Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-W-PO.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1)zna podstawowe koncepcje psychologiczne człowieka, zna przedstawicieli głównych nurtów psychologicznych oraz ich wkład do nauki;

2)ma podstawową wiedzę o biologicznych mechanizmach zachowania;

3)zna podstawowe mechanizmy uczenia się, w tym warunkowania klasycznego i instrumentalnego oraz uczenia się poznawczego;

4)zna teorie i badania dotyczące pamięci oraz pojęcia z zakresu psychologii myślenia i inteligencji, ma wiedzę na temat głównych problemów w badaniach nad inteligencją i jej roli adaptacyjnej.

Umiejętności:

1)potrafi selektywnie korzystać z literatury psychologicznej (umie znaleźć w niej potrzebne zagadnienia i informacje);

2)wykorzystuje poznaną wiedzę do wyjaśniania zachowań ludzkich.

Kompetencje:

1) wykazuje zrozumienie i tolerancję wobec różnorodności;

2) szanuje podmiotowość człowieka.

Opis ECTS:

udział w zajęciach: 15 godzin

lektura tekstów i przygotowanie do zajęć: 5 godzin

przygotowanie do zaliczenia: 10 godzin

Suma godzin: 30:30 = 1 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)