Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-I-1-PNJWSlow
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=37232
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

FW1_W10

Umiejętności:

FW1_U01

Kompetencje:

FW1_K01


Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego od podstaw. Celem kursu jest poznanie i utrwalenie słownictwa odpowiadającego poziomom A1-A2 oraz ćwiczenie wypowiedzi ustnych w języku włoskim.

Pełny opis:

Kurs obejmuje ćwiczenie wypowiedzi ustnych w języku włoskim oraz ćwiczenia leksykalne w zakresie następujących tematów:

- i mestieri e le proffessioni/zawody

- il tempo atmosferico/pogoda

- la colazione al bar/włoskie śniadanie

- i mezzi di trasporto/środki transportu;

- la casa/opis domu/mieszkania;

- il caffe'/kawiarnia; rodzaje kaw, kawiarka (elementy kultury Włoch)

- la colazione all'italiana

- podstawowe wyrażenia idiomatyczne

- Pasqua/Wielkanoc we Włoszech

- In citta'/poruszanie się z mapą po mieście

- Alla stazione ferroviaria/Na dworcu kolejowym

- All'aeroporto/ Na lotnisku

Literatura:

Bailini S., Consonno S., Ricette per parlare, Alma Edizioni 2002

Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane, Alma Edizioni 2004

Cattunar J., Colombo F., Attiva il lessico, Le Monnier 2013

Jenerowicz A., Giorgi C., Italiano. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Wagros 2000

L. Guglielmino , E. Paterna, Una parola tira l'altra 1 e 2, Guerra Edizioni, 2007

Federico Benedetti, Język włoski dla początkujących - zeszyt ćwiczeń, Nowela ASSIMIL 2020

Materiały autorskie opracowane przez wykładowcę.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- zna miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze

nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną

przedmiotu badań językoznawczych (FW1_W10)

- potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co

najmniej A2 oraz drugim językiem obcym na poziomie

co najmniej A2 Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego (FW1_U01)

- ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej

krytycznej oceny (FW1_K01)

OPIS ECTS: 1 punkt (62,5 godzin; 1 punkt = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 25 godzin

Przygotowanie do kolokwiów: 7,5 godziny.

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

Aktywność na zajęciach

Kartkówki na każdych zajęciach z materiału z ostatnich zajęć. Kartkówek nie można poprawiać. Średnia z kartkówek ma wpływ na ocenę końcową.

2 testy z większej partii materiału, ocenianie ciągłe aktywności studentów, prace domowe ecc. Testów nie można poprawiać. Jeśli student z jakiegoś powodu nie mógł napisać testu lub go nie zaliczył istnieje możliwość drugiego terminu na ostatnich zajęciach w semestrze.

Dopuszczane są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru.

KRYTERIA OCENIANIA:

- ocena niedostateczna (2) - student nie opanował wymagań na ocenę dostateczną;

- ocena dostateczna (3) - student w stopniu podstawowym opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu zadowalającym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

- ocena dobra (4) - student w stopniu dobrym opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu dobrym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

- ocena bardzo dobra (5) - student opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach. Samodzielnie rozszerza swoją bazę środków leksykalnych (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych oraz bardziej złożonych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu bardzo dobrym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

Metody dydaktyczne

WIEDZA

Prowadzący wprowadza nowe zagadnienia za pomocą opowiadania i metod ćwiczeniowo-praktycznych. Stosowane są także zróżnicowane metody eksponujące. Nabyta przez Studenta wiedza weryfikowana jest za pomocą ćwiczeń i projektów.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności Studentów rozwijane są podczas ćwiczeń w parach i niewielkich grupach. Metoda ćwiczeniowa sprzyja rozwojowi zainteresowań poznawczych. Metoda projektu pozwala na rozwój umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji oraz wpływa na kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

KOMPETENCJE

Student wzmacnia swoje kompetencje poprzez liczne ćwiczenia i zadania praktyczne, które pozwalają na zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej.

Weryfikacja efektów kształcenia dokonywana jest na podstawie kartkówek i testów.

