Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-W-HP.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia filologii polskiej - studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Student nabywa wiedzę o najważniejszych faktach historycznych dotyczących dawnych dziejów Polski - od średniowiecza do końca istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w stuleciu XIX i XX do czasów najnowszych na tle wydarzeń europejskich oraz umiejętności rozumienia i interpretacji zjawisk i procesów dziejowych odnoszących się do sfery politycznej, społecznej, gospodarczej, ustrojowej i kulturalnej. Nabywa umiejętności i kompetencji rozróżniania zjawisk związanych z pamięcią indywidualną i zbiorową a historią jako nauką oraz czynników wiążących przeszłość z teraźniejszością.

Wymagania wstępne:Student posiada wiedzę wyniesioną ze szkolnego wykładu historii

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Wykłady służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów historycznych, w tym procesu przyczynowo-skutkowego oraz znaczenia przypadku w dziejach. Obejmują prezentację najważniejszych faktów i wydarzeń o charakterze politycznym, militarnym, społecznym, gospodarczym, religijnym i kulturowym od czasów kształtowania się państwa polskiego do końca XVIII wieku, w okresie braku państwowości w stuleciu XIX - w tym próby odzyskania niepodległości na drodze insurekcyjnej.Budowę suwerennego państwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, okres wojny i okupacji niemiecko-sowieckiej, czasy niesuwerennego bytu PRL-u i odzyskanie niepodległości po 1989 r. Pokazują specyfikę Polski Piastowskiej, wyjątkowość na tle europejskim wielokulturowej, wieloetnicznej, wieloreligijnej, wielojęzykowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Odrębność systemu prawno-ustrojowego jakim była demokracja szlachecka i wolności polskie na przestrzeni dziejów, w tym fenomen "Solidarności".

Metody oceny: Obecność na wykładach, egzamin pisemny i egzamin z lektur, o czym studenci zostają powiadomieni na początku zajęć.

Literatura:

1. A. Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn, Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, pod red. A. Sucheni-Grabowskiej i E.C.Króla, Warszawa, różne wydania

2. S.Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków, różne wydania

3. M.Markiewicz, Historia Polski. 1492-1795, Karków, różne wydania4. U.Augustyniak, Historia Polski. 1572-1795, Warszawa 2008

wybrane lektury

5.A.Chwalba, Historia Polski.1795-1918, Kraków, różne wydania

6.C.Brzoza, A.L.Sowa, Historia Polski. 1918-1945, Kraków, różne wydania

7.J.Zdrada,Historia Polski. 1795-1914, Warszawa, różne wydania

Efekty kształcenia i opis ECTS:

_W - charakteryzuje najważniejsze procesy i zjawiska w historii Polski

_W- wyjaśnia związki pomiędzy różnymi zjawiskami historycznymi stanowiącymi kontekst dla rozwoju literatury polskiej i języka polskiego

_W- dobiera wydarzenia historyczne i kontekst do utworów literatury polskiej

_U- klasyfikuje wydarzenia z historii Polski według ich związku z różnymi dziedzinami życia i ich ważności

_U- rozpoznaje przyczyny wydarzeń historycznych w dziejach Polski

_U- poddaje krytyce niezgodne ze stanem wiedzy naukowej poglądy na wydarzenia z dziejów Polski, spotykane w literaturze czy publicystyce

_K- zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii na temat wydarzeń i procesów z historii Polski

_K- docenia dorobek kultury polskiej i wkład Polaków w rozwój kultury ogólnoludzkiej

_K- wykazuje odpowiedzialność za narodowe dziedzictwo kulturalne i historyczne

Opis ECTS: udział w wykładzie - 30 godzin = 1 punkt ECTS, samodzielne przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie - 30 godzin = 1 punkt ECTS, razem 2 punkty ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)