Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-FilozofMed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia mediów
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:KU2_W19


KU2_U22


KU2_K09

Skrócony opis:

Zajęcia koncentrują się na lekturze i wspólnej analizie klasycznych tekstów filozoficznych i teoretycznych XX wieku, poświęconych mediom.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest lektura i wspólna analiza klasycznych tekstów filozoficznych i teoretycznych XX wieku, poświęconych m.in. problematyce technicznych form reprodukcji dzieła sztuki, osobliwości przemysłu medialnego i jego produktów, społecznej roli telewizji, powstaniu społeczeństwa informacyjnego i „kultury digitalnej”, a także zaniku realności w efekcie procesów medialnych i wielu innych zjawisk rewolucjonizujących kulturę Zachodu w wyniku przemian społecznych, estetycznych i technologicznych i domagających się przy tym filozoficznych interpretacji.

Literatura:

1. Dieter Mersch, Teorie mediów. Tłum. Ewa Krauss. Warszawa 2010, s. 16-57.

2. Walter Jackson Ong, Oralność i piśmienność. Tłum. Józef Japol. Rozdziały: Oralność języka,oraz Pismo przekształca świadomość. Warszawa 2011, s. 33-47, 131-163.

3. Walter Benjamin, Mała historia fotografii. W: tenże, Anioł historii. Wybór i opracowanie Hubert Orłowski, Poznań 1996, s. 105-124.

4. Bela Balazs, Człowiek widzialny. Tłum. K. Jung. W: tenże, Wybór pism. Warszawa 1987, s. 52-59.

5. Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej. W: tenże, Anioł historii. Wybór i opracowanie Hubert Orłowski, Poznań 1996, s. 201-239.

6. Theodor Adorno, Max Horkheimer, Przemysł kulturalny. W: ciż, Dialektyka oświecenia. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa 1994, s. 138-188.

7. Marshall McLuhan, Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka. W: tenże, Wybór pism. Tłum. Karol Jakubowicz, wybór Jacek Fuksiewicz, wstęp K.T. Toeplitz.Warszawa 1975, s. 43-71.

8. Marshall McLuhan, Radio bęben plemienny. W: tenże, Wybór pism. Tłum. Karol Jakubowicz, wybór Jacek Fuksiewicz, wstęp K.T. Toeplitz.Warszawa 1975, s. 149-160.

9. Hans Magnus Enzensberger, Klocki do teorii mediów. Kino 1971, nr 9, s. 24-33.

10. Pierre Bourdieu, O telewizji. Tłum. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska. Warszawa 2009, s.33-67.

11. Jean Baudrillard, Precesja symulakrów. W: tenże, Symulakry i symulacja. Tłum. S. Królak. Warszawa2005, s. 5-56.

12. Vilem Flusser, Ku uniwersum obrazów technicznych. Tłum. Andrzej Gwóźdź. W: Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, red. A. Gwóźdź. Kraków 1994, s. 53–67.

13. Wolfgang Welsch, Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznychi o innych światach. W: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Red. Maryla Hopfinger, Warszawa 2002, s. 461-478.

14. Manuel Castells, Kultura Internetu. W: tenże, Galaktyka Internetu . Tłum. Tomasz Hornowski. Poznań 2003, s.47-77.

15. Lev Manovich, Czym są nowe media? W: tenże, Język nowych mediów. Tłum. Piotr Cypryański. Warszawa 2006, s. 79-119.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

MK-spec2_W01 - Posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną i filozoficzną na temat zjawisk rewolucjonizujących kulturę Zachodu w wyniku przemian technologicznych, estetycznych, światopoglądowych i społecznych, związanych z rozwojem i przemianami mediów (KU2_W19).

MK-spec2_U02 - Posiada umiejętności interdyscyplinarnego podejścia do analizy problemów związanych z mediami i komunikacją medialną (KU2_U22).

MK-spec2_K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy o mediach, potrafi ją zastosować w praktyce, rozumie potrzebę nieprzerwanego uczenia się, rozwoju osobistego i czynnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym poprzez korzystanie z różnych mediów (także artystycznych) i różnych obiegów kultury (KU2_K09).

Opis ECTS - 3p.:

udział w zajęciach - 30 h

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie pracy pisemnej - 30h

Suma = 90 h = 3 p

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- aktywność podczas zajęć i udział w dyskusjach

- przygotowanie pracy pisemnej dotyczącej wybranych zagadnień związanych z tematyką zajęć

- testy sprawdzające

Na ocenę bardzo dobrą: student posiada szczegółową wiedzę na temat dwudziestowiecznych koncepcji filozoficznych związanych z poszczególnymi typami mediów: pismem, oralnością, drukiem, fotografią, filmem, telewizją, obrazem elektronicznym, internetem. Potrafi argumentować wykorzystując swobodnie poglądy własne i innych autorów, zarówno w dyskusjach na zajęciach jak również przygotowując pracę pisemną.

Na ocenę dobrą: student dobrze orientuje się w dwudziestowiecznych koncepcjach filozoficznych związanych z poszczególnymi typami mediów: pismem, oralnością, drukiem, fotografią, filmem, telewizją, obrazem elektronicznym, internetem. Potrafi argumentować korzystając z poglądów własnych i innych autorów, zarówno w dyskusjach na zajęciach jak również przygotowując pracę pisemną.

Na ocenę dostateczną: student posiada powierzchowną orientację w dwudziestowiecznych koncepcjach filozoficznych związanych z poszczególnymi typami mediów: pismem, oralnością, drukiem, fotografią, filmem, telewizją, obrazem elektronicznym, internetem. Potrafi argumentować korzystając z poglądów własnych i innych autorów, zarówno w dyskusjach na zajęciach jak również przygotowując pracę pisemną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)