Ocenie ciągłej podlega również aktywność Studenta podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz umiejętność wypowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białecki, Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student:


- zna miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze


nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną


przedmiotu badań językoznawczych (FW1_W10)


- potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co


najmniej A2 oraz drugim językiem obcym na poziomie


co najmniej A2 Europejskiego Systemu Opisu


Kształcenia Językowego (FW1_U01)


- ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej


krytycznej oceny (FW1_K01)


OPIS ECTS: 1 punkt (62,5 godzin; 1 punkt = 25 godzin)


Udział w zajęciach: 30 godzin,


Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 25 godzin


Przygotowanie do kolokwiów: 7,5 godziny.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego od podstaw. Celem kursu jest poznanie i utrwalenie słownictwa odpowiadającego poziomom A1-A2 oraz ćwiczenie wypowiedzi ustnych w języku włoskim.

Pełny opis:

Kurs obejmuje ćwiczenie wypowiedzi ustnych w języku włoskim oraz ćwiczenia leksykalne w zakresie następujących tematów:

- i mestieri e le proffessioni/zawody

- il tempo atmosferico/pogoda

- la colazione al bar/włoskie śniadanie

- i mezzi di trasporto/środki transportu;

- la casa/opis domu/mieszkania;

- il caffe'/kawiarnia; rodzaje kaw, kawiarka (elementy kultury Włoch)

- la colazione all'italiana

- podstawowe wyrażenia idiomatyczne

- Pasqua/Wielkanoc we Włoszech

- In citta'/poruszanie się z mapą po mieście

- Alla stazione ferroviaria/Na dworcu kolejowym

- All'aeroporto/ Na lotnisku

Literatura:

Bailini S., Consonno S., Ricette per parlare, Alma Edizioni 2002

Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane, Alma Edizioni 2004

Cattunar J., Colombo F., Attiva il lessico, Le Monnier 2013

Jenerowicz A., Giorgi C., Italiano. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Wagros 2000

L. Guglielmino , E. Paterna, Una parola tira l'altra 1 e 2, Guerra Edizioni, 2007

Federico Benedetti, Język włoski dla początkujących - zeszyt ćwiczeń, Nowela ASSIMIL 2020

Materiały autorskie opracowane przez wykładowcę.

Wymagania wstępne:

METODY OCENIANIA

Aktywność na zajęciach

Kartkówki na każdych zajęciach z materiału z ostatnich zajęć. Kartkówek nie można poprawiać. Średnia z kartkówek ma wpływ na ocenę końcową.

2 testy z większej partii materiału, ocenianie ciągłe aktywności studentów, prace domowe ecc. Testów nie można poprawiać. Jeśli student z jakiegoś powodu nie mógł napisać testu lub go nie zaliczył istnieje możliwość drugiego terminu na ostatnich zajęciach w semestrze.

Dopuszczane są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru.

KRYTERIA OCENIANIA:

- ocena niedostateczna (2) - student nie opanował wymagań na ocenę dostateczną;

- ocena dostateczna (3) - student w stopniu podstawowym opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu zadowalającym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

- ocena dobra (4) - student w stopniu dobrym opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu dobrym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

- ocena bardzo dobra (5) - student opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach. Samodzielnie rozszerza swoją bazę środków leksykalnych (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych oraz bardziej złożonych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu bardzo dobrym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

Metody dydaktyczne

WIEDZA

Prowadzący wprowadza nowe zagadnienia za pomocą opowiadania i metod ćwiczeniowo-praktycznych. Stosowane są także zróżnicowane metody eksponujące. Nabyta przez Studenta wiedza weryfikowana jest za pomocą ćwiczeń i projektów.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności Studentów rozwijane są podczas ćwiczeń w parach i niewielkich grupach. Metoda ćwiczeniowa sprzyja rozwojowi zainteresowań poznawczych. Metoda projektu pozwala na rozwój umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji oraz wpływa na kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

KOMPETENCJE

Student wzmacnia swoje kompetencje poprzez liczne ćwiczenia i zadania praktyczne, które pozwalają na zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej.

Weryfikacja efektów kształcenia dokonywana jest na podstawie kartkówek i testów.

Ocenie ciągłej podlega również aktywność Studenta podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz umiejętność wypowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)