Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dionysus and Politics in the Graeco-Roman World

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-DionysusWor
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dionysus and Politics in the Graeco-Roman World
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abzYFR-3CbzU5pFlRfonyGFc-nKCaFlYzu03UzZpfyxA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=240005a2-359c-4765-b8dc-0d6398552429&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W05

FK1_U04

FK1_U05

FK1_U06

FK1_K03

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat kultury i religii świata starożytnego.

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone roli, jaką Dionizos odegrał w greckiej i rzymskiej myśli politycznej.

Pełny opis:

Konwersatorium stanowi krótkie wprowadzenie w niezwykle istotny aspekt starożytnej myśli politycznej, który do tej pory był w dużym stopniu pomijany przez główny nurt akademicki, tj. rolę, jaką Dionizos odgrywał w greckiej i rzymskiej myśli politycznej. Studenci omawiają miejsce boga w polityce greckich miast-państw, badają długą tradycję naśladowania Dionizosa, którą na różne sposoby przejawiali starożytni przywódcy, od Aleksandra Wielkiego po cesarzy rzymskich, oraz dowiadują się, w jaki sposób polityczna rola Dionizosa znajdowała odzwierciedlenie w orfizmie i filozofii neoplatońskiej. Polityczne znaczenie Dionizosa jest rekonstruowane poprzez badanie różnych rodzajów źródeł: historiografii, poezji, filozofii i sztuki, a konwersatorium obejmuje okres od archaicznej Grecji do późnego Cesarstwa Rzymskiego. Dzięki temu student może obserwować, jak idee i tematy polityczne zakorzenione w greckiej myśli klasycznej były kontynuowane, adaptowane i rozwijane na przestrzeni dziejów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna w pogłębionym stopniu religijne i społeczne uwarunkowania cywilizacji antycznej, szczególnie związane z kultem Dionizosa.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich związanych z Dionizosem i jego symboliką, a także ich oddziaływania kulturowego.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych związanych z Dionizosem i jego symboliką oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych.

Potrafi opracować wyniki własnych badań nad Dionizosem i jego symboliką i

zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii.

Na podstawie wiedzy zdobytej o jednoczącej i przeciwdziałającej konfliktom roli Dionizosa w starożytnej myśli politycznej student jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do wypełniania swoich zobowiązań społecznych, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą: student zna w pogłębionym stopniu religijne i społeczne uwarunkowania związane z kultem Dionizosa; potrafi w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich związanych z Dionizosem i jego symboliką, a także ich oddziaływania kulturowego; potrafi w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych związanych z Dionizosem i jego symboliką oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych; potrafi bardzo dobrze opracować wyniki własnych badań nad Dionizosem i jego symboliką i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii; na podstawie wiedzy zdobytej o jednoczącej i przeciwdziałającej konfliktom roli Dionizosa w starożytnej myśli politycznej jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do wypełniania swoich zobowiązań społecznych, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny.

Na ocenę dobrą: student zna w dobrym stopniu religijne i społeczne uwarunkowania związane z kultem Dionizosa; potrafi w większości przypadków wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich związanych z Dionizosem i jego symboliką, a także ich oddziaływania kulturowego; potrafi w większości przypadków wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych związanych z Dionizosem i jego symboliką oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych; potrafi dobrze opracować wyniki własnych badań nad Dionizosem i jego symboliką i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii; na podstawie wiedzy zdobytej o jednoczącej i przeciwdziałającej konfliktom roli Dionizosa w starożytnej myśli politycznej jest gotów do w miarę aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do wypełniania swoich zobowiązań społecznych, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny.

Na ocenę dostateczną: student zna w wystarczającym stopniu religijne i społeczne uwarunkowania związane z kultem Dionizosa; potrafi w części przypadków wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich związanych z Dionizosem i jego symboliką, a także ich oddziaływania kulturowego; potrafi w części przypadków wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych związanych z Dionizosem i jego symboliką oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych; potrafi zadowalająco opracować wyniki własnych badań nad Dionizosem i jego symboliką i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii; na podstawie wiedzy zdobytej o jednoczącej i przeciwdziałającej konfliktom roli Dionizosa w starożytnej myśli politycznej jest czasem gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do wypełniania swoich zobowiązań społecznych, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS


udział w konwersatorium

samodzielna analiza materiałów źródłowych

przygotowanie wypowiedzi pisemnej po angielsku

konsultacje


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)