Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-W-WDW.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do współczesności
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W03

K_U02

K_K08

Efekty kształcenia i opis ECTS:

(1) Zdobywa wiedzę, dzięki której wie, jak scharakteryzować współczesną twórczość literacką z punktu widzenia kategorii nowoczesności, modernizmu i ponowoczesności. Ma rozeznanie w najnowszych kontekstach badawczych z obszaru literaturoznawstwa, filozofii i nauk społecznych.

(2) Zdobywa warsztat analityczno-interpretacyjny i metodologiczny, pozwalający trafnie opisywać najbardziej intrygujące zjawiska literatury współczesnej. Jest w stanie dostrzec związki i różnice między zjawiskami literackimi wykraczające poza tradycyjne zestawienia proponowane przez historię literatury.

(3) Posiada umiejętność krytycznej oceny najnowszych paradygmatów teoretycznych i metodologicznych stosowanych do opisu literatury w ich wymiarze społecznym.

ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15

Konsultacje: 5

Czas na lektury i opracowania: 60

Napisanie referatu: 10

Suma godzin: 90

Liczba ECTS = 90 / 25 = 3,5

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)