Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redagowanie publikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-RedPub
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Redagowanie publikacji
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWtd3E5zaqKO5N2sSULSyyqL_cnAZGT4cFOfn70zrS1I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=23b0b55f-f0c6-40a1-8817-4adb564c1c59&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W11

FW1_U05

FW1_K03

Wymagania wstępne:

Wiadomości, umiejętności i kompetencje uzyskane podczas zajęć z Krytycznej analizy tekstu w praktyce redakcyjnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności przygotowania tekstu do publikacji. Omówione zostaną normy wydawnicze ustalone na podstawie praktyki redakcyjno-edytorskiej, a także sprawy związane z kompozycją tekstu, stylistyką, normą językową, ortograficzną, interpunkcyjną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1 - Wiedza z zakresu podstawowych teorii reagowania tekstu oraz przygotowania tekstu (także tekstu będącego tłumaczeniem) do publikacji. Znajomość reguł kompozycyjnych i stylistycznych tekstu.

EU2 - Umiejętność posługiwania się podstawowymi zasadami metodologii przygotowania tekstu do publikacji.

EU3 - Świadomość dylematów moralnych i etycznych, wynikający z wykonywania zawodu redaktora językowego oraz redaktora prowadzącego publikację.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą Student:

ma szeroką wiedzę z zakresu podstawowych teorii reagowania tekstu oraz przygotowania tekstu (także tekstu będącego tłumaczeniem) do publikacji. Posiada klarowną znajomość reguł kompozycyjnych i stylistycznych tekstu.

umiejętność posługiwania się podstawowymi zasadami metodologii przygotowania tekstu do publikacji.

Ma pełną świadomość dylematów moralnych i etycznych, wynikający z wykonywania zawodu redaktora językowego oraz redaktora prowadzącego publikację.

Na ocenę dobrą Student:

ma dobrą wiedzę z zakresu podstawowych teorii reagowania tekstu oraz przygotowania tekstu (także tekstu będącego tłumaczeniem) do publikacji. Posiada dobrą znajomość reguł kompozycyjnych i stylistycznych tekstu.

umiejętność posługiwania się podstawowymi zasadami metodologii przygotowania tekstu do publikacji.

Ma częściową świadomość dylematów moralnych i etycznych, wynikający z wykonywania zawodu redaktora językowego oraz redaktora prowadzącego publikację.

Na ocenę dostateczną Student posiada:

ma podstawową wiedzę z zakresu podstawowych teorii reagowania tekstu oraz przygotowania tekstu (także tekstu będącego tłumaczeniem) do publikacji. Posiada klarowną znajomość reguł kompozycyjnych i stylistycznych tekstu.

Ma podstawową umiejętność posługiwania się podstawowymi zasadami metodologii przygotowania tekstu do publikacji.

Wykazuje ograniczoną świadomość dylematów moralnych i etycznych, wynikający z wykonywania zawodu redaktora językowego oraz redaktora prowadzącego publikację.

Oceny "połówkowe" uzależnione będą od aktywności Studentów podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWtd3E5zaqKO5N2sSULSyyqL_cnAZGT4cFOfn70zrS1I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=23b0b55f-f0c6-40a1-8817-4adb564c1c59&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka, Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin - udział w zajęciach;

30 godzin - przygotowanie się do zajęć.

= 60 godzin, 2 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)