Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura kulinarna Półwyspu Apenińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-SP-I-3-KultKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura kulinarna Półwyspu Apenińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=19021
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W17

F1_U08

F1_K05


Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczaniu przedmiotu, student zna podstawową terminologię z zakresu włoskiej kultury kulinarnej (F1_W17), potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy włoskich zwyczajów kulinarnych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-geograficzno-kulturowym (F1_U08), jest świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i współodpowiedzialności za

zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i w szczególności dziedzictwa Półwyspu Apenińskiego (F1_K05).

2 Punkty ECTS:

1 punkt - kontakt bezpośredni

1 punkt - praca własna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)