Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biblie romantyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-BiblRom
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biblie romantyków
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W07

FP1_U01

FP1_U02

FP1_K01


Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest lektura i interpretacja wybranych utworów literackich epoki romantyzmu nawiązujących do dziedzictwa ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Student nabywa umiejętności rozpoznawania obecności i określania roli elementów spuścizny biblijnej w literaturze i kulturze nowożytnej,

doskonali umiejętności dotyczące badania recepcji Biblii w literaturze europejskiej pierwszej połowy XIX w..

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student

FP1_W07 - zna dorobek literatury romantyzmu, rozumie

wywodzącą się z Biblii terminologię humanistyczną, zna związki

XIX-wiecznej literatury i kultury z kulturą śródziemnomorską

FP1_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować

informacje niezbędne do poznania kulturotwórczej roli Biblii

FP1_U02 - potrafi formułować problemy badawcze, referować literaturę

przedmiotu, dobrać metody i narzędzia badawcze,

merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, wykorzystując

poglądy własne oraz innych autorów, i formułować wnioski podczas dyskusji na zajęciach, prezentacji wybranego zagadnienia

FP1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną

student wymienia i prezentuje większość omawianych dzieł i zagadnień, w stopniu dostatecznym rozpoznaje i rozróżnia główne dzieła literatury romantycznej i ich powinowactwa biblijne. Student formułuje podstawowe opinie o omawianej literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i dokonuje elementarnej historycznoliterackiej analizy tekstów z uwzględnieniem kontekstów biblijnych. Student dostatecznie posługuje się terminami i pojęciami wprowadzonymi na zajęciach.

Na ocenę dobrą

student wymienia i prezentuje większość omawianych dzieł i zagadnień, w stopniu dobrym rozpoznaje i rozróżnia główne dzieła literatury romantycznej i ich powinowactwa biblijne. Student formułuje opinie o omawianej literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i dokonuje historycznoliterackiej analizy tekstów z uwzględnieniem kontekstów biblijnych. Student posługuje się terminami i pojęciami wprowadzonymi na zajęciach.

Na ocenę bardzo dobrą

student wymienia i prezentuje omawiane dzieła i zagadnienia, sprawnie rozróżnia główne dzieła, nurty i prądy literatury romantycznej. Student umiejętnie formułuje opinie o literaturze w oparciu o bardzo dobrą znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i dokonuje historycznoliterackiej analizy tekstów z uwzględnieniem kontekstów biblijnych. Student umiejętnie posługuje się terminami i pojęciami wprowadzonymi podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)