków 1975 - Warszawa 1992 (stąd sylwetki następujących autorów: A. Fredro, W. Pol, J. Kremer, T. Lenartowicz, N. Żmichowska, E. Dembowski, L. Sztyrmer, I. Chodźko, W. Syrokomla, J. I. Kraszewski);

• Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1994;

• Studia o romantyzmie - przekłady, "Pamietnik Literacki" 1978, z. 1,3;

• Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870. Oprac. E. Grabska i M. Poprzęcka. Warszawa 1974.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont.

Student ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, kanonicznych dziełach literackich epoki romantyzmu oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

Student posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie.

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Student ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin ustny.

Kryteria oceniania:

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który w pełni opanował przewidziany przez prowadzącego zakres wiedzy o romantycznych dziełach literackich oraz ich kontekstach kulturowych.

Potrafi biegle wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przekazywać informacje (dotyczące obszaru historii, kultury, literatury romantyzmu, pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych) a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Posiada pogłębione umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej .

Ma głęboką świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

Dobrą ocenę uzyskuje student, który w zadowalającym stopniu opanował przewidziany przez prowadzącego zakres wiedzy o romantycznych dziełach literackich oraz ich kontekstach kulturowych (ma niewielkie luki w wiedzy).

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przekazywać informacje (dotyczące obszaru historii, kultury, literatury romantyzmu, pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych) a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Posiada pogłębione umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej .

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który nie w pełni opanował przewidziany przez prowadzącego zakres wiedzy o romantycznych dziełach literackich oraz ich kontekstach kulturowych .

Z trudem potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przekazywać informacje (dotyczące obszaru historii, kultury, literatury romantyzmu, pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych) a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Posiada niewielkie umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej .

Nie w pełni ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

Niedostateczną uzyskuje student, który nie opanował przewidzianego przez prowadzącego zakresu wiedzy o romantycznych dziełach literackich oraz ich kontekstach kulturowych.

Nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przekazywać informacje (dotyczące obszaru historii, kultury, literatury romantyzmu, pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych) a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Nie posiada umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej .

Nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy, nie rozumie potrzeby uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, nie potrafi inspirować do tego innych osób.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)