Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia polskiej literatury dawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-W-HPLD.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia polskiej literatury dawnej
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia filologii polskiej - studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: student zna historię literatury staropolskiej; zna i rozumie dzieła i autorów staropolskich; będzie łączyć zjawiska literackie ze sobą; będzie umiał operować wielkimi schematami ideowymi związanymi ze światem staropolskim; jest w stanie rozpoznawać i charakteryzować podstawowe gatunki z literatury staropolskiej

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu szkoły średniej; zajęcia z historii Polski (na poziome szkoły średniej)

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią literatury staropolskiej. Układ spotkań jest ściśle chronologiczny: wychodzimy zawsze od kontekstu historycznego omawianych zjawisk literackich, wykazujemy ich związek z życiem społecznym czy politycznym. Studenci zapoznają się tak samo z najbardziej podstawowymi kwestiami związanymi z kulturą materialną, ale i duchową kolejnych epok w literaturze; zadaniem naszym jest też wskazać na związki między zjawiskami literackimi, zarówno te wewnątrzlitrerackie (dzieje gatunków, typu kronika, pieśń, epigramatyka, epika, sielanka itp), jak i zewnątrzliterackiej (podstawowe zagadnienia dla świata szlacheckiego). Podczas wykładów kładzie się też nacisk na fakty historyczne , ale też biograficzne zakorzenienie literatury (następstwo pokoleń, umiejętność wskazania na zjawiska "przejmowania" bądź "odrzucania" tradycji czy form artystycznych); wprowadzamy tak samo podstawowe pojęcia takie jak klasycyzm, humanizm renesansowy, stoicyzm chrześcijański, horacjanizm, cyceronianizm, tacytyzm, paranetyczność literatury,konceptyzm, sarmatyzm itp.

Wykład zaczyna się od początków pisarstwa średniowiecznego, a kończy na dziele "pogrobowców" literatury barokowej: ks. Józefie Bace czy ks.Jędrzeju Kitowiczu. Jego osią konstrukcyjną jest Spis Lektur dla studentów polonistyki; pomocnicze w tej perspektywie są ćwiczenia z literatury staropolskiej, gdzie studenci mają możliwość bliższego zapoznania się z tekstami i pracy z nimi. Wykład podpowiada zaledwie pewne możliwości intrerpretacyjne.

Wykładowca stawia sobie za cel "otworzenie" literatury staropolskiej współczesnej (ale nie uwspółcześniającej) lekturze; podanie niejako ścieżek dostępu do literatury, której język jest już dzisiaj nieco niezrozumiały. Stosuje się metodę heremeneutyczną, która zakłada życie tekstu w akcie lektury rozumiejącej (a dokładniej: w akcie lektury dążącej do zrozumienia).

Metody oceny: zaliczenie w indeksie obecności. Obecność na wykładzie obowiązkowa.

Literatura:

Literatura: pokrywa się ze Spisem Lektur dla studentów I roku Filologii Polskiej.

Literatura

poza tomami Wielkiej Literatury Polskiej) zalecić można skrót w serii "Dzieje literatury polskiej". Synteza uniwersytecka. Red. J. Ziomek:

T. Witczak, Literatura Średniowiecza, W. 1990 i n.

J. Ziomek, Literatura Odrodzenia, W. 1987 i n.

Cz. Hernas, Literatura Baroku, W. 1987 i n.

Poza tym istnieje nowsze opracowania epok z cyklu "Mała Historia Literatury Polskiej":

A. Dąbrówka, Średniowiecze

A. Karpiński, Renesans, Warszawa, w. 2008

J. Snopek, Oświecenie

Cz. Klimowicz, Literatura Oświecenia w. 1988 i n.

Pisarze polskiego Oświecenia. T. 1-3. Red. T. Koskiewiczowa Z. Goliński, W. 1994

Pożyteczne są też opracowania w serii "Historia Literatury Polskiej w 10 Tomach":

t. I Średniowiecze,

t. II Renesans

t. III Barok

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)